Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa : nK = 4:1 vào 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M

Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa : nK = 4:1 vào 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M

 

Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa : nK = 4:1 vào 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa X, khí Y và dung dịch Z. Đem kết tủa X nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn khan. m có giá trị là:

A. 11,72 gam. B. 13,32 gam. C. 12,53 gam. D. 9,39 gam.

 

Cho 5,87 gam hỗn hợp Ba và K có tỉ lệ số mol nBa : nK = 4:1 vào 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment