Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon

Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon

Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

I. Lý thuyết

Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng. Nói cách khác chúng ta phải tìm được số mol và công thức của các chất trong hỗn hợp.

Bước 1: Đi tìm số mol C (thường tính thông qua CO2) và số mol các chất trong hỗn hợp.

Bước 2: Tiến hành xếp hình với ý tưởng là cho các chất trong hỗn hợp có số cacbon nhỏ nhất rồi tính lượng mol C thừa ra (∆nC). Sau đó nhồi lượng ∆nC này vào các chất trong hỗn hợp cho khớp.

II. Ví dụ minh họa

(Lời giải) Ví dụ 1: Hỗn hợp X chứa một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần dùng vừa đủ 0,42 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 5,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankan có trong X là?

A. 23,44% B. 32,16% C. 28,09% D. 19,43%

(Lời giải) Ví dụ 2: Hỗn hợp X chứa một ankin và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X cần dùng vừa đủ 1,365 molO2. Sản phẩm cháy thu được chứa 14,58 gam H2O. Phần trăm khối lượng của anken có trong X là?

A. 38,36% B. 44,12% C. 73,45% D. 65,12%

(Lời giải) Ví dụ 3: Hỗn hợp X chứa một ankan và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,21 mol X cần dùng vừa đủ 0,99 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 10,8 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 30,52% B. 45,01% C. 63,29% D. 70,11%

(Lời giải) Ví dụ 4: Hỗn hợp khí X chứa một ankan, một anken và một ankadien. Đốt cháy hoàn toàn 0,22 mol X cần dùng vừa đủ 0,94 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 11,88 gam H2O. Biết trọng lượng X trên số mol anken ít hơn số mol ankan là 0,09 mol. Phần trăm khối lượng của ankan có trong X là?

A. 41,67% B. 55,63% C. 42,11% D. 36,92%

III. Bài tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Hỗn hợp X chứa một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần dùng vừa đủ 0,5 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 6,84 gam H2O. Phần trăm khối lượng của anken có trong X là?

A. 31,25% B. 42,46% C. 27,09% D. 32,46%

(Lời giải) Câu 2: Hỗn hợp X chứa một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol X cần dùng vừa đủ 0,46 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 6,12 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankan có trong X là?

A. 23,44% B. 45,32% C. 28,67% D. 19,23%

(Lời giải) Câu 3: Hỗn hợp X chứa một ankan và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol X cần dùng vừa đủ 0,89 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 9,72 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankan có trong X là?

A. 36,75% B. 17,61% C. 32,45% D. 22,97%

(Lời giải) Câu 4: Hỗn hợp X chứa một ankan và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol X cần dùng vừa đủ 0,83 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 10,44 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 29,85% B. 47,24% C. 36,65% D. 33,01%

(Lời giải) Câu 5: Hỗn hợp X chứa một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 0,965 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 13,14 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankan có trong X là?

A. 66,05% B. 22,05% C. 81,13% D. 69,96%

(Lời giải) Câu 6: Hỗn hợp X chứa một ankan và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol X cần dùng vừa đủ 0,73 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 9,36 gam H2O. Phần trăm khối lượng của anken có trong X là?

A. 56,59% B. 45,82% C. 22,85% D. 13,29%

(Lời giải) Câu 7: Hỗn hợp X chứa một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,22 mol X cần dùng vừa đủ 1,115 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 12,78 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 24,67% B. 39,76% C. 32,26% D. 43,11%

(Lời giải) Câu 8: Hỗn hợp X chứa một ankin và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,28 mol X cần dùng vừa đủ 2,13 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của anken có trong X là?

A. 27,5% B. 32,16% C. 28,09% D. 19,43%

(Lời giải) Câu 9: Hỗn hợp X chứa một ankan và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,19 mol X cần dùng vừa đủ 0,635 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 6,3 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 39,01% B. 62,7% C. 69,69% D. 33,84%

(Lời giải) Câu 10: Hỗn hợp X chứa một ankin và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol X cần dùng vừa đủ 0,34 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 3,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 67,77% B. 22,45% C. 48,78% D. 39,43%

(Lời giải) Câu 11: Hỗn hợp khí X chứa một ankan, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,075 mol X cần dùng vừa đủ 0,305 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 3,42 gam H2O. Biết trọng lượng X trên số mol anken nhiều hơn số mol ankan là 0,01 mol. Phần trăm khối lượng của ankan có trong X là?

A. 23,44% B. 32,16% C. 18,09% D. 15,12%

(Lời giải) Câu 12: Hỗn hợp khí X chứa một ankan, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần dùng vừa đủ 0,295 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 3,78 gam H2O. Biết trọng lượng X trên số mol anken ít hơn số mol ankan là 0,01 mol. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 23,44% B. 32,16% C. 18,09% D. 29,63%

(Lời giải) Câu 13: Hỗn hợp khí X chứa một ankan, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,21 mol X cần dùng vừa đủ 0,82 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 10,8 gam H2O. Biết trọng lượng X trên số mol ankan nhiều hơn số mol anken là 0,1 mol. Phần trăm khối lượng của anken có trong X là?

A. 13,62% B. 11,29% C. 24,03% D. 15,12%

(Lời giải) Câu 14: Hỗn hợp khí X chứa một ankan, một anken và một ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X cần dùng vừa đủ 0,625 mol O2. Sản phẩm cháy thu được chứa 7,74 gam H2O. Biết trọng lượng X trên số mol ankan nhiều hơn số mol anken là 0,04 mol. Phần trăm khối lượng của ankin có trong X là?

A. 44,2% B. 78,56% C. 34,6% D. 23,09%

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán về hiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *