Giải chi tiết mã 206 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

Giải chi tiết mã 206 đề thi TN THPT 2021 môn hóa đợt 1

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Họ và tên thí sinh……………………………………….

Số báo danh: …………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Sắt(III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt(III) hiđroxit là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Fe(OH)2. B. Fe(OH)3. C. FeCO3. D. Fe3O4.

Câu 42. Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thường sinh ra khí X có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, rất độc. Khí X là

A. O2. B. CO2. C. H2S. D. N2.

Câu 43. Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là

A. NaOH. B. NaHS. C. NaHCO3. D. Na2CO3

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 44. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước?

A. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2. B. Na2SO4, KCl.

C. KCl, NaCl. D. NaCl, K2SO4.

Câu 45. Chất nào sau đây là đipeptit?

A. Ala-Gly-Ala. B. Ala-Ala-Ala. C. Gly-Gly-Gly. D. Ala-Gly.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 46. Chất nào sau đây là muối axit?

A. NaCl. B. NaH2PO4. C. NaOH. D. NaNO3.

Câu 47. Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?

A. K2O. B. BaO. C. Na2O. D. CuO.

Câu 48. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Glixerol.

Câu 49. Dung dịch chất nào sau đây làm qùy tím chuyển thành màu xanh?

A. Etylamin. B. Glyxin. C. Valin. D. Alanin

Câu 50. Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit stearic là

A. 33. B. 36. C. 34. D. 31.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 51. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Al?

A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.

Câu 52. Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. KCl. B. NaCl. C. NaOH. D. NaNO3.

Câu 53. Este X được tạo bởi ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. HCOOC2H5. B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3.

Câu 54. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Hg. B. Ag. C. Cu. D. Al.

Câu 55. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Al. B. Ba. C. K. D. Fe.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 56. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. CaO. B. Al2O3. C. NaOH. D. HCl.

Câu 57. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Tơ visco. B. Poli(vinyl clorua). C. Tinh bột. D. Polietilen.

Câu 58. Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Cr(OH)3. B. K2Cr2O7. C. CrO3. D. Cr(OH)2.

Câu 59. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí H2?

A. Au. B. Cu. C. Mg. D. Ag.

Câu 60. Công thức phân tử của ancol etylic là

A. C3H8O3. B. CH4O. C. C2H6O. D. C2H4O2

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 61. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.

B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ bán tổng hợp.

C. Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.

D. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 62. Cho 7,12 gam alanin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 12,55. B. 10,59. C. 8,92. D. 10,04.

Câu 63. Cho FeO phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

A. FeS. B. Fe2(SO4)3. C. FeSO3. D. FeSO4.

Câu 64. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 3.36. B. 4,48. C. 2,24. D. 1,12.

Câu 65. Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm axit axetic và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

A. HCOOH. B. CH3OH. C. CH3COOH. D. C2H5OH.

Câu 66. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan Cu(OH)2, thu được dung dịch có màu xanh lam?

A. Fructozơ. B. Ancol propylic. C. Anbumin. D. Propan-1,3-điol.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 67. Thủy phân hoản toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0. B. 16,2. C. 18,0. D. 32,4.

Câu 68. Hòa tan hết m gam Al trong dung dịch HCl dư, thu được 0,18 mol khí H2. Giá trị của m là

A. 4,86. B. 2,16. C. 3,78. D. 3,24.

(Lời giải)Câu 69. Cho sơ đồ chuyển hóa:

Săn SALE Shopee ngay thôi

NaOH Z NaOH E BaCO3.

Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO3; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaHCO3, BaCl2. B. NaHCO3, Ba(OH)2.

C. CO2,Ba(OH)2. D. CO2, BaCl2.

 (Lời giải) Câu 70. Cho các phát biểu sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Trong thành phần của xăng sinh học E5 có etanol.

(b) Thành phần chính của sợi bông, sợi đay là tinh bột.

(c) Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra sự đông tụ protein.

(d) Vải lụa tơ tằm sẽ nhanh hỏng nếu ngâm, giặt trong xà phòng có tính kiềm.

(e) Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa (phân tử có gốc hiđrocacbon không no).

Săn SALE Shopee ngay thôi

Số phát biểu đúng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

(Lời giải) Câu 71. Cho các phát biểu sau:

 (a) Tro thực vật chứa K2CO3 cũng là một loại phân kali.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu ở catot.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(c) Nhỏ dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa.

(d) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 4. C. 3. D. 1.

(Lời giải) Câu 72. Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1). Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z và 87,6 gam chất rắn T gồm ba kim loại. Hòa tan toàn bộ T trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,2 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Giá trị của a là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 0,75. B. 0,60. C. 0,50. D. 0,30.

(Lời giải) Câu 73. Nung nóng một lượng butan trong bình kín (với xúc tác thích hợp), thu được 0,47 mol hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon mạch hở (CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8, C4H10). Cho toàn bộ X vào bình chứa dung dịch Br2 dư thì có tối đa a mol Br2 phản ứng, khối lượng bình tăng 9,52 gam và thoát ra hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,28 mol O2, thu được CO2 vầ H2O. Giá trị của a là

A. 0,24. B. 0,27. C. 0,21. D. 0,20.

(Lời giải) Câu 74. Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol

E + 2NaOH Y + 2Z

Săn SALE Shopee ngay thôi

F + 2NaOH Y + T + H2O

Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Cho các phát biểu sau:

(a) Từ chất Z điều chế trực tiếp được axit axetic.

(b) Chất T có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.

(c) Đốt cháy Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và Na2CO3.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(d) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(e) Chất T được dùng để sát trùng dụng cụ y tế.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

(Lời giải) Câu 75. Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe2O3. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,05 mol HCl (dư 25% so với lượng phản ứng), thu được 0,07 mol H2 và 250 gam dung dịch Y. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,1 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 136,85 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl3 trong Y là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 3,25%. B. 5,20%. C. 3,90%. D. 2,60%

(Lời giải) Câu 76. Hòa tan hoàn toàn 27,54 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 267,5 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C thì có m gam tinh thể Al(NO3)3.9H2O tách ra. Biết ở 10°C, cứ 100 gam H2O hòa tan được tối đa 67,25 gam Al(NO3)3. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 26. B. 84. C. 22. D. 45.

(Lời giải) Câu 77. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bước 2: Thêm từ từ từng giọt dung dịch NH3, lắc đều cho đến khi kết tủa tan hết.

Bước 3: Thêm tiếp khoảng 1 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 3 là sobitol.

B. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. Sau bước 3, có lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm.

D. Ở bước 3, có thể thay việc đun nóng nhẹ bằng cách ngâm ống nghiệm trong nước nóng.

(Lời giải) Câu 78. Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN), Y (CnHm+1N2, với n ≥ 2) và hai anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol E, thu được 0,05 mol N2, 0,30 mol CO2 và 0,42 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 40,41%. B. 38,01%. C. 70,72%. D. 30,31%.

(Lời giải) Câu 79. Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1: 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần và đủ 4,07 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 74,98%. B. 76,13%. C. 75,57%. D. 76,67%

(Lời giải) Câu 80. Hỗn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 1,0 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam T bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và 26,92 gam hỗn hợp muối F. Cho E tác dụng hết với kim loại Na thu được 0,2 mol H2. Đốt cháy toàn bộ F, thu được H2O, Na2CO3 và 0,2 mol CO2. Khối lượng của Y trong m gam T là

A. 3,65 gam. B. 5,92 gam. C. 4,72 gam. D. 5,84 gam.

————————HẾT————————

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPTQG MÔN HOÁ NĂM 2021 MÃ 206

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

41.B

42.C

43.C

44.A

Săn SALE Shopee ngay thôi

45.D

46.B

47.D

48.A

49.A

Săn SALE Shopee ngay thôi

50.B

51.C

52.C

53.B

54.A

Săn SALE Shopee ngay thôi

55.B

56.B

57.C

58.A

59.C

Săn SALE Shopee ngay thôi

60.C

61.C

62.D

63.D

64.C

Săn SALE Shopee ngay thôi

65.D

66.A

67.B

68.D

69.C

Săn SALE Shopee ngay thôi

70.D

71.B

72.B

73.B

74.D

Săn SALE Shopee ngay thôi

75.D

76.D

77.A

78.A

79.B

Săn SALE Shopee ngay thôi

80.D

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Đề chính thức đợt 1 năm 2021

Đề chính thức đợt 2 năm 2021

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tổng hợp đề thi của bộ Giáo Dục và giải chi tiết tất cả các năm

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *