dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH Trường THPT Nghi Xuân  ĐỀ MINH HOẠ KIỂM TRA CUỐI KỲ II LỚP 10 NĂM 2023 MÔN: Hóa học Thời gian làm bài: 45 phút

Họ và tên: …………………………………………………………… Mã đề: 001

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Cho phản ứng phân hủy N2O5 như sau: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g).

Tại thời điểm ban đầu, nồng độ của N2O5 là 0,02M; Sau 100s, nồng độ N2O5 còn 0,0169M. Tốc độ trung bình của phản ứng phân hủy N2O5 trong 100s đầu tiên là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,55.10-5 (mol/ (L.s)).   B. 1,55.10-5 (mol/ (L.min)).C. 3,1.10-5 (mol/ (L.s)).   D. 1,35.10-5 (mol/ (L.min)).

Câu 2: Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)     = -571,68kJ

Phản ứng trên là phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. thu nhiệt.                                                                           B. tỏa nhiệt.

 C. không có sự thay đổi năng lượng.                                   D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.

Câu 3: Nung KNO3 lên 5500C xảy ra phản ứng: KNO3(s) Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 1 KNO2(s) + Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 2

Phản ứng nhiệt phân KNO3 là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. toả nhiệt, có ∆H < 0.                   B. thu nhiệt, có ∆H > 0.  C. toả nhiệt, có ∆H > 0.         D. thu nhiệt, có ∆H < 0.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điền kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí), nồng độ 1 mol Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 3 (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K.

B. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với nhiệt độ 298 K.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiện chuẩn.

D. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1atm, nhiệt độ Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 4

Câu 5: Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g)?

                 A. 2C (than chì)Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 5                        B. C (than chì) + Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                 C. C (than chì)Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 7                         D. C (than chì)Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 8

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?

    A. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

     B. Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

     D. Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ, …) là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần phải khơi mào.

Câu 7: Phương trình nhiệt hóa học:

3H2 (g) + N2 (g) Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 9 2NH3 (g)  -91,80 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 9 g H2 (g) để tạo thành NH3 (g)

                 A. -275,40 kJ.                  B. -137,70 kJ.               C. -45,90 kJ.                 D. -183,60 kJ.

Câu 8: Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trung hòa sau:

HCl (aq) + NaOH (aq) Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 10 NaCl (aq) + H2O (l)               Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu nào sau đây không đúng?

                 A. Cho 1 mol HCl tác dụng với 1 mol NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

                 B. Cho HCl dư tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

                 C. Cho 1 mol HCl tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                 D. Cho 2 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

Câu 9: Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sau: H2 + Cl2 Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 10 2HCl. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là:

                 A. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 13.                            B. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 14.

                 C. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 15.                        D. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 15.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Số electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử nguyên tố halogen là

                 A. 5.                                B. 7.                              C. 2.                              D. 8.

Câu 11: Tính chất hoá học đặc trưng của các đơn chất halogen là

                 A. tính khử.                     B. tính base.                  C. tính acid.                  D. tính oxi hoá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Số oxi hoá cao nhất mà nguyên tử chlorine thể hiện được trong các hợpchất là

                 A. -1.                               B. +7.                            C. +5.                            D. +1.

Câu 13: Các nguyên tố halogen thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

                 A. VIIIA.                        B. VIA.                         C. VIIA.                       D. IIA.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14: Trong nhóm halogen, đơn chất có tính oxi hoá mạnh nhất là

                 A. F2.                               B. Cl2.                           C. Br2.                           D. I2.

Câu 15: Khi tác dụng với kim loại, các nguyên tử halogen thể hiện xu hướng nào sau đây?

                 A. Nhường 1 electron.    B. Nhận 1 electron.       C. Nhường 7 electron. D. Góp chung 1 electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Nguyên nhân dẫn tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng từ fluorine đến iodine là do từ fluorine đến iodine:

A. Khối lượng phân tử và tương tác van der Waals đều tăng.   B. Tính phi kim giảm và tương tác van der Waals tăng.

C. Khối lượng phân tử tăng và tương tác van der Waals giảm.  D. Độ âm điện và tương tác van der Waals đều giảm.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đơn chất nhóm VIIA?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tính chất đặc trưng là tính oxi hóa.     B. Màu sắc đậm đậm dần từ fluorine đến iodine.

C. Từ fluorine đến bromine rồi iodine, trạng thái của các đơn chất chuyển từ khí đến lỏng rồi rắn.

D. Khả năng phản ứng với nước tăng từ fluorine đến iodine.

Câu 18: Kí hiệu enthalpy tạo thành chuẩn là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 17                   B. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 17                    C. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 17                   D. Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 17

Cho phản ứng: 2Fe(s) + O2(g) Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 21 2FeO(s); ∆Hr,298 = -544 kJ. Nhiệt tạo thành chuẩn của FeO là

     A. + 544 kJ/molk               B. – 544 kJ/molk                C. + 272 kJ/molk               D. – 272 kJ/mol.

Câu 19: Dựa vào đâu để kết luận một phản ứng là tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tỏa nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 < 0 và thu nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 > 0.B. Tỏa nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 > 0 và thu nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 < 0.

C. Tỏa nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 > 0 và thu nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 > 0.D. Tỏa nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 < 0 và thu nhiệt khi ∆r Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 22 < 0.

Câu 20: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

(a) CO(g) + Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 30O2(g) → CO2(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) C2H5OH(l) + Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 30O2 → 2CO2(g) + 3H2O(l)

(c) CH4(g) + 2O2(g) → CO2 (g) + 2H2O(l)

Phát biểu đúng là

A. Các phản ứng trên đều toả nhiệt,Phản ứng (a)  toả lượng nhiệt lớn nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Các phản ứng trên đều thu nhiệt,Phản ứng (b) thu lượng nhiệt lớn nhất.

C. Các phản ứng trên đều thu nhiệt,Phản ứng (a) thu lượng nhiệt lớn nhất.

D. Các phản ứng trên đều toả nhiệt,Phản ứng (b) toả lượng nhiệt lớn nhất.

Câu 21 : Chất xúc tác là chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng.

B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng.

C. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng.

D. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22 :Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì

A. tốc độ phản ứng tăng.                                                       B. tốc độ phản ứng giảm.

C. thông ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.                            D. tó thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.

Câu 23 :Yếu tốnào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nhiệt độ chất phản ứng.    B. Thể vật lí của chất phản ứng ( rắn, lỏng, kích thước lớn, nhỏ.).

C. Nồng độ chất phản ứng.   D. Tỉ trọng chất phản ứng.

Câu 24 : Ở 25 °C, kim loại Zn ở dạng boọt khi tác dụng với dung dịch HCl 1 M có tốc độ phản ứng nhanh hơn so với Zn ở dạng hạt. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là

A. nồng độ.                                      B. nhiệt độ.                   C. diện tích bề mặt.      D. chất xúc tác.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 25 :  Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của phản ứng hóa học sau: Sự cháy diễn ra mạnh và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào lọ đựng khí oxi.

A. Tăng nhiệt độ.                             B. Tăng nồng độ.  C. Tăng diện tích tiếp xúc.   D. Sử dụng chất xúc tác.

Câu 26:Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của phản ứng hóa học sau: Nén hỗn hợp khí N2 và H2 ở áp suất cao để tổng hợp khí NH3.

A. Tăng nhiệt độ.                             B. Tăng áp suất.    C. Tăng diện tích tiếp xúc.   D. Sử dụng chất xúc tác.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27 : Cho 6 gam Zn hạt vào một cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây:

(1) Thay 6 gam Zn hạt bằng 6 gam Zn bột.                             

(2) Thay dung dịch H2SO4 4 M bằng dung dịch H2SO4 2 M.

(3) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50 °C).  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Dùng thể tích dung dịch H2SO4 4 M gấp đôi ban đầu.

Những biến đổi nào làm tăng tốc độ phản ứng:

A. (1), (2), (3), (4).                          B. (1), (3).                     C. (2), (3), (4).              D. (1), (3), (4).

Câu 28 :   Halogen tồn tại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. fluorine.                                      B. chlorine.                   C. bromine.                   D. iodine.

  • II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
  •   Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:

1) Mg+ Cl2 Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 32                        2) Al + Br2Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 32                         3) H2O+ Cl2

4) NaOH + Cl2Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 32       5) Cl2 + KBr Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 32                      6) Br2 + NaI  

  •   Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên. Xét phản ứng đốt cháy methane:

CH4 (g) + 2O2 (g) Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 36 CO2 (g) + 2H2O (l)                         Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh năm 2022 2023 37

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết enthalpy tạo thành chuẩn của CO2 (g) và H2O (l) tương ứng là -393,5 kJ/mol và -285,8 kJ/mol.

Hãy tính enthalpy tạo thành chuẩn của khí methane

  • Câu 3. Sự phân huỷ H2O2 theo phương trình hoá học: 2H2O2(aq) ® 2H2O(l) + O2(g), được nghiên cứu và cho kết quả tại một nhiệt độ cụ thể như sau:
Thời gian (s)H2O2 (mol/L)
01,000
1200,910
3000,780

 a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng phân huỷ H2O2 theo thời gian.

b) Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào theo thời gian? Giải thích sự thay đổi đó.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *