dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THPT 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2018-2019

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Môn: HÓA HỌC – Lớp 12 THPT

Phần trắc nghiệm – Thời gian làm bài: 30 phút

MÃ ĐỀ THI: 123

(Đề thi gồm 02 trang)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Dung dịch K2CO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây:

A. dung dịch HCl B. dung dịch KCl.

C. dung dịch NaNO3. D. dung dịch NaOH.

Câu 22. Phương trình nào sau đây có phương trình ion rút gọn là: CO32- + Ba2+ BaCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Na2CO3 +CH3COOH. B. Na2CO3 + BaCl2

C. CaCO3 + 2HCl D. NaHCO3 + HCl .

Câu 23: Cho phản ứng hóa học: 2NH3 + 3Cl2 6HCl + N2. Nhận định đúng là

A. NH3 là chất khử, Cl2 là chất oxi hóa. B. NH3 là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử. D. Cl2 là chất bị khử và bị oxi hoá

Câu 24: Hợp chất hữu cơ X không làm chuyền màu quỳ tím . Tên gọi của X là

A. metylamin. B. glyxin. C. axit axetic. D. lysin.

Câu 25: Một ancol X được tạo thành từ quá trình lên men tinh bột có ứng dụng trong cuộc sống có CTPT là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. C2H6O B. C2H6O2. C. C3H8O. D. C4H10O2.

Câu 26: Đt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Amin axit đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu đưc 0,3 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Giá tr của V là

A. 8,96. B. 11,76. C. 4,48. D. Đáp án khác.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 5. C. 6. D.4.

Câu 28: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5.

C. CH2=CHOCOCH3. D. CH3COOC3H7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 29: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6 B. 3 C. 4 D. 5.

Câu 30: Phát biểu không đúng là

A.Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol

B.Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ

D.Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.

Câu 31: Số đipeptit ti đa có thể tạo ra tmột hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 32:Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 33:Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. C6H5CH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3COOCH=CH2. D. CH2 =CHCOOCH3.

Câu 34: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ B. Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 35: Trong các phản ứng nào sau đây ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na?

A. 4Na + O2 → 2Na2O B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

C. 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O C. 2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gm Fe, Mg Zn bằng một ng vừa đủ dung dch H2SO4 loãng, thu đưc 1,344 lít hiđro (đktc) dung dch chứa m gam muối. Giá tr của m

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25.

Câu 37: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dng với nưc (dư), thu đưc dung dch X 3,36 lít H2 (đktc). Thể tích dung dch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dch X là

A. 60ml. B. 150ml. C. 30ml. D. 75ml.

Câu 38: Khi cho 100ml dung dch KOH 1M o 100ml dung dch HCl thu đưc dung dch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng đ mol (hoc mol/l) của HCl trong dung dch đã dùng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,75M. B. 1M. C. 0,5M. D. 0,25M.

Câu 39: Tiến hành điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp dung dịch hỗn hợp chứa KCl và Cu(NO3)2 cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 1,68 lít (đktc) hỗn hợp khí bay ra. Thêm 3,6 gam Fe(NO3)2 vào dung dịch sau điện phân đến phản ứng hoàn toàn thì thu được V lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch C. Cô cạn rồi nung trong không khí dung dịch C đến khối lượng không đổi thì thu được 5,85 gam chất rắn. Giá trị của V là

A. 3,36. B. 3,136. C. 2,24. D. 1,12.

Câu 40: Hỗn hợp 41,68 gam X gồm Fe3O4 và kim loại M có hóa trị không đổi được cho vào m gam dung dịch HNO3 50,4% đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y; 0,18 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 17,28 gam M không tan. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sau đó lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24,72 gam chất rắn. Khối lượng dung dịch HNO3 ban đầu để hòa tan hết hỗn hợp X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 85 gam. B. 112,5 gam. C. 125,0 gam D. 95 gam.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Giữa kì II lớp 12 (2018-2019)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *