dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Yên Lạc 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Yên Lạc 2

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

——————

KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi gồm 4 trang

————–

Mã đề thi 132

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho KLNT: H = 1, C= 12, N= 14, O= 16, Na= 23, Mg= 24, Al= 27, P= 31, S=32, K= 39, Ca= 40, Cl= 35,5; Fe= 56, Zn= 65, Br= 80, Ag= 108, Ba= 137

Câu 1: Hai chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaOH và H2SO4. B. K2S và HCl.

C. KNO3 và CuSO4. D. MgCl2 và Na2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Propin (CH3-C≡CH) tạo kết tủa vàng nhạt với chất nào sau đây?

A. Dung dịch brom. B. Dung dịch HBr.

C. Dung dịch KMnO4. D. Dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 3: Buta- 1,3-đien dùng làm nguyên liệu để sản xuất cao su tổng hợp như: cao su buna, cao su buna-S,….Công thức cấu tạo của buta- 1,3- đien là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH2=CH-C2H5. B. CH2=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2. D. CH2=C(CH3)CH=CH2.

Câu 4: Chất nào dưới đây không phải là chất điện li?

A. KOH B. BaCl2 C. CH3COOH. D. C2H5OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 20 gam. B. 30 gam. C. 15 gam. D. 25 gam.

Câu 6: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Yên Lạc 2 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

A. CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 B. NH4Cl NH3 + HCl

C. BaSO3 BaO + SO2 D. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 1,008 lít ( đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng lên 3,78 gam so với ban đầu. Kim loại M là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Zn. B. Fe. C. Al. D. Mg.

Câu 8: Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 117/7. Giá trị của m là

A. 9,28. B. 8,12. C. 8,70. D. 10,44.

Câu 9: Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol KOH, b mol NaOH và c mol K2CO3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số mol CO2

0 0,3 0,4 Số mol HCl

Tổng (a + b) có giá trị là

A. 0,1. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2C + Ca → CaC2 (b) C + 2H2 → CH4

(c) C + CO2 → 2CO (d) 3C + 4Al → Al4C3

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (c) B. (b) C. (a) D. (d)

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỷ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa :

A. NaHCO3 và Ba(HCO3)2. B. Na2CO3.

C. NaHCO3. D. NaHCO3 và (NH4)2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Chất nào sau đây là đồng phân của CH3COOCH3?

A. CH3COCH3. B. CH3CH2COOH. C. C2H5OH. D. C2H5OCH3.

Câu 13: Liên kết trong phân tử NH3

A. Liên kết cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết ion.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Liên kết cộng hóa trị không cực. D. Liên kết cho- nhận.

Câu 14: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CHCl=CHBr. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. (CH3)2C=C(CH3)2.

Câu 15: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 có và chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Trong dung dịch A chứa các muối:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. FeSO4, Fe2(SO4)3, NaNO3, Na2SO4. B. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3.

C. FeSO4, Na2SO4. D. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4.

Câu 16: Hai chất 2- metylpropan và butan khác nhau về

A. số nguyên tử cacbon. B. số liên kết cộng hóa trị.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. công thức cấu tạo. D. công thức phân tử.

Câu 17: CO khử được oxit kim loại nào sau đây?

A. Al2O3. B. BaO. C. Fe2O3. D. MgO.

Câu 18: Thuốc thử thích hợp dùng để nhận biết các chất sau ở các lọ riêng biệt: etan, etilen và axetilen là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. dung dịch AgNO3/NH3và dung dịch brom. B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. dung dịch KMnO4. D. dung dịch HCl.

Câu 19: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau:

Tên của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2-metylpent-3-in. B. 4-metylpent-2-in. C. 4-metylpent-3-in. D. 2-metylpent-4-in.

Câu 20: Cho các chất sau: metan, axetilen, isopren, isopentan, vinylaxetilen, butan và buta-1,3-đien. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường là

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 21: Cho 9,94 gam H3PO4 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Các chất trong X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaH2PO4 và H3PO4. B. NaH2PO4 và Na2HPO4.

C. Na3PO4 và NaOH. D. Na2HPO4 và Na3PO4.

Câu 22: Khi được chiếu sáng, hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. isopentan. B. pentan. C. neopentan. D. butan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23: HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả màu vàng là do

A. Dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.

B. HNO3 tan nhiều trong nước.

C. Khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Dung dịch HNO3 có hòa tan một lượng nhỏ NO2.

Câu 24: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol ; 0,12 mol và 0,05 mol . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 7,875. B. 7,020. C. 7,705. D. 7,190.

Câu 25: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: 2H+ + S2- H2S?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2CH3COOH + K2S 2CH3COOK + K2S

B. FeS + 2HCl FeCl2 + H2S

C. CuS + H2SO4 (loãng) CuSO4 + H2S

D. Na2S + 2HCl 2NaCl + H2S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Cho isopren ( 2- metylbuta- 1,3- đien) phản ứng cộng với brom theo tỷ lệ 1: 1 về số mol. Hỏi có thể thu được tối đa mấy đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 18g chất hữu cơ X cần vừa đủ 16,8 lít O2 thu được CO2 và hơi nước có tỷ lệ thể tích = 3: 2. Công thức phân tử của X là

A. C3H4O B. C4H6O C. C3H4O2 D. C4H6O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 28: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc. Giá trị của m và x lần lượt là

A. 3,495 gam và 0,12M. B. 0,5825gam và 0,06M.

C. 5,825 gam và 0,6M. D. 3,495 gam và 0,06M.

Câu 29: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 70% B. 60% C. 50% D. 80%

Câu 30: SiO2 tan dễ trong chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH loãng. B. Dung dịch H2SOđặc.

C. Dung dịch Na2CO3. D. dung dịch HF.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hoá: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Yên Lạc 2 2 . Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4. B. K3PO4 , KH2PO4, K2HPO4.

C. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4. D. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4.

Câu 32: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,44 mol H2. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,46. B. 0,32. C. 0,22. D. 0,34.

Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4; (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4; (3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch CaOCl2 ; (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2; (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3; (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Hiện tượng gì xảy ra khi cho vụn đồng (Cu) và dung dịch H2SO4 vào dung dịch NaNO3, đun nhẹ?

A. Cu tan, dung dịch có màu vàng, có khí màu nâu đỏ bay ra.

B. Cu tan, dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu đỏ bay ra.

C. Cu tan, dung dịch có màu xanh, có khí không màu bay ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cu tan, dung dịch không màu, có khí màu vàng bay ra.

Câu 35: Cho các chất sau : CO2, NO2, CO, SiO2, P2O5, Si, Cl2. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường?

A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 36: Công thức phân tử của ankan là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CnH2n-2( n≥2). B. CnH2n-2 ( n≥3). C. CnH2n (n≥2). D. CnH2n+2 (n≥1).

Câu 37: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon (không chứa but -1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 14,37. B. 15,18. C. 13,56. D. 28,71.

Câu 38: Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm Fe, FeS, FeS2 bằng dung dịch HNO3 dư . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp sản phẩm khử chỉ gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 17,4 và dung dịch Y chỉ chứa hai chất tan. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa làm khô cân được a gam. Giá trị của m và a lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4,16 và 4,28. B. 2,08 và 2,14. C. 4,64 4,85. D. 11,52 và 11,77.

Câu 39: Cho 4,32 gam Mg vào dung dch hn hp NaNO3 và H2SO4, đun nh đến khi phn ng xy ra hoàn toàn thu đưc dung dch X; 0,896 lít ktc) hn hp khí Y có khi ng 0,92 gam gm 2 khí không màu có một khí hóa nâu trong không khí và còn li 2,04 gam cht rn không tan. Cô cạn cn thn dung dch X thu đưc m gam mui khan. Giá tr ca m là

A. 18,27. B. 14,90. C. 14,86. D. 15,75.

Câu 40: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam brom trong dung dịch và còn lại hỗn hợp khí T. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 11,7 gam nước. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,25. B. 0,80. C. 1,50. D. 1,00.

———– HẾT ———-

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………… SBD: ………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN

 

1

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

B

21

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

31

B

2

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

12

B

22

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

32

B

3

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

A

23

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

33

A

4

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

14

A

24

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

34

B

5

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

C

25

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

35

D

6

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

16

C

26

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

36

D

7

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17

C

27

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

37

C

8

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

18

A

28

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

38

A

9

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19

B

29

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

39

B

10

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

20

D

30

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

40

A

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

truong-thpt-yen-lac-2- Vĩnh Phúc năm-2016-2017

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *