dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học THPT Ngô Quyền

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học THPT Ngô Quyền

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học THPT Ngô Quyền 1

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Môn : HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút, 21 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mã đề thi 578

(Cho: H =1; O =16; N =14; F= 19; Cl =35,5; Br =80; I =127; Na =23; Fe = 56; Zn =65, Cu=64, Al=27,

K=39, Mg=24, Ca=40. Các thể tích khí đo ở ĐKTC)

Thí sinh không dùng bất kì tài liệu gì

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần I. Trắc nghiệm (21 câu, 7 điểm)

Câu 1:

Cho các chất sau: etan, etilen, divinyl, but-2-in và propin. Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có hai chất khi đốt thu được số mol CO2 ít hơn số mol nước.

B.

Không có chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có hai chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac.

D.

Có bốn chất có khả năng làm mất màu nước brom.

Câu 2:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Công thức phân tử của isopren (2-metylbuta-1,3-đien) là:

A.

C5H10.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C5H8.

C.

C4H6.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C4H8.

Câu 3:

X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X có thể gồm 2 ankan.

B.

X có thể gồm 2 anken.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X có thể gồm 1 anken và một ankin.

D.

X có thể gồm 1 ankan và 1 anken.

Câu 4:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là:

A.

Phản ứng cháy

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phản ứng thế.

C.

Phản ứng tách hidro.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phản ứng cộng

Câu 5:

Số đồng phân của ankin có CTPT C5H8 là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5 đồng phân

B.

2 đồng phân

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4 đồng phân

D.

3 đồng phân

Câu 6:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Danh pháp thay thế của ankan CH3CH(CH3)CH2CH3 là:

A.

Isopentan

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3-metylpentan

C.

2,2-dimetylpropan

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2-metylbutan

Câu 7:

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3-CH2-CH2-CH2Br.

B.

CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3-CH2-CHBr-CH3.

D.

CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

Câu 8:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sản phẩm chính khi cho propan thế với Br2 khan ( tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng là:

A.

CH3CHBrCH3

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CH2CH2Br

C.

CH2BrCHBrCH3

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CHBrCH2Br

Câu 9:

Sục 7,84 lit (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 19,6 gam. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CH=CHCH2CH3.

B.

CH2=CHCH2CH3.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(CH3)2C=CH2.

D.

CH3CH=CHCH3.

Câu 10:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ankan là:

A.

những hidrocacbon no, mạch hở.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

những hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C.

những hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố C và H.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn.

Câu 11:

Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50%.

B.

20%.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

40%.

D.

25%.

Câu 12:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho phản ứng : C2H2 + H2O A (xúc tác HgSO4/H2SO4). Chất A là:

A.

CH3CHO.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H4(OH)2.

C.

CH3COOH.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H5OH.

Câu 13:

Phát biểu nào sau đây sai ?

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các ankin cũng có khả năng mất màu dung dịch brom và thuốc tím.

B.

Tất cả ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các ankin dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

D.

Các ankin có nhiệt độ sôi cao hơn các anken tương ứng.

Câu 14:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13,5 gam một ankin có nối ba đầu mạch có thể làm mất màu tối đa 500 ml dung dịch Br2 1M. Tên của ankin đó là:

A.

but-2-in

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

but-1-in

C.

axetilen

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

propin

Câu 15:

Hóa chất dùng để phân biệt 3 bình khí riêng biệt: etan, etylen, axetilen là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

dung dịch AgNO3 trong NH3 và nước vôi trong.

B.

dung dịch AgNO3 trong NH3 và nước Br2

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

D.

O2,to dung dịch nước vôi trong.

Câu 16:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan X thu được 1,2 mol CO2 và 1,5 mol H2O. Công thức phân tử của X là:

A.

C4H10

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C5H12

C.

C3H8

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H6

Câu 17:

Hạt nhựa PE dùng để sản xuất túi nilon được trùng hợp từ monome có tên là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vinylclorua.

B.

Propylen

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Etylen

D.

Axetilen

Câu 18:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong phòng thí nghiệm etilen được điều chế từ:

A.

C2H5OH

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH4

C.

C4H10

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C2H6

Câu 19:

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trong dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50 gam

B.

60 gam

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

30 gam

D.

40 gam

Câu 20:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A.

CH2BrCH2CH=CH2.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CH=CHCH2Br.

C.

CH3CHBrCH=CH2.

D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3CH=CBrCH3.

Câu 21:

Hóa chất đơn giản dùng để phân biệt etan và etylen là:

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

dd nước vôi trong

B.

khí H2.

C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

quỳ tím

D.

nước brom

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 câu, 3 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 1: Thực hiện sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện):

CH4 C22 C4H4 C4H6 Cao su buna.

Bài 2: Cho 9,2 gam hỗn hợp A gồm axetilen và propin tác dụng với dung dịch dư AgNO3 trong NH3 thu được 62,7 gam kết tủa. Tính thành phần % về khối lượng mỗi hidrocabon trong A.

Bài 3: Một hỗn hợp khí X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. Khi cho 6,72 lít X đi qua nước brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam và còn 4,48 lít khí duy nhất thoát ra. Xác định CTPT của A, B. Các khí đo ở đktc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN

1.D 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.D 10.A 11.A 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A 17.C 18.A 19.D 20.B 21.D

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

THPT Ngô Quyên – Hải Phòng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *