Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 27,84 gam Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí)

Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 27,84 gam Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí)

 

Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 27,84 gam Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 2,688 lít H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 100 B. 200 C. 300 D. 400

 

Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 27,84 gam Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí)

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm khác tại

30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment