Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 5 hidrocacbon có dX/He = 9,0625

Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 5 hidrocacbon có dX/He = 9,0625

 

Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 5 hidrocacbon có dX/He = 9,0625. Hiệu suất phản ứng crackinh?

A.20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

 

Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 5 hidrocacbon có dX/He = 9,0625

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán nhiệt phân và cracking ankan

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment