Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 8,96 lít H2

Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 8,96 lít H2

 

Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 8,96 lít H2 (đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 43,7 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 28,6. B. 24,2. C. 32,3. D. 30,1.

 

Cho m gam hỗn hợp gồm K, Na, Ca, Ba tác dụng hết với nước thấy có 8,96 lít H2

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Na K Ca Ba và oxit tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment