Chia m gam hỗn hợp X gồm Zn, Al, Mg thành 2 phần bằng nhau

Chia m gam hỗn hợp X gồm Zn, Al, Mg thành 2 phần bằng nhau

 

Chia m gam hỗn hợp X gồm Zn, Al, Mg thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1 cho vào dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít H2 (đktc).

– Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,04 gam chất rắn.

Giá trị của m là:

A. 4,16 B. 2,56 C. 2,08 D. 5,12

 

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về kim loại tác dụng với dd HCl H2SO4 loãng

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment