Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Lý Thái Tổ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Lý Thái Tổ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

Săn SALE Shopee ngay thôi

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

Câu 1: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

Săn SALE Shopee ngay thôi

B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

C. Buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

D. Stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

Câu 2: Trùng hợp chất nào sau đây thu được Polietilen (PE)?

A. CH3-CH=CH-CH3 B. CH2=CH-CH=CH2 C. CH2=CH-CH3 D. CH2=CH2

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 3: Dẫn hỗn hợp X gồm: propilen và axetilen qua dung dịch Br2 dư thấy có 8 gam Br2 phản ứng. Mặt khác cho X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,8 gam kết tủa. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hết lượng hiđrocacbon trong hỗn hợp X là:

A. 4,144 lít. B. 3,696 lít. C. 7,168 lít. D. 2,128 lít.

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C­2H4 và C2H2. Lấy 4,3 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 24 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của C2H2 có trong X là

A. 25%. B. 40%. C. 20%. D. 50%.

Câu 5: Cho hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 tham gia phản ứng là 24 gam. Thể tích khí etilen (ở đktc) có trong hỗn hợp đầu là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 1,12 lít.

Câu 6: Khi phân tích một hợp chất hữu cơ người ta thấy hợp chất này cấu tạo từ 3 nguyên tố C, H, O với thành phần % về khối lượng: C: 40%; H: 6,67%. Biết CTPT trùng với CTĐGN. Xác định CTPT của hợp chất đó.

A. C2H4O2 B. CH2O C. C3H6O D. C3H8O

Câu 7: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COONa → CH4 → X → . Chất X là?

A. CH3Cl B. C2H2 C. CO2 D. C6H12

Câu 9: Cho phản ứng: CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 X. Tên gọi của X là?

A. But-1-en B. Buta -1,3-dien C. Butan D. But -2-en

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Các hidrocacbon không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.

B. Trong một phân tử ankadien có 2 liên kết đôi C = C.

C. Trong một phân tử Ankin có 1 liên kết π

D. Hidrocacbon có số C ≤ 4 là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 11: Toluen là tên gọi chất nào sau đây?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. C6H5-CH2CH3 B. C6H6 C. C6H5-CH3 D. C6H5-CH=CH2

Câu 12: Tìm công thức phân tử của một ankan có tỉ  khối hơi so với hiđro là 22 ?

A.  C5H12 B.  C2H6 C.  C4H10 D.  C3H8

Câu 13: Chất có công thức cấu tạo có tên là :

A. 2,2-đimetylpentan B. 2,2,3-trimetylpentan

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. 2,3-đimetylpentan D. 2,2,3-trimetylbutan

Câu 14: Vinyl axetilen là tên gọi thông thường chất nào sau đây?

A. CH≡C-CH2-CH3 B. CH3-C≡C-CH3 C. CH≡C-CH=CH2 D. CH≡C-CH3

Câu 15: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en. B. propilen. C. but-2-en. D. xiclopropan.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được 0,8 mol và 0,9 mol . Phần trăm về thể tích của anken là:

A. 66,67% B. 40% C. 33,33% D. 25%

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 ,C4H10 thu được 17,6 g CO2 và 10,8 g H2O. Giá trị mA. 2 gam. B. 8 gam. C. 6 gam. D. 4 gam.

Câu 18: Bao nhiêu chất sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt: C2H2, CH2=CH2, CH3-CH3, CH3-C≡C-CH3, CH3-C≡CH

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 19: Để phân biệt C2H2, C2H4, CH4 ta dùng các thuốc thử?

A. Dung dịch AgNO3/NH3, quỳ tím B. Dung dịch AgNO3/NH3, dd Br2

C. Dung dịch Br2, quỳ tím D. Dung dịch Br2, dd KMnO4

Câu 20: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A. 44,8 lít. B. 26,88 lít. C. 22,4 lít. D. 33,6 lít.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 21: Một ankan phản ứng với clo theo tỉ lệ 1:2 thu được sản phẩm chứa 83,53% clo về khối lượng. CTPT của ankan đó là:

A. Mêtan B. butan C. propan D. êtan

Câu 22: Công thức chung của anken là?

A. CnH2n(n≥2) B. CnH2n(n≥1) C. CnH2n-2(n≥2) D. CnH2n + 2(n≥2)

Câu 23: Cho sơ đồ sau: axetilen vinyl clorua PVC. Tính thể tích axetilen (đktc) cần lấy để điều chế 1 tấn PVC, biết hiệu suất phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp lần lượt là 80% và 62,5%. A. 448,0 m3 B. 716,8 m3 C. 896,0 m3 D. 358,4 m3

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 24: CH2=CH-CH3 có tên gọi thay thế là?

A. Etilen B. Propan C. Propilen D. Propen

Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 X + NH4NO3 X có công thức cấu tạo là?

A. CH3-CAg≡CAg. B. AgCH2-C≡CAg. C. CH3-C≡CAg. D. C2H2

Câu 26: Để điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm người ta cho Canxi cacbua tác dụng với H2O. Công thức canxicacbua là? A. CaC2 B. Ca2C C. CaC4 D. CaC

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 27: A là 1 hidrocacbon mạch hở , chất khí ở điều kiện thường 4,48 lít khí A ở đktc tác dụng vừa đủ với 0,4 mol Brom trong dung dịch tạo ra sản phầm B chứa 85,561% brom về khối lượng. Công thức phân tử của A là: A. C2H6 B. C3H4 C. C4H6 D. C6H6

Câu 28: Cao su buna được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây?

A. CH3-CH2-CH2-CH3 B. CH2=CH-CH2-CH3 C. CH3CH=CHCH3 D. CH2=CH-CH=CH2

Câu 29: Chất nào sau đây có đồng phân hình học Cis – trans?

A. CH3-C≡C-CH3 B. CH2=CH2 C. CH2=CH-CH2-CH3 D. CH3-CH=CH-CH3

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 30: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu công thức cấu tạo chứa vòng benzen ?

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 31: Cho phản ứng: CH2=CH-CH3 + HCl → X (sản phẩm chính). X là?

A. 1 – Clopropen B. 2 – Clopropen C. 1- Clo propan D. 2 – Clo propan

Câu 32: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. KMnO4 (dd). B. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).

C. Br2 (Fe). D. Brom (dd).

Câu 33: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6,C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm thể tích C4H6 trong X là

A. 8,333% B. 22,22% C. 16,67% D. 9, 091%

Câu 34: Chất nào sau đây làm mất màu nước Brom (Br2) và dung dịch thuốc tím (KMnO4)?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. CH3-CH3 B. CH3-CH2-CH3 C. CH2=CH2 D. CO2

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.

(c) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

(g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ankađien A cần 7 mol oxi. Công thức phân tử A là:

A. B. C. D.

Câu 37: Bao nhiêu chất sau đây làm mất màu dung dịch nước Brom: CH4; CH2=CH2; CH≡CH; CH2=CH-CH=CH2; benzen; stiren?A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai ankin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4gam. Công thức phân tử của hai ankin đó là:

A. C3H4 và C4H6. B. C2H2 và C3H4. C. C4H6 và C5H8. D. C5H8 và C6H10.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 39: Chất nào sau đây không thuộc ankadien?

A. CH2=CH-CH=CH2 B. CH2=C=CH2

C. CH2=CH-CH2-CH3 D. CH2=CH-CH2-CH=CH2

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn một ankin (Z) ở thể khí, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 25,2 gam. Dẫn hết sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 45 gam kết tủa. Vậy CTPT của ankin (Z) là:

A. C5H8. B. C4H6. C. C2H2. D. C3H4.

Săn SALE Shopee ngay thôi

———– HẾT ———-

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; Cl =35,5; Br = 80, O= 16, Ag = 108; Ca = 40

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Câu

Đáp án

Câu

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đáp án

1

A

21

 A

Săn SALE Shopee ngay thôi

2

D

22

 A

3

Săn SALE Shopee ngay thôi

D

23

 B

4

A

Săn SALE Shopee ngay thôi

24

 D

5

B

25

Săn SALE Shopee ngay thôi

 C

6

B

26

 A

Săn SALE Shopee ngay thôi

7

B

27

 C

8

Săn SALE Shopee ngay thôi

B

28

 D

9

C

Săn SALE Shopee ngay thôi

29

 D

10

C

30

Săn SALE Shopee ngay thôi

 B

11

C

31

 D

Săn SALE Shopee ngay thôi

12

D

32

 A

13

Săn SALE Shopee ngay thôi

C

33

 D

14

C

Săn SALE Shopee ngay thôi

34

 C

15

A

35

Săn SALE Shopee ngay thôi

 B

16

A

36

 C

Săn SALE Shopee ngay thôi

17

C

37

 B

18

Săn SALE Shopee ngay thôi

B

38

 A

19

B

Săn SALE Shopee ngay thôi

39

 C

20

D

40

Săn SALE Shopee ngay thôi

 D

 

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *