dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Lý Thái Tổ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn hoá THPT Lý Thái Tổ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018

HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.

C. Buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

Câu 2: Trùng hợp chất nào sau đây thu được Polietilen (PE)?

A. CH3-CH=CH-CH3 B. CH2=CH-CH=CH2 C. CH2=CH-CH3 D. CH2=CH2

Câu 3: Dẫn hỗn hợp X gồm: propilen và axetilen qua dung dịch Br2 dư thấy có 8 gam Br2 phản ứng. Mặt khác cho X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,8 gam kết tủa. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hết lượng hiđrocacbon trong hỗn hợp X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4,144 lít. B. 3,696 lít. C. 7,168 lít. D. 2,128 lít.

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C­2H4 và C2H2. Lấy 4,3 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 24 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của C2H2 có trong X là

A. 25%. B. 40%. C. 20%. D. 50%.

Câu 5: Cho hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 tham gia phản ứng là 24 gam. Thể tích khí etilen (ở đktc) có trong hỗn hợp đầu là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 1,12 lít.

Câu 6: Khi phân tích một hợp chất hữu cơ người ta thấy hợp chất này cấu tạo từ 3 nguyên tố C, H, O với thành phần % về khối lượng: C: 40%; H: 6,67%. Biết CTPT trùng với CTĐGN. Xác định CTPT của hợp chất đó.

A. C2H4O2 B. CH2O C. C3H6O D. C3H8O

Câu 7: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 5. C. 6. D. 10.

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: CH3COONa → CH4 → X → . Chất X là?

A. CH3Cl B. C2H2 C. CO2 D. C6H12

Câu 9: Cho phản ứng: CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 X. Tên gọi của X là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. But-1-en B. Buta -1,3-dien C. Butan D. But -2-en

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các hidrocacbon không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.

B. Trong một phân tử ankadien có 2 liên kết đôi C = C.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Trong một phân tử Ankin có 1 liên kết π

D. Hidrocacbon có số C ≤ 4 là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 11: Toluen là tên gọi chất nào sau đây?

A. C6H5-CH2CH3 B. C6H6 C. C6H5-CH3 D. C6H5-CH=CH2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Tìm công thức phân tử của một ankan có tỉ  khối hơi so với hiđro là 22 ?

A.  C5H12 B.  C2H6 C.  C4H10 D.  C3H8

Câu 13: Chất có công thức cấu tạo có tên là :

A. 2,2-đimetylpentan B. 2,2,3-trimetylpentan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. 2,3-đimetylpentan D. 2,2,3-trimetylbutan

Câu 14: Vinyl axetilen là tên gọi thông thường chất nào sau đây?

A. CH≡C-CH2-CH3 B. CH3-C≡C-CH3 C. CH≡C-CH=CH2 D. CH≡C-CH3

Câu 15: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. but-1-en. B. propilen. C. but-2-en. D. xiclopropan.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được 0,8 mol và 0,9 mol . Phần trăm về thể tích của anken là:

A. 66,67% B. 40% C. 33,33% D. 25%

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 ,C4H10 thu được 17,6 g CO2 và 10,8 g H2O. Giá trị mA. 2 gam. B. 8 gam. C. 6 gam. D. 4 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 18: Bao nhiêu chất sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng nhạt: C2H2, CH2=CH2, CH3-CH3, CH3-C≡C-CH3, CH3-C≡CH

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 19: Để phân biệt C2H2, C2H4, CH4 ta dùng các thuốc thử?

A. Dung dịch AgNO3/NH3, quỳ tím B. Dung dịch AgNO3/NH3, dd Br2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Dung dịch Br2, quỳ tím D. Dung dịch Br2, dd KMnO4

Câu 20: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là

A. 44,8 lít. B. 26,88 lít. C. 22,4 lít. D. 33,6 lít.

Câu 21: Một ankan phản ứng với clo theo tỉ lệ 1:2 thu được sản phẩm chứa 83,53% clo về khối lượng. CTPT của ankan đó là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Mêtan B. butan C. propan D. êtan

Câu 22: Công thức chung của anken là?

A. CnH2n(n≥2) B. CnH2n(n≥1) C. CnH2n-2(n≥2) D. CnH2n + 2(n≥2)

Câu 23: Cho sơ đồ sau: axetilen vinyl clorua PVC. Tính thể tích axetilen (đktc) cần lấy để điều chế 1 tấn PVC, biết hiệu suất phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp lần lượt là 80% và 62,5%. A. 448,0 m3 B. 716,8 m3 C. 896,0 m3 D. 358,4 m3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: CH2=CH-CH3 có tên gọi thay thế là?

A. Etilen B. Propan C. Propilen D. Propen

Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3 + NH3 X + NH4NO3 X có công thức cấu tạo là?

A. CH3-CAg≡CAg. B. AgCH2-C≡CAg. C. CH3-C≡CAg. D. C2H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26: Để điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm người ta cho Canxi cacbua tác dụng với H2O. Công thức canxicacbua là? A. CaC2 B. Ca2C C. CaC4 D. CaC

Câu 27: A là 1 hidrocacbon mạch hở , chất khí ở điều kiện thường 4,48 lít khí A ở đktc tác dụng vừa đủ với 0,4 mol Brom trong dung dịch tạo ra sản phầm B chứa 85,561% brom về khối lượng. Công thức phân tử của A là: A. C2H6 B. C3H4 C. C4H6 D. C6H6

Câu 28: Cao su buna được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây?

A. CH3-CH2-CH2-CH3 B. CH2=CH-CH2-CH3 C. CH3CH=CHCH3 D. CH2=CH-CH=CH2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Chất nào sau đây có đồng phân hình học Cis – trans?

A. CH3-C≡C-CH3 B. CH2=CH2 C. CH2=CH-CH2-CH3 D. CH3-CH=CH-CH3

Câu 30: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu công thức cấu tạo chứa vòng benzen ?

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Cho phản ứng: CH2=CH-CH3 + HCl → X (sản phẩm chính). X là?

A. 1 – Clopropen B. 2 – Clopropen C. 1- Clo propan D. 2 – Clo propan

Câu 32: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. KMnO4 (dd). B. Br2 (dd) hoặc KMnO4(dd).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Br2 (Fe). D. Brom (dd).

Câu 33: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6,C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm thể tích C4H6 trong X là

A. 8,333% B. 22,22% C. 16,67% D. 9, 091%

Câu 34: Chất nào sau đây làm mất màu nước Brom (Br2) và dung dịch thuốc tím (KMnO4)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3-CH3 B. CH3-CH2-CH3 C. CH2=CH2 D. CO2

Câu 35: Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị.

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

(g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ankađien A cần 7 mol oxi. Công thức phân tử A là:

A. B. C. D.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 37: Bao nhiêu chất sau đây làm mất màu dung dịch nước Brom: CH4; CH2=CH2; CH≡CH; CH2=CH-CH=CH2; benzen; stiren?A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai ankin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4gam. Công thức phân tử của hai ankin đó là:

A. C3H4 và C4H6. B. C2H2 và C3H4. C. C4H6 và C5H8. D. C5H8 và C6H10.

Câu 39: Chất nào sau đây không thuộc ankadien?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH2=CH-CH=CH2 B. CH2=C=CH2

C. CH2=CH-CH2-CH3 D. CH2=CH-CH2-CH=CH2

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn một ankin (Z) ở thể khí, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 25,2 gam. Dẫn hết sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 45 gam kết tủa. Vậy CTPT của ankin (Z) là:

A. C5H8. B. C4H6. C. C2H2. D. C3H4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

———– HẾT ———-

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; Cl =35,5; Br = 80, O= 16, Ag = 108; Ca = 40

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Câu

Đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu

Đáp án

1

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21

 A

2

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

22

 A

3

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

23

 B

4

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

24

 D

5

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

25

 C

6

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

26

 A

7

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

27

 C

8

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

28

 D

9

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

29

 D

10

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

30

 B

11

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

31

 D

12

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

32

 A

13

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

33

 D

14

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

34

 C

15

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

35

 B

16

A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

36

 C

17

C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

37

 B

18

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

38

 A

19

B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

39

 C

20

D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

40

 D

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

2017-2018-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *