dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Điện Biên

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Điện Biên

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

KIEM TRA 45MÔN HÓA KHỐI 11-LẦN 1-KỲ II

NĂM HỌC 2018 – 2019

Thời gian làm bài : 45 Phút

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Đề có 3 trang)

Họ tên : ……………………………………………………… Lớp : ……………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 8điểm)

Câu 1: X, Y, Z là 3 hiđrocacbon ở thể khí trong điều kiện thường, khi phân huỷ mỗi chất X, Y, Z đều tạo ra C và H2, thể tích H2 luôn gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân huỷ và X, Y, Z không phải là dồng phân. CTPT của 3 chất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH4 ,C2H4, C3H4. B. CH4 ,C2H6, C3H8.

C. C2H2 ,C3H4, C4H6. D. C2H6 ,C3H6, C4H6.

Câu 2: Buta-1,3-đien có công thức cấu tạo là:

A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH3-C C-CH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2=C(CH3)-CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon, sau phản ứng thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước. Xác định CTPT của hiđrocacbon đó.

A. C4H10. B. C2H6. C. C5H12. D. C3H8.

Câu 4: Tính chất hóa học đặc trưng của ankan là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng cháy.

C. Phản ứng thế. D. Phản ứng cộng.

Câu 5: Công thức cấu tạo nào sau đây có tên là vinyl axetilen.

A. CH C-CH=CH­2. B. CH C-C CH­.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH C-CHCH­3­.­ D. CH2 = CH-CH=CH­2­.

Câu 6: Phương trình nào sau đây dùng điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm là đúng.

A. CaC + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2. B. CaC2 +2 H2O C2H2 + Ca(OH).

C. 2CH4 C2H2 + 3H2. D. C2H6 C2H2 + 2H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Trong các anken cho dưới đây, anken nào có đồng phân hình học?

A. 2,3 – đimetylbut-2-en. B. But-1-en. C. But-2-en. D. Etilen.

Câu 8: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan. B. 2-metylbutan. C. 2-metylpropan. D. etan.

Câu 10: CTTQ của ankin là:

A. CnH2n (n>= 2). B. CnH2n -2 (n>= 2). C. CnH2n (n>= 3). D. CnH2n-2 (n>= 3).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Công thức tổng quát của ankan là:

A. CnHm (n, m 1). B. CnH2n+2 (n 1). C. CnH2n-2 (n 3). D. CnH2n (n 2).

Câu 12: Cho hỗn hợp A gồm anken và ankađien có thể tích là 6,72 lít (đktc)được chia thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 8,96 lít CO2 và 6,3 gam H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần 2: Dẫn qua dung dịch brom dư thấy bình tăng lên m gam.

Phần trăm thể tích mỗi chất và m tương ứng là?

A. %V C2H4 (66,7%) ; %V C4H6 (33,33%) và m = 5,5g.

B. %V C2H4 (66,7%) ; %V C4H6 (33,33%) và m = 6,5g.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. %V C2H4 (67,6 %) ; %V C4H6 (33,33%) và m = 5,5g.

D. %V C2H4 (33,33%) ; %V C4H6 (66,7%) và m = 5,5g.

Câu 13: Hiện tượng quan sát được khi sục khí axetilen vào dung dịch thuốc tím là:

A. Dung dịch thuốc tím mất màu, có kết tủa nâu đen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Dung dịch thuốc tím chuyển sang màu vàng.

C. Dung dịch thuốc tím chuyển sang màu xanh.

D. Dung dịch thuốc tím chuyển sang màu nâu đen.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một hiđrocacbon A rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc, dư; bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 gam; bình 2 tăng 17,6 gam. A là chất nào trong những chất sau ? ( biết A không tác dụng với dd AgNO3/NH3).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. But-1-in. B. But-1-en. C. Butan. D. Buta-1,3-đien.

Câu 15: Trime hóa axetilen thu được sản phẩm

A. benzen. B. but-1-in. C. butan. D. vinyl axetilen.

Câu 16: : Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken đó là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C5H10 và C6H12. B. C4H8 và C5H10.

C. C2H4 và C3H6. D. C3H6 và C4H8.

Câu 17: Một hỗn hợp gồm etilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Phần % về thể tích etilen và axetilen lần lượt là

A. 65% và 35%. B. 65,66% và 34,34%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 66,67% và 33,33%. D. 66% và 34%.

Câu 18: Phương trình hóa học điều chế metan trong phòng thí nghiệm là:

A. C4H10 CH4 + C3H6. B. CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3.

C. CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl. D. CH3-CH3 CH2=CH2 + H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Số sản phẩm thu được khi cho isobutan tác dụng với clo tỉ lệ mol 1:1 (điều kiện ánh sáng) là:

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 20: Trùng hợp etilen, sản phẩm thu được có cấu tạo là

A. ( CH3-CH3 ) n . B. ( CH=CH )n .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. ( CH2=CH2)n . D. ( CH2-CH2 )n .

Câu 21: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol C3H8 ta luôn thu được

A. 3 mol CO2 và 3 mol H2O. B. 3 mol CO2 và 4 mol H2O.

C. 1 mol CO2 và 4 mol H2O. D. 4 mol CO2 và 4 mol H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 lấy cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác thích hợp, đun nóng được hỗn hợp Y gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A. 16,8 lít. B. 44,8 lít. C. 33,6 lít. D. 22,4 lít.

Câu 23: Khi cho but-1-en tác dụng dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

A. CH3-CH2-CHBr-CH3. B. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br. D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 24: CH3 –CH(CH3)-CH2-CH3 có tên là:

A. 2-metylbutan. B. Neopentan. C. 3-metylbutan. D. 3 –metyl propan.

( Cho O=16, C=12, Mn= 55,5, K=39, H=1, Br= 80,Ag=108, N= 14)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bảng ghi đáp án:

câu

1

2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

4

5

6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

8

9

10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

12

Đáp án

Câu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

14

15

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17

18

19

20

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

22

23

24

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp

án

PHẦN TỰ LUẬN. (2 điểm)

1.Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. CH2= C(CH3)-CH=CH2 + Br2 →…………………………………………………………………………………………

b. C2H5OH …………………………………………………………………………………..

2. Nhận biết các chất sau: butan, But-1-in, but-2-in.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

KIEM TRA 45NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN HOA

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian làm bài : 45 Phút

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Điện Biên 1

001

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1

D

2

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3

D

4

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5

A

6

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7

C

8

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9

B

10

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11

B

12

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

13

A

14

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15

A

16

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

17

C

18

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19

C

20

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

B

22

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

23

A

24

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần tự luận.

1.Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. CH2= C(CH3)-CH=CH2 + Br2 → CH3-CHBr(CH3)-CH=CH2 (0,33đ)

b. C2H5OH C2H4 + H2O (0,33)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Nhận biết các chất sau: butan, But-1-in, but-2-in. (0,33.2)

Chất thử

C4H10

CHC-CH2-CH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3-CC-CH3

AgNO3/NH3

kht

vàng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

kht

Dd brom

kht

X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mất màu

CHC-CH2-CH3 +AgNO3 + NH3 AgCC-CH2-CH3 (0,33)

CH3-CC-CH3 + 2Br2 CH3– CBr2-CBr2-CH3 (0,33)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

THPT Điện Biên

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *