Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M

Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M

 

Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn:

A. 27,85 B. 28,95 C. 29,85 D. 25,89

 

Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment