Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau

 

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc).

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 51,6 B. 37,4 C. 40,0 D. 25,8

 

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Al Na K Ca Ba tác dụng với nước

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *