dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+ có lời giải chi tiết

Bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+ có lời giải chi tiết

I. Lý thuyết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+ có lời giải chi tiết

Lưu ý: Nếu trong E có H+ dư thì khi cho AgNO3 vào dung dịch sẽ được cung cấp thêm NO3 nên sẽ hình thành cặp (H+, NO3) có tính oxi hoá rất mạnh nên sản phẩm sẽ ưu tiên tạo ra sản phẩm khử của N+5 (thường là NO) sau đó khi H+ hết mới là quá trình Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag.

B. Ví dụ minh họa

(Lời giải) Ví dụ 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,44 gam FeO bằng 300 ml dung dịch HCl 0,4M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 20,46 B. 21,54 C. 18,3 D. 9,15

(Lời giải) Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 31,6 gam hỗn hợp chứa Fe và Fe3O4 bằng 1,2 lít dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,1 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 0,05 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là ?

A. 181,8 B. 193,8 C. 234,8 D. 218,9

(Lời giải) Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 50ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 2,6M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 7,84 lít hỗn hợp Y gồm NO và H2 tỉ lệ mol lần lượt là 4:3. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y và m gam kết tủa, (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của ) giá trị của m là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 218,95 B. 16,2 C. 186,55 D. 202,75

(Lời giải) Ví dụ 4: Cho hỗn hợp bột X gồm 0,08 mol Fe và 0,03 mol Cu tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao thu được 6,48g hỗn hợp Y. Cho Y tan hết vào dung dịch chứa 0,24 mol HCl và 0,07 mol HNO3 thu được 2,1 gam khí NO duy nhất và dung dịch X (không chứa NH4+). Thêm dung dịch AgNO3 dư vào Z thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chỉ bị khử thành NO, giá trị của m là:

A. 43,08 B. 41,46 C. 34,44 D. 40,65

(Lời giải) Ví dụ 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X chứa 25,72 gam gồm Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 VÀ FeCO3 bằng 720 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa hỗn hợp muối của sắt, hỗn hợp khí Z chứa 0,02 mol CO2 và 0,07 mol NO. Mặt khác, cho AgNO3 dư vào thấy Y có m gam kết tủa xuất hiện. Biết trong X tỷ lệ mol . Giá trị của m gần nhất với?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 108 B. 110 C. 112 D. 115

(Lời giải) Ví dụ 6: Cho hòa tan hoàn toàn 10,08 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và Fe2O3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:1 vào 420 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 62,43 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm duy khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị a – b là:

A. 0,015 B. 0,020 C. 0,025 D. 0,010

III. Bài tập vận dụng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 1: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 16,96 gam hỗn hợp chứa Fe và FeO bằng 760 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,2 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là ?

A. 121,8 B. 123,1 C. 134,8 D. 118,9

(Lời giải) Câu 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 4 gam hỗn hợp chứa Fe và FeO bằng 250 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,02 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là?

A. 0,03 B. 0,02 C. 0,04 D. 0,05

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 3: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 12 gam hỗn hợp chứa Fe và Fe2O3 bằng 0,5 lít dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,08 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?

A. 78,77 B. 71,46 C. 84,44 D. 80,65

(Lời giải) Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 12,8 gam hỗn hợp chứa Fe và Fe(OH)2 bằng 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,1 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?

A. 78,77 B. 71,46 C. 84,44 D. 73,60

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 18,48 gam hỗn hợp chứa Fe và Fe(OH)3 bằng 0,52 lít dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,06 mol khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 0,01 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là?

A. 98,77 B. 71,46 C. 90,82 D. 80,65

(Lời giải) Câu 6: Để 16,8 gam phôi sắt ngoài không khí một thời gian, thu được 21,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe và các oxit Fe. Hoà tan hết X trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,03 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được m gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị của m là:

A. 130,26 gam B. 128,84 gam C. 132,12 gam D. 126,86 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 7: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,11M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của trong các phản ứng. Giá trị của m là:

A. 28,700. B. 32,480. C. 29,645. D. 29,240.

(Lời giải) Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 22,4 gam Fe trong 500 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl 2,6M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 7,84 lít hỗn hợp khí NO và H2 với tỉ lệ mol lần lượt là 4:3, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y và m gam kết tủa. Giá trị của m là. (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của ).

A. 218,95. B. 16,2. C. 186,55 D. 202,75.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 9: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 2,16 gam FeO bằng 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 58,95. B. 53,85. C. 56,55. D. 49,32.

(Lời giải) Câu 10: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Fe2O3 bằng 400 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch X và 0,045 mol H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 29,95. B. 34,85. C. 29,55. D. 31,15.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 11: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe và 2,32 gam Fe2O3 bằng 170 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và 0,025 mol H2. Cho dung dịch AgNO3 vào X thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với:

A. 24,9. B. 26,5. C. 36,8. D. 29,3.

(Lời giải) Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam Fe trong 500ml dung dịch gồm NaNO3 và HCl 1,4M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 4,48 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 8. Cho AgNO3 dung dịch X thu được dung dịch Y và m gam kết tủa, (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của ) giá trị của m gần nhất với:

A. 124,9. B. 126,5. C. 136,8. D. 103,2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 16,8 gam Fe trong 500ml dung dịch gồm KNO3 và H2SO4 1,5M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 6,72 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm NO và H2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. Cho V lít dung dịch NaOH 1M, phản ứng tối đa với dung dịch X thu được và m gam kết tủa, (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của ) giá trị của (m + V) là:

A. 31,7. B. 26,5. C. 36,8. D. 29,3.

(Lời giải) Câu 14: Cho hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 11,6 gam Fe3O4 vào 800 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và 0,16 mol H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được hỗn hợp chất rắn và a mol khí NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị a là:

A. 0,015. B. 0,020. C. 0,025. D. 0,030.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 15: Cho hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1 vào 440 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 75,56 gam chất rắn. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A. 0,045. B. 0,070. C. 0,075. D. 0,080.

(Lời giải) Câu 16: Cho hoà tan hoàn toàn 6,88 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1 vào 1300 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 45,21 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a +b là:

A. 0,065. B. 0,050. C. 0,075. D. 0,030.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 17: Cho hoà tan hoàn toàn 10,12 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe(OH)2 và Fe(OH)3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1:1 vào 340 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 53,11 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a – b là:

A. 0,015. B. 0,020. C. 0,025. D. 0,010.

(Lời giải) Câu 18: Cho hoà tan hoàn toàn 12,36 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe(OH)2 và Fe(OH)3 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:1 vào 460 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 71,41 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a : b là:

A. 7:4. B. 6:5. C. 7:3. D. 3:2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 19: Cho hoà tan hoàn toàn 13,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe(OH)3 và FeCl2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:1 vào 420 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 73,91 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a : b là:

A. 7:4. B. 6:5. C. 4:3. D. 3:2.

(Lời giải) Câu 20: Cho hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 11,6 gam Fe3O4 vào 800 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và thoát ra 4,032 lít khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được m gam chất rắn. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với?

A. 142,9. B. 146,2. C. 153,6. D. 135,4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 21: Cho hoà tan hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp Fe và Fe3O4 có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:1 vào 600 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và thoát ra 2,688 lít khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với?

A. 104,8. B. 96,7. C. 93,4. D. 101,9.

(Lời giải) Câu 22: Cho hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 8,4 gam Fe, 8 gam Fe2O3 và 11,6 gam Fe3O4 vào 500 ml dung dịch HCl 1,88M thu được dung dịch Y và thoát ra 0,1 mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được m gam hỗn hợp chất rắn. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với?

A. 174,48. B. 164,02. C. 143,36. D. 158,04.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 23: Cho hoà tan hoàn toàn 40 gam hỗn hợp X gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 vào 1,4 lít dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và thoát ra 5,6 lít khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được hỗn hợp chất rắn và 560 ml khí NO ở đktc. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là:

A. 56,00%. B. 28,00%. C. 49,00%. D. 42,00%.

(Lời giải) Câu 24: Cho hoà tan hoàn toàn gồm 16,8 gam Fe và 8,56 gam Fe(OH)3 vào 500 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch Y thoát ra 6,272 lít khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 155,27 gam chất rắn và b mol khí NO ở đktc. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a + b là?

A. 2,485. B. 1,975. C. 1,735. D. 1,625.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 25: Cho hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe, 1,44 gam FeO và 4,8 gam Fe2O3 vào 200 ml dung dịch HCl 2,55M thu được dung dịch Y thoát ra 0,016 mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được m gam chất rắn. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với?

A. 64,48. B. 73,18. C. 70,36. D. 75,04.

(Lời giải) Câu 26: Cho hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,68 gam Fe, 1,44 gam FeO và 4,8 gam Fe2O3 vào 200 ml dung dịch HCl 2,55M thu được dung dịch Y thoát ra 0,016 mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được chất rắn và a mol khí. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,026. B. 0,020. C. 0,025. D. 0,030.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 27: Cho hoà tan hoàn toàn gồm 1,12 gam Fe và 11,6 gam Fe3O4 vào 300 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y thoát ra 0,224 lít khí H2. Cho từ từ đến dư lượng dung dịch NaNO3 1M thì thấy có V ml NO thoát ra. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là:

A. 448. B. 672. C. 896. D. 504.

(Lời giải) Câu 28: Cho hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe, 1,44 gam FeO và 4,875 gam FeCl3 vào 200 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch Y thoát ra 0,01 mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được m gam chất rắn. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với?

A. 25,45. B. 26,55. C. 35,35. D. 29,25.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 29: Cho hoà tan hoàn toàn 30,9 gam hỗn hợp gồm Fe; Fe(OH)2; Fe(OH)3 tỷ lệ mol là 2:1:1 vào 860 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch Y thoát ra 3,584 lít khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 161,2 gam chất rắn và b mol khí NO ở đktc. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a:b là?

A. 100. B. 95. C. 80. D. 50.

(Lời giải) Câu 30: Cho hoà tan hoàn toàn 13,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl2 tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:1 vào 480 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 98,72 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a+b là?

A. 0,055. B. 0,070. C. 0,045. D. 0,080.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 31: Cho hoà tan hoàn toàn 17,01 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl3 tỷ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 vào 480 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 91,53 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a-b là?

A. 0,045. B. 0,050. C. 0,025. D. 0,060.

(Lời giải) Câu 32: Cho hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3, 16,0 gam Cu và 10,8 gam Ag vào 200 ml dung dịch HCl thì thu được dung dịch X và 26,0 gam chất rắn không tan Y. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 1,35 gam. B. 80,775 gam. C. 87,45 gam. D. 64,575 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các thầy cô và các em có thể xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

One response to “Bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+ có lời giải chi tiết”

  1. Ngàn Lê Thị Avatar
    Ngàn Lê Thị

    cho mình xin tài liệu này với. mình cảm ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *