dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 3

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 3

SỞ GD&ĐT …….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THPT…….

________________

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2.

NĂM HỌC 2018 2019.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn: Hóa học – Lớp 10.

Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 40.

(Không kể thời gian phát đề).

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80, I = 127, Ba = 137.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Hãy chỉ ra nhận xét sai, khi nói về khả năng phản ứng của oxi:

A. O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại.

B. O2 tham gia vào quá trình xảy ra sự cháy, sự gỉ, sự hô hấp.

C. O2 phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Những phản ứng mà O2 tham gia đều là phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 2: O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2

A. KOH. B. H2O. C. SO2. D. H2.

Câu 3: Lưu huỳnh có các mức oxi hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. -2, 0, +4, +6 B. +1; +3; +5; +7

C. -1; 0; +1; +3; +5; +7 D. -2; 0; +6; +7

Câu 4: Tầng ozon có khả năng ngăn tia cực tím từ vũ trụ thâm nhập vào trái đất vì

A. Tầng ozon đã hấp thụ tia cực tím cho cân bằng chuyển hóa ozon và oxi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Tầng ozon chứa khí CFC có tác dụng hấp thụ tia cực tím.

C. Tầng ozon rất dày, ngăn không cho tia cực tím đi qua

D. Tầng ozon có khả năng phản xạ ánh sáng tím.

Câu 5: Trong dãy axit: HF, HI, HCl, HBr, axit mạnh nhất là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HCl B. HI C. HBr D. HF

Câu 6: Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nào dưới đây?

A. ozon hoặc hiđrosunfua B. HCl hoặc Cl2.

C. H2 hoặc hơi nước D. SO2 và SO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7: Nồng độ C% của dd HCl được tạo nên sau khi cho 143ml dung dịch CuCl2 20% (d = 1,18 g/ml) tác dụng với 50g dung dịch H2S 20,4%.

A. 8,33% B. 18,25% C. 9,37% D. 4,17%

Câu 8: Trong pứ sau: Cl2 + H2O HCl + HClO. Phát biểu nào sau đúng ?

A. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Nước đóng vai trò chất khử

C. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử

D. Clo chỉ đóng vai trò chất khử

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2. B. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

C. nhiệt phân Cu(NO3)2 D. điện phân nước

Câu 10: Cho 0,05 mol halogen X2 tác dụng với đồng, thu được 11,2 gam CuX2. Nguyên tố halogen đó là:

A. Iot B. Brom C. Clo D. Flo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 42 gam FeS2 thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V:

A. 8,96 B. 7,84 C. 15,68 D. 4,48

Câu 12: Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dùng 100,8ml dung dịch HCl 36% (d=1,19 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng ZnO trong hỗn hợp đầu là:

A. 37,4% B. 39,4% C. 61,1% D. 86,52%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Bao nhiêu gam Clo đủ tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7 gam AlCl3 ?

A. 23,1 g B. 21,3 gam C. 12,3 gam D. 13,2 gam

Câu 14: Hòa tan 2,24 lít khí HCl (đktc) vào 46,35g nước thu được dd HCl có nồng độ là:

A. 7,3% B. 5% C. 73% D. 7%

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Phản ứng hóa học chứng tỏ rằng HCl có tính khử là:

A. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O B. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

C. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O D. 2 HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

Câu 16: Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H218. Thành phần phần trăm theo thể tích của oxi và ozon trong hỗn hợp khí lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 60% và 40% B. 80% và 20% C. 75% và 25% D. 25% và 75%

Câu 17: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl khí có tỷ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 61,11%. B. 50%. C. 38,89%. D. 40%.

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm Cl2 được điều chế theo sơ đồ phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O.

Hệ số cân bằng tối giản của HCl là

A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

Câu 19: Oxi và ozon là dạng thù hình của nhau vì:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử khác nhau.

B. chúng là những đơn chất được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.

C. Đều có tính oxi hóa .

D. Có cùng số proton và nơtron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20: Cho hỗn hợp A gồm Fe và Mg vào dung dịch HCl vừa đủ thì được 4,48 lít hiđro (đktc). Mặt khác A tác dụng vừa đủ với 5,6 lít clo (đktc). % khối lượng Mg trong A là

A. 57%. B. 70%. C. 43%. D. 30%.

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dd HCl dư ta thu được dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra ở (đktc). Hỏi, cô cạn dd A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 11,1g B. 13,55g C. 12,2g D. 15,8g

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22: Cho hỗn hợp ACO3 và BCO3 tan trong dd HCl vừa đủ tạo ra 0,2 mol khí. Số mol HCl đã dùng là:

A. 0,15 mol B. 0,4 mol C. 0,2 mol D. 0,1 mol

Câu 23: Muối bạc halogenua tan trong nước là muối nào sau đây?

A. AgCl B. AgF C. AgI D. AgBr

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 24: Chất nào sau đây dùng để diệt khuẩn và tẩy màu:

A. nitơ B. clo C. oxi D. cacbonđioxit

Câu 25: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)

A. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B. Ở điều kiện thường là chất khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Tác dụng mạnh với nước D. Có tính oxi hóa mạnh

Câu 26: Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen đã nhường hay nhận bao nhiêu electron?

A. Nhường đi 1e B. Nhận thêm 7e C. Nhận thêm 1e D. Nhường đi 7e

Câu 27: Trong phản ứng của S với kim loại hoặc S với H2 thì S là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Không oxi hóa cũng không khử. B. Chất khử.

C. Chất oxi hóa vừa là chất khử. D. Chất oxi hóa

Câu 28: Trong hợp chất số oxi hóa phổ biến của clo là:

A. +1,+3,+5,+7 B. -1,+1,+3,+5,+7 C. +7,+3,+5,+1,0,-1 D. -1,0,+1,+3,+5,+7

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Sục ozon vào dung dịch KI đã nhỏ sẵn vài giọt hồ tinh bột, hiện tượng được là

A. Dung dịch ngả màu vàng nhạt. B. Dung dịch chuyển thành màu xanh .

C. Dung dịch ngả màu tím. D. Dung dịch trong suốt

Câu 30: Để thu được 6,72 lit O2 (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinh thể KClO3.5H2O?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 24,5 gam B. 42,5 gam C. 25,4 gam D. 45,2 gam

Câu 31: Clo không phản ứng với chất nào sau đây:

A. Ca(OH)2 B. NaOH C. NaCl D. NaBr

Câu 32: Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. S là chất rắn màu vàng B. S không tan trong nước

C. S dẫn điện, dẫn nhiệt kém D. S không tan trong các dung môi hữu cơ

Câu 33: Axit HCl có thể tác dụng các chất sau đây có bao nhiêu phản ứng xảy ra: Al, Mg(OH)2, Na2SO4, FeS, Fe2O3, K2O, CaCO3, Mg(NO3)2 ?

A. 5 B. 4 C. 7 D. 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Để thu hồi thủy ngân rơi vãi trong phòng thí nghiệm người ta dùng chất nào sau đây?

A. Bột gạo B. Bột Fe C. Tất cả đều được D. Bột S

Câu 35: Hòa tan 10g hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3 vào dung dịch HCl vừa đủ được 1,12 lít hiđro (đktc). % khối lượng sắt trong A là

A. 72%. B. 19%. C. 27%. D. 28%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) clorua?

A. NaCl B. CuCl2 C. HCl D. Cl2

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít H2 (ở đktc) và thu được dung dịch B . Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch B, kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. V có giá trị là:

A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 6,72 lít D. 33,6 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38: Trộn lẫn 200ml dd HCl 2M với 300ml dd HCl 4M. Nồng độ mol/lít của dd thu được là:

A. 2,1M B. 1,2M C. 3,2M D. 2,2M

Câu 39: Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với clo cho cùng loại muối?

A. Fe B. Cu C. Au D. Mg

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 40: Dẫn 2,24 lít khí clo (đktc) vào 200g dd NaOH 40%. Khối lượng chất tan trong dd sau phản ứng m gam. Biết hiệu suất 100%, m có giá trị:

A. 83,5 B. 85,3 C. 13,3 D. 77,85

————————-HẾT———————

(Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10

1. C

2. A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. A

4. A

5. B

6. A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

7. C

8. C

9. A

10. B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

11. C

12. A

13. B

14. A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

15. C

16. C

17. C

18. D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

19. B

20. D

21. A

22. B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

23. B

24. B

25. D

26. C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

27. D

28. B

29. B

30. A

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

31. C

32. D

33. D

34. D

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

35. D

36. D

37. A

38. C

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

39. D

40. B

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

de-thi-giua-hoc-ki-2-lop-10-mon-hoa-hoc-DE-3

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *