Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan

Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan

 

Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 37,58. B. 39,20. C. 40,76. D. 38,65.

 

Cho 6,9 gam Na vào 100,0 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X chứa 14,59 gam chất tan

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment