Category Toán 11

Một số bài tập giới hạn khó

Tính các giới hạn sau: \( \lim \left(\sqrt{16^n+3^n}-\sqrt{16^n+4^n}\right) \) \( \lim\limits_{x\to 2}\frac{x^6-64}{x-2} \) \( \lim\limits_{x\to 1}\frac{x^5-1}{x^2-1} \) \( \lim\limits_{x\to 1}\frac{x^25-1}{x-1} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+9}+\sqrt{x+16}-7}{x} \) \( \lim\limits_{x\to 3}\frac{3\sqrt{x+1}-x-1}{x^2-9} \) \( \lim\limits_{x\to 2}\frac{\sqrt{1+4x}\sqrt{4+6x}-12}{x-2} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{(x^3+4)\sqrt{x+1}-4}{x} \) \( \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}\sqrt[3]{1+4x}-1}{x}…

Limit of a Sequence

Limit of a sequence 1. Basic keywords Some basic limits: $ \lim c=c$ $ \lim \frac{1}{n}=0 $ $ \lim \frac{c}{n^k}=0 $ for some positive integers $ k $ $ \lim \frac{1}{\sqrt{n}}=0 $ $ \lim \frac{1}{\sqrt[k]{n}}=0 $ for some positive integers…