Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Ba2+ ;x mol HCO3- và y mol Cl-. Cô cạn dd X rồi lấy chất rắn

Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Ba2+ ;x mol HCO3- và y mol Cl-. Cô cạn dd X rồi lấy chất rắn

 

Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Ba2+ ;x mol HCO3 và y mol Cl. Cô cạn dd X rồi lấy chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 43,6 gam chất rắn. Giá trị của X và Y lần lượt là:

A. 0,1 và 0,4 B. 0,14 và 0,36

C. 0,45 và 0,05 D. 0,2 và 0,1

Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Ba2+ ;x mol HCO3- và y mol Cl-. Cô cạn dd X rồi lấy chất rắn

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tập tổng hợp hóa học vô cơ lớp 12

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *