Nung bột Fe3O4 với bột Al trong khí trơ, thu được 32,38 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư NaOH

Nung bột Fe3O4 với bột Al trong khí trơ, thu được 32,38 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư NaOH

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Nung bột Fe3O4 với bột Al trong khí trơ, thu được 32,38 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư NaOH, thu được 2,464 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Nếu cho toàn bộ X vào dung dịch HCl dư thì khối lượng muối thu được là?

A. 65,43 B. 71,25 C. 78,24 D. 83,49

 

Nung bột Fe3O4 với bột Al trong khí trơ, thu được 32,38 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X vào lượng dư NaOH

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt nhôm khác tại

30+ bài toán nhiệt nhôm có lời giải chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *