0

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học THPT Ngô Quyền

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học THPT Ngô Quyền

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Môn : HÓA HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút, 21 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận

Mã đề thi 578

(Cho: H =1; O =16; N =14; F= 19; Cl =35,5; Br =80; I =127; Na =23; Fe = 56; Zn =65, Cu=64, Al=27,

K=39, Mg=24, Ca=40. Các thể tích khí đo ở ĐKTC)

Thí sinh không dùng bất kì tài liệu gì

Phần I. Trắc nghiệm (21 câu, 7 điểm)

Câu 1:

Cho các chất sau: etan, etilen, divinyl, but-2-in và propin. Kết luận nào sau đây là đúng?

A.

Có hai chất khi đốt thu được số mol CO2 ít hơn số mol nước.

B.

Không có chất nào làm mất màu dung dịch thuốc tím.

C.

Có hai chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong ammoniac.

D.

Có bốn chất có khả năng làm mất màu nước brom.

Câu 2:

Công thức phân tử của isopren (2-metylbuta-1,3-đien) là:

A.

C5H10.

B.

C5H8.

C.

C4H6.

D.

C4H8.

Câu 3:

X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở (thuộc các dãy đồng đẳng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X làm mất màu vừa đủ 0,5 mol brom. Phát biểu nào dưới đây đúng ?

A.

X có thể gồm 2 ankan.

B.

X có thể gồm 2 anken.

C.

X có thể gồm 1 anken và một ankin.

D.

X có thể gồm 1 ankan và 1 anken.

Câu 4:

Phản ứng hóa học đặc trưng của ankan là:

A.

Phản ứng cháy

B.

Phản ứng thế.

C.

Phản ứng tách hidro.

D.

Phản ứng cộng

Câu 5:

Số đồng phân của ankin có CTPT C5H8 là:

A.

5 đồng phân

B.

2 đồng phân

C.

4 đồng phân

D.

3 đồng phân

Câu 6:

Danh pháp thay thế của ankan CH3CH(CH3)CH2CH3 là:

A.

Isopentan

B.

3-metylpentan

C.

2,2-dimetylpropan

D.

2-metylbutan

Câu 7:

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A.

CH3-CH2-CH2-CH2Br.

B.

CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.

C.

CH3-CH2-CHBr-CH3.

D.

CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

Câu 8:

Sản phẩm chính khi cho propan thế với Br2 khan ( tỉ lệ 1:1) khi chiếu sáng là:

A.

CH3CHBrCH3

B.

CH3CH2CH2Br

C.

CH2BrCHBrCH3

D.

CH3CHBrCH2Br

Câu 9:

Sục 7,84 lit (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 19,6 gam. Biết X có đồng phân hình học. CTCT của X là:

A.

CH3CH=CHCH2CH3.

B.

CH2=CHCH2CH3.

C.

(CH3)2C=CH2.

D.

CH3CH=CHCH3.

Câu 10:

Ankan là:

A.

những hidrocacbon no, mạch hở.

B.

những hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

C.

những hợp chất hữu cơ chỉ chứa 2 nguyên tố C và H.

D.

những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn.

Câu 11:

Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:

A.

50%.

B.

20%.

C.

40%.

D.

25%.

Câu 12:

Cho phản ứng : C2H2 + H2O A (xúc tác HgSO4/H2SO4). Chất A là:

A.

CH3CHO.

B.

C2H4(OH)2.

C.

CH3COOH.

D.

C2H5OH.

Câu 13:

Phát biểu nào sau đây sai ?

A.

Các ankin cũng có khả năng mất màu dung dịch brom và thuốc tím.

B.

Tất cả ankin đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt.

C.

Các ankin dễ dàng tham gia phản ứng cộng.

D.

Các ankin có nhiệt độ sôi cao hơn các anken tương ứng.

Câu 14:

13,5 gam một ankin có nối ba đầu mạch có thể làm mất màu tối đa 500 ml dung dịch Br2 1M. Tên của ankin đó là:

A.

but-2-in

B.

but-1-in

C.

axetilen

D.

propin

Câu 15:

Hóa chất dùng để phân biệt 3 bình khí riêng biệt: etan, etylen, axetilen là:

A.

dung dịch AgNO3 trong NH3 và nước vôi trong.

B.

dung dịch AgNO3 trong NH3 và nước Br2

C.

dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

D.

O2,to dung dịch nước vôi trong.

Câu 16:

Khi đốt cháy hoàn toàn một ankan X thu được 1,2 mol CO2 và 1,5 mol H2O. Công thức phân tử của X là:

A.

C4H10

B.

C5H12

C.

C3H8

D.

C2H6

Câu 17:

Hạt nhựa PE dùng để sản xuất túi nilon được trùng hợp từ monome có tên là:

A.

Vinylclorua.

B.

Propylen

C.

Etylen

D.

Axetilen

Câu 18:

Trong phòng thí nghiệm etilen được điều chế từ:

A.

C2H5OH

B.

CH4

C.

C4H10

D.

C2H6

Câu 19:

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrô bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trong dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A.

50 gam

B.

60 gam

C.

30 gam

D.

40 gam

Câu 20:

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A.

CH2BrCH2CH=CH2.

B.

CH3CH=CHCH2Br.

C.

CH3CHBrCH=CH2.

D.

CH3CH=CBrCH3.

Câu 21:

Hóa chất đơn giản dùng để phân biệt etan và etylen là:

A.

dd nước vôi trong

B.

khí H2.

C.

quỳ tím

D.

nước brom

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 câu, 3 điểm):

Bài 1: Thực hiện sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện):

CH4 C22 C4H4 C4H6 Cao su buna.

Bài 2: Cho 9,2 gam hỗn hợp A gồm axetilen và propin tác dụng với dung dịch dư AgNO3 trong NH3 thu được 62,7 gam kết tủa. Tính thành phần % về khối lượng mỗi hidrocabon trong A.

Bài 3: Một hỗn hợp khí X gồm ankan A và anken B, A có nhiều hơn B một nguyên tử cacbon. Khi cho 6,72 lít X đi qua nước brom dư, khối lượng bình brom tăng lên 2,8 gam và còn 4,48 lít khí duy nhất thoát ra. Xác định CTPT của A, B. Các khí đo ở đktc.

ĐÁP ÁN

1.D 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.D 10.A 11.A 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A 17.C 18.A 19.D 20.B 21.D

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

THPT Ngô Quyên – Hải Phòng

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Lý Thái Tổ

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Điện Biên

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá học THPT Ngô Quyền

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Yên Lạc 2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Hà Huy Giáp

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *