dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục

4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2017

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ: 201

 1. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. CH3COOCH2C6H5. B. C15H31COOCH3.

C. (C17H33COO)2C2H4. D. (C17H35COO)3C3H5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.

C. Polistiren. D. Poli(metyl metacrylat).

 1. Trộn bột kim loại X với bột oxit sắt (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al.

 1. Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m

A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8.

 1. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.

 1. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. NaCl. B. Ca(HCO3)2. C. KCl. D. KNO3.

 1. Hợp chất H2NCH2COOH có tên là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. valin. B. lysin. C. alanin. D. glyxin.

 1. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?

A. H2S và N2. B. CO2 và O2. C. SO2 và NO2. D. NH3 và HCl.

 1. Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. N2. B. N2O. C. NO. D. NO2.

 1. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl tạo ra chất khí?

A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2.

 1. Công thức hóa học của natri đicromat là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4.

 1. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Glyxin. B. Metylamin. C. Anilin. D. Glucozơ.

 1. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch HCl 2M. Công thức của oxit là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. MgO. B. Fe2O3. C. CuO. D. Fe3O4.

 1. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C. 0,42 gam. D. 0,42 gam.

 1. Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K.

 1. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m

A. 89. B. 101. C. 85. D. 93.

 1. Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

 1. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch.

B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.

D. Kim loại cứng nhất là Cr.

 1. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.

B. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.

 1. Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m

A. 16,6. B. 17,9. C. 19,4. D. 9,2.

 1. Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H9N và C4H11N. B. C3H7N và C4H9N.

C. CH5N và C2H7N. D. C2H7N và C3H9N.

 1. 4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 1 Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

A. 2Fe + 6H2SO4(đặc) Fe2(SO4)3 + 3SO2(k) + 6H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. NH4Cl + NaOH NH3(k) + NaCl + H2O

C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2(k) + H2O

D. 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO(k) + 4H2O

 1. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

 1. Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl a mol/lít (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a

A. 0,75. B. 0,50. C. 1,00 . D. 1,50.

 1. Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 55,600. B. 53,775. C. 61,000. D. 32,250.

 1. Cho các phát biểu sau:

 1. Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo.

 2. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 3. Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

 4. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

 5. Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.

 6. Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

 1. Cho các phát biểu sau:

 1. Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 2. Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.

 3. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.

 4. CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

 1. Cho các phát biểu sau:

 1. Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.

 2. Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 3. Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.

 4. Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối.

 5. Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1) tan hoàn toàn trong nước dư.

 6. Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

 1. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

 1. X1 + H2O X2 + X3 ↑+ H2

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 2. X2 + X4 BaCO3 + Na2CO3 + H2O

 3. X2 + X3 X1 + X5 + H2O

 4. X4 + X6 BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

Các chất X2, X5, X6 lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. KOH, KClO3, H2SO4. B. NaOH, NaClO, KHSO4.

C. NaHCO3, NaClO, KHSO4. D. NaOH, NaClO, H2SO4.

 1. Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

A. CH3COOH và C3H5OH. B. C2H3COOH và CH3OH.

C. HCOOH và C3H5OH. D. HCOOH và C3H7OH.

 1. H4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 2 òa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và Al2O3 trong 200 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của a

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,5. B. 1,5. C. 1,0. D. 2,0.

 1. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val.

 1. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Quỳ tím

Chuyển màu hồng

Y

Dung dịch I2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có màu xanh tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ. B. axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin.

C. axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin. D. anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.

 1. Cho các phát biểu sau:

 1. Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 2. Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

 3. Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O.

 4. Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.

 5. Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

 1. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5+, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 6,72. B. 9,52. C. 3,92. D. 4,48.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6, ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

A. 79,13%. B. 28,00%. C. 70,00%. D. 60,87%.

 1. Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2: 1: 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 39,14. Giá trị của m

A. 16,78. B. 25,08. C. 20,17. D. 22,64.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có tổng khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 43,0. B. 37,0. C. 40,5. D. 13,5.

————–HẾT————-

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2017

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

MÃ ĐỀ: 202

 1. Crom (VI) oxit (CrO3) có màu gì?

A. Màu vàng. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu xanh lục. D. Màu da cam.

 1. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 11,2. B. 5,6. C. 2,8. D. 8,4.

 1. Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. NaCl. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. CaCl2.

 1. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Au. B. Ag. C. Al. D. Cu.

 1. Công thức phân tử của đimetylamin là

A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C4H11N. D. CH6N2.

 1. Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H5ONa. B. C2H5COONa. C. CH3COONa. D. HCOONa.

 1. Kim loại sắt bị thu động bởi dung dịch

A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, nguội. D. HCl loãng.

 1. Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH.

 1. Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3?

A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit. D. Criolit.

 1. Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. KCl. B. KNO3. C. NaCl. D. Na2CO3.

 1. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6.

 1. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Metyl axetat. B. Glyxin. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.

 1. Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần trăm khối lượng của MgO trong X là

A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

 1. Cho hỗn hợp gồm Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp gồm 3 kim loại. Ba kim loại đó là:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Mg, Cu và Ag. B. Zn, Mg và Ag. C. Zn, Mg và Cu. D. Zn, Ag và Cu.

 1. T4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 3 rong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH C2H4 (k) + H2O.

B. CH3COONa (r) + NaOH (r) CH4 (k) + Na2CO3. C. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 (k) + 2H2O.

 1. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein.

D. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa màu vàng.

 1. Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,032. B. 0,448. C. 1,344. D. 2,688.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,15. B. 20,75. C. 24,55. D. 30,10.

 1. Cho 30 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 160. B. 720. C. 329. D. 320.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

A. cộng H2 (Ni,t0). B. tráng bạc. C. với Cu(OH)2. D. thủy phân.

 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít O2 (đktc), thu được 9,1 gam hỗn hợp 2 oxit. Giá trị của m là

A. 5,1. B. 7,1. C. 6,7. D. 3,9.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3.

C. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH. D. Cho CaO vào dung dịch HCl.

 1. Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

 1. Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 27. B. 18. C. 12. D. 9.

 1. Thực hiện các thí nghiệm sau:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

(c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH.

(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào H2O dư.

(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).

Sau khi các thí nghiệm xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH, thu được muối và nước. Số công thức cấu tạo phù hợp với Y là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

 1. Cho các phát biểu sau:

(a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt được hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 dư, thu được kết tủa.

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt.

(d) Kim loại nhôm tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

(e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

 1. Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0), thu được tripanmitin.

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng là thuốc súng không khói.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.

 1. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hở, có tham gia phản ứng tráng bạc) và 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ Y cần vừa đủ 5,6 lít O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 29,4 gam. B. 31,0 gam. C. 33,0 gam. D. 41,0 gam.

 1. Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 a mol/l và NaCl 2M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 1,25A trong 193 phút. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

A. 0,40. B. 0,50. C. 0,45. D. 0,60.

 1. H4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 4 òa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na2O vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị của a là

A. 14,40. B. 19,95. C. 29,25. D. 24,6.

 1. Thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + CO2 → Y (2) 2X + CO2 → Z + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Y + T → Q + X + H2O (4) 2Y + T → Q + Z + 2H2O

Hai chất X và T tương ứng là:

A. Ca(OH)2, NaOH. B. Ca(OH)2, Na2CO3.

C. NaOH, NaHCO3. D. NaOH, Ca(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 2 chất Y và Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y. Chất X là

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH-CH3. D. HCOOCH=CH2.

 1. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Quỳ tím

Chuyển màu xanh

Z

Cu(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Màu xanh lam

T

Nước Brom

Kết tủa trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat. B. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin.

C. Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin. D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cho các phát biểu sau:

(a) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.

(b) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.

(c) Crom (III) hiđroxit có tính lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm mạnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 9,125) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 39,60. B. 32,25. C. 26,40. D. 33,75.

 1. Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đơn chức, mạch hở), thu được 7,168 lít khí CO2 (đktc) và 7,92 gam H2O. Mặt khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 13,12. B. 6,80. C. 14,24. D. 10,48.

 1. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), thu được 36,15 gam hỗn hợp X. Nghiền nhỏ, trộn đều và chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc) và 5,6 gam chất rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong 850 ml dung dịch HNO3 2M, thu được 3,36 lít khí NO (đktc) và dung dịch chỉ chứa m gm hỗn hợp muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 113. B. 95. C. 110. D. 103.

 1. Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N2, CO2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm alanin, glyxin và valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 21,32. B. 24,20. C. 24,92. D. 19,88.

 1. Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit sắt trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chứa 19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của V là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,672. B. 0,896. C. 1,792. D. 2,688.

————–HẾT————–

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2017

MÃ ĐỀ: 203

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

 1.  Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Tác nhân hoá học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước?

A. Các anion: B. Các ion kim loại nặng: Hg2+, Pb2+.

C. Khí oxi hoà tan trong nước. D. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

 1.  Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4. C. CaCl2. D. NaCl.

 1.  Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

A. NaOH. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. H2SO4.

 1.  Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NO2. B. NH2. C. COOH. D. CHO.

 1.  Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?

A. Glyxin. B. Tristearin. C. Metyl axetat. D. Glucozơ.

 1.  Oxit nào sau đây là oxit axit?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CrO3. B. FeO. C. Cr2O3. D. Fe2O3.

 1.  Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

A. Poli(vinyl clorua). B. Poliacrilonitrin. C. Poli(vinyl axetat). D. Polietilen.

 1.  Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Ancol etylic. D. Fructozơ.

 1.  Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48. B. 2,24. C. 3,36. D. 6,72.

 1.  Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. H2S. B. AgNO3. C. NaOH. D. NaCl.

 1.  Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

 1.  Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (c), (b), (a). B. (a), (b), (c). C. (c), (a), (b). D. (b), (a), (c).

 1. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H9N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H9N.

 1.  Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 29,45 gam. B. 33,00 gam. C. 18,60 gam. D. 25,90 gam.

 1.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,896. B. 0,448. C. 0,112. D. 0,224.

 1.  Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO đun nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 18. Khối lượng CuO đã phản ứng là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 24 gam. B. 8 gam. C. 16 gam. D. 12 gam.

 1.  Xà phòng hoá hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,12. B. 18,36. C. 19,04. D. 14,68.

 1.  Phát biểu nào sau đây sai?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohiđrat.

B. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan được Cu(OH)2.

C. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,12. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,20.

 1. 4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 5  Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước theo hình vẽ bên. Phản ứng nào sau đây không áp dụng được cách thu khí này?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

C.

D. .

 1.  Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

 1. Cho các chất: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

 1.  Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl fomat.

 1.  Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím.

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to).

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

(g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

 1.  4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 6 Hoàn tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X và 10,08 lít H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của a là

A. 2,34. B. 7,95. C. 3,87. D. 2,43.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(e) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

A. Mg(OH)2. B. Al(OH)3. C. MgCO3. D. CaCO3.

 1. Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường:

Hai chất X, T lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH, Fe(OH)3. B. Cl2, FeCl2. C. NaOH, FeCl3. D. Cl2, FeCl3.

 1.  Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) và 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,21 gam muối. Phân tử khối của Y là

A. 117. B. 75. C. 89. D. 103.

 1.  Tiến hành các thí nghiệm sau:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.

(b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl.

(c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

 1. Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thuỷ phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là

A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.

 1. Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5 A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

A. 17370. B. 14475. C. 13510. D. 15440.

 1. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X

Quỳ tím

Chuyển màu xanh

Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Z

Cu(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có màu tím

T

Nước Brom

Kết tủa trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Etylamin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin.

B. Anilin, etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Etylamin, hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng.

D. Etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin.

 1.  Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thuỷ phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 40,2. B. 49,3. C. 42,0. D. 38,4.

 1.  Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

A. 83,16. B. 60,34. C. 84,76. D. 58,74.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Thuỷ phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 59,95. B. 63,50. C. 47,40. D. 43,50.

 1.  Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa m gam muối. Hoà tan hoàn toàn phần hai trong dung dịch chứa 0,57 mol HNO3, tạo ra 41,7 gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí (trong đó có khí NO). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 27. B. 29. C. 31. D. 25.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

————–HẾT————–

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2017

MÃ ĐỀ: 204

 1.  Cho 3,6 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,10. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

 1.  Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. Fe. B. Al. C. Cu. D. Ag.

 1.  Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CuSO4, H2SO4. B. HCl, CaCl2. C. CuSO4, ZnCl2. D. MgCl2, FeCl3.

 1.  Ion nào sau đây có tính oxi hoá mạnh nhất?

A. Ca2+. B. Zn2+. C. Fe2+. D. Ag+.

 1.  Hiện tượng «hiệu ứng nhà kính» làm nhiệt độ Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt,… Tác nhân chủ yếu gây «hiệu ứng nhà kính» là do sự tăng nồng độ trong không khí quyển của chất nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nitơ. B. Cacbon đioxit. C. Ozon. D. Oxi.

 1.  Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ?

A. Tơ nitron. B. Tơ capron. C. Tơ visco. D. Tơ nilon-6,6.

 1.  Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Na2SO4. B. KNO3. C. KOH. D. CaCl2.

 1.  Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

A. etyl fomat. B. glucozơ. C. tinh bột. D. saccarozơ.

 1.  Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

 1.  Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to)?

A. Triolein. B. Glucozơ. C. Tripanmitin. D. Vinyl axetat.

 1.  Dung dịch K2Cr2O7 có màu gì?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Màu da cam. B. Màu đỏ thẫm. C. Màu lục thẫm. D. Màu vàng.

 1.  Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

A. Fe(OH)3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeO.

 1.  Hoà tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1 M cần dùng để trung hoà X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 150 ml. B. 300 ml. C. 600 ml. D. 900 ml.

 1.  Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

 1. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. xuất hiện màu tím. B. có kết tủa trắng.

C. có bọt khí thoát ra. D. xuất hiện màu xanh.

 1. 4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 7  Tong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hoá học nào sau đây?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

C.

D.

 1.  Cho các chất sau: etyl fomat, anilin, glucozơ, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

 1.  Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc fructozơ.

B. Fructozơ không có phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không tham gia phản ứng thuỷ phân.

 1.  Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hoà và 8,96 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 42,6. B. 70,8. C. 50,3. D. 51,1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Xà phòng hoá hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là

A. 200,8. B. 183,6. C. 211,6. D. 193,2.

 1.  Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N. B. C4H11N. C. C4H9N. D. C3H7N.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần dùng vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,8. B. 6,8. C. 8,4. D. 8,2.

 1.  Phương trình hoá học nào sau đây sai?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

C.

D.

 1.  Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2, thu được m gam hỗn hợp kim loại và 1,98 gam H2O. Giá trị của m là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,88. B. 6,08. C. 4,64. D. 4,42.

 1.  Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây Mg trong không khí.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2.

(d) Cho Br2 vào dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH.

(e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(f) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá-khử là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

 1.  Cho ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn các tính chất sau:

– X tác dụng với Y tạo thành kết tủa;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa;

– X tác dụng với Z có khí thoát ra.

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:

A. NaHCO3, Ba(OH)2, KHSO4. B. AlCl3, AgNO3, KHSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4. D. NaHCO3, Ca(OH)2, HCl.

 1.  Este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOO-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-COO-CH3.

C. CH3-COO-CH=CH2. D. HCOO-CH2-CH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1.  Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X có công thức dạng H2NCxHy(COOH)t, thu được amol CO2 và b mol H2O (b > a). Mặt khác, cho 0,2 mol X vào 1 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Thêm dung dịch HCl dư vào Y, thu được dung dịch chứa 75,25 gam muối. Giá trị của b là

A. 0,54. B. 0,42. C. 0,48. D. 0,30.

 1. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Quỳ tím

Chuyển màu đỏ

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kết tủa Ag

Z

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T

Cu(OH)2

Có màu tím

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, axit axetic.

B. Axit axetic, glucozơ, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.

C. Axit axetic, hồ tinh bột, glucozơ, lòng trắng trứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Axit axetic, glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.

 1.  Cho các phát biểu sau:

(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết .

(b) Hiđro hoá hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, to), thu được chất béo rắn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

(d) Poli(metyl metacrylat) được dùng chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.

(e) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, tan nhiều trong nước.

(f) Thuỷ phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

 1. Cho các phát biểu sau:

(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.

(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.

(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hoá mạnh.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

 1.  Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5 A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

A. 27020. B. 30880. C. 34740. D. 28950.

 1. Thuỷ phân không hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Gly-Ala, Phe-Val và Ala-Phe. Cấu tạo của X là

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Gly-Ala-Val-Phe. B. Ala-Val-Phe-Gly.

C. Val-Phe-Gly-Ala. D. Gly-Ala-Phe-Val.

 1.  Cho hỗn hợp E gồm hai este X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm muối của một axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam E cần vừa đủ 1,5 mol O2, thu được 29,12 lít khí CO2 (đktc). Tên gọi của X và Y là

A. metyl acrylat và etyl acrylat. B. metyl propionat và etyl propionat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. metyl axetat và etyl axetat. D. etyl acrylat và propyl acrylat.

 1.  Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Nung nóng hỗn hợp bột gồm Al và FeO (không có không khí).

(d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Điện phân Al2O3 nóng chảy.

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4 mã đề thi THPT QG môn hóa năm 2017 của bộ giáo dục 8 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

 1.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của x là

A. 10,08. B. 3,36. C. 1,68. D. 5,04.

 1.  Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 402. B. 387. C. 359. D. 303.

 1.  Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi là 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và hai este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ), thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Phân tử khối của Z là

A. 132. B. 118. C. 146. D. 136.

 1.  Cho 2,49 gam hỗn hợp Al và Fe (có tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào X, thu được khí NO và m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 24,5. B. 27,5. C. 25,0. D. 26,0.

 1.  Cho 9,6 gam Mg tác dụng với dung dịch chứa 1,2 mol HNO3, thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp khí. Thêm 500 ml dung dịch NaOH 2M vào X, thu được dung dịch Y, kết tủa và 1,12 lít khí Z (đktc). Lọc bỏ kết tủa, cô cạn Y thu được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 67,55 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 5,8. B. 6,8. C. 4,4. D. 7,6.

————–HẾT————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

4 MA DE HOA 2017doc

Giai chi tiet de thi THPTQG mon hoa hoc 2017 Ma de 224 Giai ma de 201 mon hoa 2017

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp đề thi của bộ Giáo Dục và giải chi tiết tất cả các năm

Đề chính thức đợt 1 năm 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề chính thức đợt 2 năm 2021

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *