Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau

Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau

 

Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau :

  • Phần 1: cho tác dụng với nước dư, giải phóng ra 4,48 lít khí H2.

  • Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, giải phóng ra 7,84 lít khí H2.

  • Phần 3: Cho vào dung dịch HCl dư, thấy giải phóng ra V lít khí H2 (các khí đo ở đktc). Giá trị của V là?

A. 7,84 B. 13,44 C. 10,08 D. 12,32

 

Chia 39,9 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần bằng nhau

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Al Na K Ca Ba tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment