dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi TN TNPT 2021 môn hóa đợt 2 file word và giải chi tiết

Đề thi TN TNPT 2021 môn hóa đợt 2 file word và giải chi tiết

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HÓA, ĐỢT 2/2021 – ngày 07/08/2021

Mã đề 201 – 207 – 209 – 215 – 217 – 223

Câu 41: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

A. Na. B. Fe. C. Al. D. Mg.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 42: Chất nào sau đây tác dụng với NaHCO3 sinh ra khí CO2?

A. HCOOH. B. CH3CHO. C. CH3OH. D. HCOONa.

Câu 43: Chất nào sau đây chất béo?

A. Glixerol. B. Tripanmitin. C. Etyl axetat. D. Tinh bột.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44: Natri đicromat muối của axit đicromic, màu da cam của ion đicromat. Công thức của natri đicromat là

A. NaCrO2. B. Na2Cr2O7 C. K2Cr2O7. D. Na2CrO4

Câu 45: nhiệt độ thường, chất nào sau đây tan hoàn toàn trong lượng dung dịch KOH loãng?

A. Al(OH)3. B. Cu(OH)2. C. Fe(OH)2. D. Mg(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46: Chất nào sau đây là amino axit?

A. Valin. B. Glucozơ. C. Metylamin. D. Metyl axetat.

Câu 47: Kim loại nào sau đây tính khử yếu hơn kim loại Ag?

A. Au. B. K. C. Zn. D. Mg.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48: Trong mắt xích của polime nào sau đây có nguyên tử clo?

A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Poliacrilonitrin. D. Polibutadien.

Câu 49: Canxi sunfat chất rắn, màu trắng, ít tan trong nước. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước gọi là thạch cao sống. Công thức của canxi sunfat

A. CaSO4. B. CaO. C. Ca(OH)2. D. CaCO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50: Kim loại nào sau đây khối lượng riêng lớn nhất?

A. Fe. B. Ag. C. Li. D. Os.

Câu 51: Khí X thành phần chính của khí thiên nhiên. Khí X không màu, nhẹ hơn không khí một trong những khi gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. CH4 B. CO2. C. NO2 D. O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52: Kim loại K tác dụng với H2O tạo ra sản phẩm gồm H2 chất nào sau đây?

A. K2O. B. KClO3. C. KOH. D. K2O2

Câu 53: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu. B. K. C. Au. D. Ag.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54: Chất nào sau đây là thành phần chính của bông nõn?

A. Saccarozo. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Tinh bột.

Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S. B. CH3COOH. C. H3PO4. D. NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56: Muối Fe2(SO4)3 dễ tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước như Fe2(SO4)3.9H2O. Tên gọi của Fe2(SO4)3

A. sắt(II) sunfua. B. sắt(III) sunfat. C. sắt(II) sunfat. D. sắt(II) sunfit.

Câu 57: Chất nào sau đây là amin bậc ba?

A. C2H5NH2. B. CH3NH2. C. CH3NHCH3. D. (CH3)3N.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58: Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O nhiệt độ thường?

A. Cu. B. Au. C. Ag. D. Ba.

Câu 59: Chất nào sau đây este?

A. CH3COOH. B. CH3COONa. C. C3H5(OH)3. D. CH3COOCH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 60: Khi đun nóng, kim loại Al tác dụng với chất nào sau đây tạo ra AlCl3?

A. NaCl. B. S. C. Cl2. D. O2

Câu 61: Cho FeO tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra chất nào sau đây?

A. FeCl2. B. Fe(OH)2. C. FeCl3. D. H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 62: Hòa tan hoàn toàn 5,10 gam Al2O3 trong lượng dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 26,70. B. 21,36. C. 13,35. D. 16,02.

Câu 63: Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(etylen terephtalat), polietilen, nilon-6,6. Số polime tổng hợp

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 64: Dung dịch chất X hòa tan Cu(OH)2, thu được dung dịch màu xanh lam. Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit. Chất X

A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozo. D. anbumin.

Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam glyxin trong O2 thu được CO2, H2O V lít khí N2. Giá trị của V là

A. 0,672. B. 0,566. C. 0,336. D. 0,283.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 66: Cho este X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm natri propionat và ancol metylic. Công thức của X

A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3.

Câu 67: Cho 11,66 gam Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V

A. 4,480. B. 2,240. C. 3,360. D. 2,464.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 68: Tiến hành sản xuất rượu vang bằng phương pháp lên men rượu với nguyên liệu 16,8 kg quả nho tươi (chứa 15% glucozơ về khối lượng), thu được V lít rượu vang 13,8°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml. Giả thiết trong thành phần quả nho tươi chỉ có glucozơ bị lên men rượu; hiệu suất toàn bộ quá trình sản xuất là 60%. Giá trị của V

A. 10,5. B. 11,6. C. 7,0. D. 3,5.

(Lời giải) Câu 69: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Nghiền nhỏ X, trộn đều rồi chia thành hai phần. Phần một phản ứng được tối đa với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH, thu được 0,03 mol H2. Phần hai tan hết trong dung dịch chứa 0,72 mol H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa 0,27 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 0,009 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 26,95. B. 33,32 C. 28,84. D. 32,34.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 70: Cho sơ đồ chuyển hóa:

NaHCO3 + X E;           E + Y NaHCO3;            NaHCO3 + X F;             F + Z NaHCO3.

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Ca(OH)2, HCl, NaOH.         B. HCl, NaOH, CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Ba(OH)2, CO2, HCl.            D. NaOH, CO2, HCl.

(Lời giải) Câu 71: Hỗn hợp E gồm hai amin X, Y đồng đẳng kế tiếp (MX < MY và phân tử X có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử nitơ) và hai ankin đồng đẳng kế tiếp (có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol E, thu được 0,025 mol N2, 0,17 mol CO2 0,225 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 28,21% B. 55,49%. C. 42,32%. D. 36,99%

(Lời giải) Câu 72: Tiến hành hai thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 1: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiêm 1 rồi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch. Thí nghiệm 2: Cho 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiệm 2 rồi thêm vài giọt nước brom.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở thí nghiệm 2, nếu thay nước brom bằng dung dịch HCl thì hiện tượng xảy ra và tương tự.

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Ở thí nghiện 1, nếu thay anilin bằng metylamin thì quỳ tím sẽ chuyển màu xanh.

D. thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin.

(Lời giải) Câu 73: Cho hai chất hữu no, mạch hở E, F (đều công thức phân tử C4H6O4 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như đồ dưới đây:

E + 2NaOH 2Y + Z
F + 2NaOH
Y + T + X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết: X và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.

(b) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.

(e) Chất T tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được CH3COOH. Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

(Lời giải) Câu 74: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm propen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hết Y, thu được 0,84 mol CO2 1,08 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,14. B. 0,60. C. 0,84. D. 0,72.

(Lời giải) Câu 75: Trong bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm H2 N2 (chất xúc tác thích hợp), áp suất trong bình là p atm, tỉ khối của X so với H2 là 5. Nung nóng bình để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3, rồi làm nguội bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp khí Y, áp suất trong bình là 0,88p atm. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3

A. 26,0%. B. 19,5%. C. 24,0%. D. 20,0%.

(Lời giải) Câu 76: Hỗn hợp E gồm hai triglixerit X và Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3. Xà phòng hóa hoàn toàn E bằng dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp muối gồm C15H31COONa, C17H31COONa C17H33COONa. Khi cho m gam E tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì số mol H2 phản ứng tối đa là 0,07 mol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 2,65 mol CO2 và 2,48 mol H2O. Khối lượng của X trong m gam E

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 24,96 gam. B. 16,60 gam. C. 17,12 gam. D. 16,12 gam.

(Lời giải) Câu 77: Cho các phát biểu sau:

(a) Amilopectin là polime mạch không phân nhánh.

(b) Đường glucozơ ngọt hơn đường saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Dùng phản ứng màu biure phân biệt được Gly-Ala với Gly-Ala-Gly.

(d) Cồn 70° tác dụng diệt virut nên được dùng làm nước rửa tay ngăn ngừa COVID-19.

(e) Trong cơ thể người, chất béo bị oxi hóa chậm thành CO2, H2O và cung cấp năng lượng.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

(Lời giải) Câu 78: Hỗn hợp T gồm ba este much hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo thành từ axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh và ancol. Đốt cháy hoàn toàn a gam T, thu được H2O và 1,54 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam T bằng lượng vừa đủ 620 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp F gồm hai muối có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và 19,44 gam hỗn hợp E gồm hai ancol. Đốt cháy toàn bộ F thu được H2O, Na2CO3 và 0,61 mol CO2. Khối lượng của Y trong a gam T

A. 2,36 gam. B. 5,84 gam. C. 4,72 gam. D. 2,92 gam.

(Lời giải) Câu 79: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và CuO vào dung dịch chứa 0,48 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối, 0,09 mol H2 và 13,65 gam kim loại. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 17,67 B. 21,18. C. 20,37. D. 27,27.

(Lời giải) Câu 80: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi trộn khí NH3 với khí HCl thì xuất hiện “khói” trắng.

(b) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 sinh ra khí và kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Dung dịch HCl đặc tác dụng được với kim loại Cu sinh ra khí H2.

(d) Sắt tây là sắt được tráng thiếc, lớp thiếc vai trò bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô và các em link download đề thi

ĐỀ ĐỢT 2 – MÃ ĐỀ 201 – THPTQG 2021

Đề thi TN THPT – đợt 2-2021 (ngày 07.08)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Đề chính thức đợt 1 năm 2021

Đề chính thức đợt 2 năm 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi của bộ Giáo Dục và giải chi tiết tất cả các năm

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

One response to “Đề thi TN TNPT 2021 môn hóa đợt 2 file word và giải chi tiết”

  1. hoang duy Avatar
    hoang duy

    hay quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *