Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng nóng thu được 3,36 lít khí H2

Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng nóng thu được 3,36 lít khí H2

 

Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng nóng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc), dung dịch X và 10 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 20,4 B. 18,4 C. 8,4 D. 15,4

 

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment