dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá

TRƯỜNG THPT HÀ HUY GIÁP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

œ&

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm có 02 trang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể phát đề

Mã đề: 141

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………… Lớp: ………………………

Số báo danh: …………………………………………………………………………

Cho biết: C = 12; O = 16; N = 14; H = 1; Cl = 35,5

I. TRẮC NGHIỆM (20 câu, 5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. Liên kết đôi gồm

A. hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 1 và một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 2 . B. một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 3 và hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 4 .

C. Hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 5 . D. một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 6 và một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 7 .

Câu 2. Cặp chất đồng đẳng của nhau là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3NH2 và CH3CH2NH2 B. CH3CH2OCH3 và CH3CH2CH2OH

C. CH3OH và CH3CH2COOH. D. CH3CH(CH3)CH3 và CH3CH2CH2CH3

Câu 3. Ankan là hiđrocacbon

A. no, mạch vòng. B. no. C. no, mạch hở. D. mạch hở.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4. Hợp chất X có % khối lượng C, H và O lần lượt là 54,54%, 9,1% và 36,36%. X có công thức đơn giản nhất là:

A. C4H10O. B. C5H12O. C. C2H4O. D. C4H8O2.

Câu 5. Công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên thay thế nào sao đây ?

A. 3-metylbutan B. isobutan C. pentan D. 2-metylbutan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C3H8O là:

A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

Câu 7. Công thức phân tử của chất nào sau đây trùng với công thức đơn giản nhất ?

A. mêtan CH4 B. glucozơ C6H12O6 C. axit axetic C2H4O2 D. benzen C6H6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan ?

A. Không tan trong nước.

B. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối.

C. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Tan nhiều trong nước.

Câu 9. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Etan B. Butan C. Metan D. Propan

Câu 10. Các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau là do

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. cấu tạo hóa học giống nhau. B. công thức đơn giản giống nhau.

C. công thức phân tử giống nhau. D. khối lượng riêng giống nhau.

Câu 11. Cho phản ứng sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 + Cl2

Nếu tỉ lệ mol 1:1, phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 12. So với hợp chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ thường có

A. khả năng tham gia phản ứng với tốc độ chậm hơn.

B. độ bền nhiệt cao hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. độ tan trong nước lớn hơn.

D. nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

Câu 13. Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ Y thu được 0,672 lit CO2 (đkc) và 0,72 gam nước. Thành phần % khối lượng oxi trong Y là:

A. 32.42%. B. 33,33%. C. 26,66%. D. 16,75%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14. Ankan Y có tỉ khối đối với hidro bằng 22. Công thức phân tử của Y là:

A. C5H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C2H6.

Câu 15. Cho các chất sau đây: CH4, C2H5OH, CH3COOH, C2H2, C2H4, C6H6, C6H12O6. Chất không phải hợp chất hidrocacbon là:

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. CH3CH2COOH B. CH3CH2OCH3 C. CH3CH2CH2OH D. CH3COCH3

Câu 17. Cho các chất: metan CH4, etilen C2H4, axetilen C2H2, benzen C6H6 số chất có cùng công thức đơn giản nhất CH là

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18. Đốt cháy 100ml một ankan (X) bằng 900ml oxi dư. Sản phẩm sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 650 ml trong đó có 38,46 % thể tích oxi (các khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C5H12. B. C3H8. C. C4H10. D. C4H8.

Câu 19. Tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 3 B. 10 C. 8 D. 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với oxi bằng 1,875. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ?

A. C3H6O3 B. C2H4O2 C. C3H8O D. C2H4O

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Viết công thức cấu tạo của hai chất có công thức phân tử C2H6O.

b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các ankan có CTPT C4H10

Câu 2 (1 điểm):

Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Mêtan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1: 2) khi chiếu sáng.

b) Tách một phân tử hiđro từ phân tử etan.

c) Đốt cháy propan.

d) Ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác thích hợp, butan có thể bị cắt mạch cacbon tạo 2 sản phẩm đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3 (1 điểm):

Hợp chất X có thành phần phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 38,71%; 9,68%; 51,61%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 62 g/mol. Lập công thức phân tử của X.

Câu 4 (1,5 điểm):

Một ankan Y có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,25.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định công thức phân tử của ankan Y.

b) Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần 8,96 lít khí oxi (đktc). Tính m

— Hết —

TRƯỜNG THPT HÀ HUY GIÁP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

œ&

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm có 02 trang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể phát đề

Mã đề: 175

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………… Lớp: ………………………

Số báo danh: …………………………………………………………………………

Cho biết: C = 12; O = 16; N = 14; H = 1; Cl = 35,5

I. TRẮC NGHIỆM (20 câu, 5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. CH3CH2OCH3 B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH2COOH D. CH3COCH3

Câu 2. Hợp chất X có % khối lượng C, H và O lần lượt là 54,54%, 9,1% và 36,36%. X có công thức đơn giản nhất là:

A. C2H4O. B. C5H12O. C. C4H8O2. D. C4H10O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Cho các chất: metan CH4, etilen C2H4, axetilen C2H2, benzen C6H6 số chất có cùng công thức đơn giản nhất CH là

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 4. Cho phản ứng sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 + Cl2

Nếu tỉ lệ mol 1:1, phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 5. Tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 10 B. 8 C. 3 D. 11

Câu 6. Cho các chất sau đây: CH4, C2H5OH, CH3COOH, C2H2, C2H4, C6H6, C6H12O6. Chất không phải hợp chất hidrocacbon là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

Câu 7. Đốt cháy 100ml một ankan (X) bằng 900ml oxi dư. Sản phẩm sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 650 ml trong đó có 38,46 % thể tích oxi (các khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C4H10. B. C5H12. C. C3H8. D. C4H8.

Câu 8. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với oxi bằng 1,875. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H4O2 B. C2H4O C. C3H8O D. C3H6O3

Câu 9. Công thức phân tử của chất nào sau đây trùng với công thức đơn giản nhất ?

A. benzen C6H6 B. mêtan CH4 C. glucozơ C6H12O6 D. axit axetic C2H4O2

Câu 10. So với hợp chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ thường có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

B. khả năng tham gia phản ứng với tốc độ chậm hơn.

C. độ tan trong nước lớn hơn.

D. độ bền nhiệt cao hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11. Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ Y thu được 0,672 lit CO2 (đkc) và 0,72 gam nước. Thành phần % khối lượng oxi trong Y là:

A. 16,75%. B. 32.42%. C. 33,33%. D. 26,66%.

Câu 12. Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C3H8O là:

A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13. Công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên thay thế nào sao đây ?

A. 2-metylbutan B. pentan C. isobutan D. 3-metylbutan

Câu 14. Cặp chất đồng đẳng của nhau là

A. CH3OH và CH3CH2COOH. B. CH3NH2 và CH3CH2NH2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3CH2OCH3 và CH3CH2CH2OH D. CH3CH(CH3)CH3 và CH3CH2CH2CH3

Câu 15. Liên kết đôi gồm

A. hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 8 và một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 9 . B. một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 10 và một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 11 .

C. một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 12 và hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 13 . D. Hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 14 .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16. Ankan là hiđrocacbon

A. no, mạch hở. B. no, mạch vòng. C. mạch hở. D. no.

Câu 17. Các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau là do

A. công thức phân tử giống nhau. B. khối lượng riêng giống nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. cấu tạo hóa học giống nhau. D. công thức đơn giản giống nhau.

Câu 18. Ankan Y có tỉ khối đối với hidro bằng 22. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6. B. C4H10. C. C5H12. D. C3H8.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối.

B. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C.

C. Không tan trong nước.

D. Tan nhiều trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Butan B. Etan C. Propan D. Metan

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Viết công thức cấu tạo của hai chất có công thức phân tử C2H6O.

b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các ankan có CTPT C4H10

Câu 2 (1 điểm):

Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Mêtan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1: 2) khi chiếu sáng.

b) Tách một phân tử hiđro từ phân tử etan.

c) Đốt cháy propan.

d) Ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác thích hợp, butan có thể bị cắt mạch cacbon tạo 2 sản phẩm đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3 (1 điểm):

Hợp chất X có thành phần phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 38,71%; 9,68%; 51,61%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 62 g/mol. Lập công thức phân tử của X.

Câu 4 (1,5 điểm):

Một ankan Y có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,25.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định công thức phân tử của ankan Y.

b) Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần 8,96 lít khí oxi (đktc). Tính m

— Hết —

TRƯỜNG THPT HÀ HUY GIÁP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

œ&

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi gồm có 02 trang

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể phát đề

Mã đề: 209

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………… Lớp: ………………………

Số báo danh: …………………………………………………………………………

Cho biết: C = 12; O = 16; N = 14; H = 1; Cl = 35,5

I. TRẮC NGHIỆM (20 câu, 5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. Tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11 B. 10 C. 3 D. 8

Câu 2. Chất nào trong các chất dưới đây là đồng phân của CH3COOCH3 ?

A. CH3COCH3 B. CH3CH2OCH3 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2COOH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Ankan là hiđrocacbon

A. no. B. mạch hở. C. no, mạch hở. D. no, mạch vòng.

Câu 4. So với hợp chất vô cơ, các hợp chất hữu cơ thường có

A. độ bền nhiệt cao hơn. B. khả năng tham gia phản ứng với tốc độ chậm hơn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. độ tan trong nước lớn hơn. D. nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

Câu 5. Cho các chất sau đây: CH4, C2H5OH, CH3COOH, C2H2, C2H4, C6H6, C6H12O6. Chất không phải hợp chất hidrocacbon là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5

Câu 6. Cho các chất: metan CH4, etilen C2H4, axetilen C2H2, benzen C6H6 số chất có cùng công thức đơn giản nhất CH là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 7. Công thức phân tử của chất nào sau đây trùng với công thức đơn giản nhất ?

A. benzen C6H6 B. glucozơ C6H12O6 C. axit axetic C2H4O2 D. mêtan CH4

Câu 8. Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH2O và có tỉ khối hơi so với oxi bằng 1,875. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C3H6O3 B. C2H4O2 C. C3H8O D. C2H4O

Câu 9. Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ Y thu được 0,672 lit CO2 (đkc) và 0,72 gam nước. Thành phần % khối lượng oxi trong Y là:

A. 26,66%. B. 33,33%. C. 32.42%. D. 16,75%.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tan nhiều trong nước.

B. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối.

C. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C.

D. Không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11. Liên kết đôi gồm

A. hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 15 và một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 16 . B. một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 17 và hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 18 .

C. một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 19 và một liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 20 . D. Hai liên kếtĐề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp 21 .

Câu 12. Hợp chất X có % khối lượng C, H và O lần lượt là 54,54%, 9,1% và 36,36%. X có công thức đơn giản nhất là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C5H12O. B. C4H10O. C. C2H4O. D. C4H8O2.

Câu 13. Các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau là do

A. công thức đơn giản giống nhau. B. khối lượng riêng giống nhau.

C. cấu tạo hóa học giống nhau. D. công thức phân tử giống nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14. Cho phản ứng sau: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 + Cl2

Nếu tỉ lệ mol 1:1, phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo ?

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 15. Công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên thay thế nào sao đây ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2-metylbutan B. pentan C. isobutan D. 3-metylbutan

Câu 16. Ankan Y có tỉ khối đối với hidro bằng 22. Công thức phân tử của Y là:

A. C3H8. B. C4H10. C. C2H6. D. C5H12.

Câu 17. Số đồng phân của hợp chất có công thức phân tử C3H8O là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 18. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. Propan B. Etan C. Butan D. Metan

Câu 19. Cặp chất đồng đẳng của nhau là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3OH và CH3CH2COOH. B. CH3CH2OCH3 và CH3CH2CH2OH

C. CH3CH(CH3)CH3 và CH3CH2CH2CH3 D. CH3NH2 và CH3CH2NH2

Câu 20. Đốt cháy 100ml một ankan (X) bằng 900ml oxi dư. Sản phẩm sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 650 ml trong đó có 38,46 % thể tích oxi (các khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C4H8. B. C5H12. C. C3H8. D. C4H10.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):

a) Viết công thức cấu tạo của hai chất có công thức phân tử C2H6O.

b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các ankan có CTPT C4H10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (1 điểm):

Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Mêtan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1: 2) khi chiếu sáng.

b) Tách một phân tử hiđro từ phân tử etan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Đốt cháy propan.

d) Ở nhiệt độ cao và có chất xúc tác thích hợp, butan có thể bị cắt mạch cacbon tạo 2 sản phẩm đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử.

Câu 3 (1 điểm):

Hợp chất X có thành phần phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 38,71%; 9,68%; 51,61%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 62 g/mol. Lập công thức phân tử của X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4 (1,5 điểm):

Một ankan Y có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,25.

a) Xác định công thức phân tử của ankan Y.

b) Đốt cháy hoàn toàn m gam Y cần 8,96 lít khí oxi (đktc). Tính m

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề

Truong-thpt-ha-huy-giap-nam-2014-2015

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *