Cho hoà tan hoàn toàn 13,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl2 tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:1

Cho hoà tan hoàn toàn 13,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl2 tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:1

 

Cho hoà tan hoàn toàn 13,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl2 tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:1 vào 480 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và a mol khí H2. Cho tiếp lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch Y thì thu được 98,72 gam chất rắn và b mol NO. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a+b là?

A. 0,055. B. 0,070. C. 0,045. D. 0,080.

 

Cho hoà tan hoàn toàn 13,84 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 và FeCl2 tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1:1

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *