dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học đề số 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học đề số 3

BÀI KIỂM TRA HIĐROCACBON KHÔNG NO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ)

1.Những chất nào không có đồng phân hình học:

A.CH3CH=CHCH3 B.CH3CH=C(CH3)2

C.CH3CH=CHCH2CH3 D.Cả A,B,C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.Cho anken có công thức sau: CH(CH3)2-CH=C(C2H5)-CH(C2H5)-CH3.

Tên gọi theo danh pháp IUPAC của anken sau là gì?

A. 4,5-đietyl-2-metylhex-3-en B. 2,3-đietyl-6-metylhex-3-en

C. 4-etyl,2,6-đimetylhept-3-en D. Tất cả đều sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.Hỗn hợp khí nào sau đây không làm mất màu nước brôm ?

A. CO, CO2, C2H4 B. C2H6, SO2, N2

C. CH4, C3H8, CO D. C3H6, SO3, CH4

4.Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 sản phẩm thu được là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. MnO2 , C2H4(OH)2, KOH B. K2CO3, H2O, MnO­2

C. C2H5OH, MnO2 , KOH D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2

5.Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm C­­2H4, C3H6, C4H8 thu được 6,72l CO2 (đktc) và 5,4g H2O. m có giá trị là:

A. 3,6g B.4g

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 4,2g D. 4,5g

6. Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử cacbon và có cùng số mol. Hỗn hợp A làm mất màu vừa đủ 1,6g dung dịch brôm trong CCl4. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A thì thể tích khí CO­2 sinh ra bằng thể tích của 1,28g O2 trong cùng điều kiện. CTPT của ankan và anken đó là:

A. C2H6 và C2H4 B. C3H8 và C3H6

C. C4H10 và C4H8 D. Tất cả đều sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7. Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A và H2. Cho 3,36l X (đktc) đi qua bình đựng bột Ni nung nóng xảy ra phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y có thể tích là 2,24l (đktc) và hỗn hợp này không làm mất màu nước brôm. Mặt khác cho 3,36l X đi qua bình đựng dung dịch brôm thấy khối lượng bình tăng 1,4g. CTPT của A là:

A. C2H4 B. C2H6

C. C2H2 D. Tất cả đều sai

8. Cho 1,2g hỗn hợp A gồm metan và 1 anken đi qua bình nước brôm dư thấy khối lượng bình tăng 0,56g đồng thời thể tích của hỗn hợp khí giảm đi 1/5, CTPT của anken và tỉ khối hơi d của A so với hiđro lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H6 , d=6 B. C3H6, d=12

C. C4H8, d=12 D. C4H8, d=6

9. Đốt 11,2l C3H6 và C2H2 thu được CO2 và nước có số mol CO2 nhiều hơn số mol của nước là 0,4 mol. Phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp đầu là:

A. 50% và 50% B. 30% và 70%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 70% và 30% D. 20% và 80%

10. Hãy chọn đáp án đúng: C2H4 và C2H2 phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây:

A. H2, NaOH, dd HCl B. CO2, H2, dd KMnO4

C. dd Br2, dd HCl, dd AgNO3/NH3D. dd Br2, dd HCl, dd KMnO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11. Sản phẩm chính của phản ứng cộng H2O và but-1-en là:

A. CH3CH3CH2CH2OH B. HOCH2CH(OH)CH2CH3

C. CH3CH(OH)CH2CH3 D. HOCH2CH2CH2OH

12. Nếu chỉ dùng AgNO3 trong dung dịch NH3 làm thuốc thử thì phân biệt được:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. but-1-in, etan B. but-2-in, etilen

C. but-1-in, propin D. etan, propilen

13. Hợp chất 5-metyl-hex-2-in ứng với công thức tổng quát là:

A. CnH6n B. C­nH2n

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CnH2n+2 D. CnH2n-2

14. Cho 8,96l hỗn hợp gồm 1 ankin và 2 ankan ở điều kiện tiêu chuẩn đi qua bình đựng nước brôm dư, thấy 4,48l khí thoát ra ở đktc. Khối lượng brôm tham gia phản ứng là:

A. 32g B. 30g

C. 32,5g D. Tất cả đều sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15. Chất không phải là dẫn xuất chứa oxi của tecpen là:

A. Menton B. Geraniol

C. Xitroneol D. Oximen

16. Cho 11,2l khí hỗn hợp gồm 1 anken và 2 ankan đi qua bình đựng dd brôm thấy mất màu vừa đủ 200ml Br2 1M. Khí thoát ra khỏi bình brôm có thể tích là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,24l B. 4,48l

C. 6,72l D. 8,96l

17. Đốt cháy hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken thu được a mol H­2O và b mol CO2. T= có giá trị là:

A. T=1 B. T=2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. T<2 D. 2>T>1

18. Nguyên nhân chính làm cho cao su được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống là do có tính chất nào sau đây:

A. Không thấm nước và khí B. Có tính đàn hồi

C. Bền đối với nhiệt D. Không dẫn nhiệt và điện

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19. Điều nào sau đây không đúng khi nói về mentol và menton:

A. Là dẫn xuất chưa oxi của tecpen B. Có tinh dầu hoa hồng

C

H2SO4 đđ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

. Dùng để chế thuốc chữa bệnh D. Dùng để cho vào bánh kẹo

2

80oC

0. Chọn đúng sản phẩm của phản ứng sau: CH≡CH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3OCH3 B. C2H5OH

C. CH3CHO D. CH3COOH

21. Điều kiện để ankin tham gia vào phản ứng thế bằng ion kim loại là:

A. Có khối lượng lớn hơn phân tử kim loại được thay thế

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Là ankin phân nhánh

C. Có liên kết 3 đầu mạch

D. Là ankin không phân nhánh

22. Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen được dùng để:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Làm hương liệu cho mỹ phẩm B. Sản xuất dược phẩm

C. Làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm D. Tất cả đều đúng

23. Đèn xì Axetilen – oxi dùng để làm gì:

A. Hàn nhựa B. Nối thuỷ tinh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Hàn và cắt kim loại D. Hàn và cắt kim cương

24. Cho dãy biến hoá:

H2SO4 đđ,t

600oC, C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H5OH A B D

D có CTPT là:

A. C4H4 B. C5H10

C. C6H6 D. C7H10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25. Để điều chế etilen thì dùng cách nào sau đây:

A. Lấy từ khí crackinh dầu mỏ

B. Thu từ hỗn hợp của rượu etylic và axit H2SO4 đặc ở nhiệt độ 1700C

C. Lấy từ ankan tương ứng từ phản ứng đề hiđro

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Tất cả đều đúng

26. Liên kết π được hình thành do sự xen phủ nào:

A. Xen phủ trục của 2 AO s B. Xen phủ trục của 1 AO s và 1 AO p

C. Xen phủ trục của 2 AO p D. Xen phủ bên của 2 AO p

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

27. Khi hiđro hoá C6H10 ta thu được isohexan. Vậy C6H10 có thể có mấy CTCT có thể thoả mãn:

A. 4 B. 5

C. 6 D. 7

28. Thứ tự dùng các hoá chất để tinh chế propen có lẫn propan, propin và khí sunfurơ là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. dd AgNO3/NH3 dư; dd Ca(OH)2; dd Br2; Zn

B. dd Br2 ; dd Ca(OH)2; dd AgNO3/NH3; Zn

C. dd Ca(OH)2 ; dd Br2 ; AgNO3/NH3 ; Zn

D. dd AgNO3/NH3 ; dd Br2 ; Ca(OH)2 ; Zn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

29. Để khai thác tecpen người ta thường dùng phương pháp nào:

A. Chưng cất thường B. Chưng cất lôi cuốn hơi nước

C. Chưng cất ở áp suất thấp D. Chưng cất phân đoạn

30. Trong những chất sau đây, chất nào không phải là ankađien liên hợp:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH2=CH-CH2-CH=CH2 (1) CH3-CH=CH-CH3 (2)

CH2=CH-CH=CH2 (3) CH3-CH=C=CH2 (4)

CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 (5) CH3-CH=CH-CH=CH2 (6)

A. 1,2,4 B. 3,5,6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 1,5,6 D. 5,6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4đ)

1. Hãy viết các phương trình điều chế propan từ Al4C3. Coi như các chất vô cơ đều có đủ để thực hiện phản ứng. (1,5đ)

2. Một hỗn hợp gồm 1 ankan và anken có tỉ lệ mol là 1:1. Số nguyên tử C của ankan gấp 2 lần số nguyên tử C của anken. Lấy a gam hỗn hợp thì làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol brôm. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp đó thì thu được 13,44l khí CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định CTPT của ankan và anken trong hỗn hợp trên và tính thành phần phần trăm của chúng trong hỗn hợp.(1,5đ) (C2H4 và C4H10)

b) Lấy a gam hỗn hợp trên cho tác dụng với KMnO4 0,5M thì thể tích KMnO4 tối thiểu cần dùng là bao nhiêu.(1đ) (Chỉ có anken tác dụng với KMnO4 với số mol là 0,1 mol)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kiểm tra giữa học kì 2

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *