Hỗn hợp X chứa 0,05 mol Fe3O4; 0,02 mol Fe2O3 và m gam Al. Nung nóng X trong bình kín

Hỗn hợp X chứa 0,05 mol Fe3O4; 0,02 mol Fe2O3 và m gam Al. Nung nóng X trong bình kín

 

Hỗn hợp X chứa 0,05 mol Fe3O4; 0,02 mol Fe2O3 và m gam Al. Nung nóng X trong bình kín đến khi xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch KOH dư thấy thoát ra 2,576 lít khí (đktc). Giá trị của m là?

A. 2,70 B. 5,60 C. 6,75 D. 7,56

 

Hỗn hợp X chứa 0,05 mol Fe3O4; 0,02 mol Fe2O3 và m gam Al. Nung nóng X trong bình kín

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm khác tại

30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment