Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Al vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được

Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Al vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được

 

Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Al vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,168 lít khí H2 (đktc) và 1,08 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 16,36 B. 17,02 C. 14,32 D. 15,28

 

Cho m gam hỗn hợp gồm Ba và Al vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Al Na K Ca Ba tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment