Đốt cháy 3,834 gam một kim loại M trong khí clo, thu được 16,614 gam chất rắn X

Đốt cháy 3,834 gam một kim loại M trong khí clo, thu được 16,614 gam chất rắn X

 

Đốt cháy 3,834 gam một kim loại M trong khí clo, thu được 16,614 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y, thu được 18,957 gam chất rắn khan. Kim loại M là

A. Mg B. Al C. Be D. Ca

 

Đốt cháy 3,834 gam một kim loại M trong khí clo, thu được 16,614 gam chất rắn X

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment