Hỗn hợp X chứa 0,18 mol Al và 0,06 mol Fe3O4. Nung nóng X trong bình kín đến khi xảy ra phản ứng hoàn toàn

Hỗn hợp X chứa 0,18 mol Al và 0,06 mol Fe3O4. Nung nóng X trong bình kín đến khi xảy ra phản ứng hoàn toàn

 

Hỗn hợp X chứa 0,18 mol Al và 0,06 mol Fe3O4. Nung nóng X trong bình kín đến khi xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch KOH dư thấy thoát ra V lít khí (đktc). Giá trị của V là?

A. 1,344 B. 2,240 C. 0,672 D. 1,568

 

Hỗn hợp X chứa 0,18 mol Al và 0,06 mol Fe3O4. Nung nóng X trong bình kín đến khi xảy ra phản ứng hoàn toàn

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm khác tại

30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment