dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 1BẮC GIANG (Đề kiểm tra gồm có 02 trang)Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 2ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN: HÓA HỌC LỚP 10 – THPT Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
 Mã đề 301

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; Cl = 35,5; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137.

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Ở điều kiện thường, đơn chất halogen nào sau đây ở thể lỏng?

   A. F2.                                 B. Cl2.                                C. Br2.                               D. I2.

Câu 2: Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là

   A. 498 K.                           B. 398 K.                           C. 298 K.                          D. 198 K.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Phản ứng giữa NO và O2 là phản ứng đơn giản. Theo định luật tác dụng khối lượng, biểu thức tốc độ của phản ứng có dạng: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 3. Khi tăng nồng độ của NO lên 4 lần (các điều kiện khác không đổi), tốc độ của phản ứng tăng

   A. 4 lần.                             B. 16 lần.                           C. 8 lần.                            D. 2 lần.

Câu 4: Trong các đơn chất halogen, đơn chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

   A. I2.                                  B. Cl2.                                C. Br2.                               D. F2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất halogen là

   A. tính oxi hóa.                  B. tính khử.                       C. tính acid.                      D. tính base.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?

   A. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   B. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

   C. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

   D. Phản ứng thu nhiệt có Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 4.

Câu 7: Khi đun nóng, Cl2 phản ứng với NaOH theo phương trình:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3Cl2 + 6NaOH Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 5 5X + Y + 3H2O.

Trong phản ứng trên, hai chất X, Y lần lượt là

   A. NaCl và NaClO.                                                      B. NaCl và HCl.

   C. NaCl và NaClO3.                                                    D. NaClO và NaClO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Số oxi hóa của hydrogen trong hợp chất HCl là

   A. +2.                                B. -2.                                 C. -1.                                 D. +1.

Câu 9: Trong phản ứng hóa học Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 6, một nguyên tử Ca đã

   A. nhường 1 electron.                                                  B. nhường 2 electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. nhận 2 electron.                                                      D. nhận 1 electron.

Câu 10: Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van’t Hoff là γ = 3. Khi nhiệt độ tăng 10oC, tốc độ của phản ứng trên sẽ

   A. tăng 3 lần.                     B. tăng 9 lần.                     C. giảm 9 lần.                    D. giảm 3 lần.

Câu 11: Khi được bảo quản trong tủ lạnh, thức ăn chậm bị ôi, thiu. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng được vận dụng trong ví dụ trên là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Nhiệt độ.                       B. Nồng độ.                       C. Áp suất.                        D. Diện tích bề mặt.

Câu 12: Phản ứng giữa K với H2O xảy ra như sau: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 7. Chất khử trong phản ứng trên là

   A. KOH.                            B. K.                                  C. H2.                                D. H2O.

Câu 13: Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất nhận electron được gọi là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. base.                             B. acid.                              C. chất khử.                       D. chất oxi hóa.

Câu 14: Phương trình nhiệt hóa học nào sau đây là phản ứng thu nhiệt ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 298 K?

   A. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 8

   B. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 9

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 10

   D. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 11

Câu 15: Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng có

   A. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 4.                      B. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 4.                      C. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 4.                      D. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Cho phản ứng oxi hóa – khử: CuO + CO Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 5 Cu + CO2. Trong phản ứng trên, xảy ra quá trình khử chất nào sau đây?

   A. CuO.                             B. CO.                               C. Cu.                               D. CO2.

Câu 17: Phản ứng giữa CaCO3 và HCl xảy ra theo phương trình hóa học:

CaCO3(s) + 2HCl (aq) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 17 CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O(l)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên?

   A. Diện tích bề mặt tiếp xúc của CaCO3 với HCl.                 B. Nồng độ của CaCl2.

   C. Nhiệt độ của hệ phản ứng.                                                D. Nồng độ của HCl.

Câu 18: Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành x mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền nhất trong điều kiện chuẩn. Giá trị của x

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. 0,5.                               B. 0,1.                               C. 2,0.                               D. 1,0.

Câu 19: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố halogen thuộc nhóm

   A. IIA.                               B. IA.                                C. VA.                              D. VIIA.

Câu 20: Khi xảy ra phản ứng hóa học H2 + Cl2 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 17 2HCl, lượng chất của H2 thay đổi như thế nào theo thời gian?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Lúc đầu tăng sau đó không đổi.                              B. Tăng dần.

   C. Giảm dần.                                                               D. Không đổi.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):Cho các thí nghiệm:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thí nghiệm 1: Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr.

– Thí nghiệm 2: Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường).

– Thí nghiệm 3: Nhỏ nước Br2 vào dung dịch NaI.

– Thí nghiệm 4: Đốt 2,88 gam kim loại R (hóa trị II) trong khí Cl2 (dư).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.

b) Dựa vào phản ứng ở thí nghiệm 1 và thí nghiệm 3, hãy so sánh tính oxi hóa của Cl2, Br2 và I2.

c) Sau khi phản ứng ở thí nghiệm 4 xảy ra hoàn toàn, thu được 11,4 gam muối chloride của kim loại R. Xác định kim loại R.

Câu 2 (2,5 điểm): Cho phương trình hóa học: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 19 (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Xác định chất oxi hóa, chất khử và viết quá trình oxi hóa, quá trình khử xảy ra trong phản ứng (1).

b) Khi tăng nồng độ của dung dịch HCl (các điều kiện khác không đổi), tốc độ phản ứng (1) tăng hay giảm? Tại sao?

c) Khi thực hiện phản ứng (1), trong thời gian 125 giây thì đo được có 15 mL khí hydrogen sinh ra. Tính tốc độ trung bình tạo thành khí hydrogen trong khoảng thời gian trên.

d) Cho biết nhiệt hình thành chuẩn (Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 20) của HCl (aq), MgCl2 (aq) lần lượt là -167,2 kJ/mol và -796,9 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn (Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá Sở GD Bắc Giang năm 2022 2023 20) của phản ứng (1). Ở điều kiện chuẩn, phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3 (1,0 điểm): Trong một thí nghiệm, ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 25oC, cho một miếng Zn có khối lượng m gam vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Thể tích khí hydrogen thoát ra theo thời gian được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)01234567
Thể tích H2 (mL)018314148505050

a) Hãy cho biết: Tổng thể tích khí hydrogen tạo ra trong thí nghiệm là bao nhiêu? Giá trị của m bằng bao nhiêu? Biết thể tích của 1 mol chất khí ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ 25oC là 24,79 lít.

b) Nếu lặp lại thí nghiệm trên ở 35oC (các điều kiện khác không đổi) thì khoảng thời gian bao lâu phản ứng kết thúc? Cho biết hệ số nhiệt độ Van’t Hoff của phản ứng trên là γ = 2,4.

—————– Hết —————–

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *