dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT MINH QUANG Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 1  
ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 02 trang
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN: Hóa học – Khối lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 001  

 

Họ và tên học sinh :…………………………………………………. Lớp : ……………….

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; C=12; Na=23; Fe=56; Br=80; Ag=108;  Cl=35,5; N = 14)

I. Trắc nghiệm (20 câu = 8 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Số oxi hóa của nguyên tố Carbon trong đơn chất C là

A. +4.                               B. 0.                                  C. +2.                         D. -2.

Câu 2: Trong phản ứng nào sau đây: MnO2 + 2HCl  à MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Quá trình nào sau đây đúng?

A. Mn+2 + 2e à Mn+4                                                    B. Mn+4 + 2e à Mn+2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cl+ 1e à Cl2                                                               D. 2Cl + 2e à Cl2

Câu 3: Chọn phản ứng không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử.

A. 2Fe + 3Cl2 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 2 2FeCl3.                            B. Fe3O4 + 4CO Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 2 3Fe + 4CO2.

C. 2Fe(OH)3 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 2 Fe2O3 + 3H2O.                 D. 2H2 + O2 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 2 2H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất khử là chất nhận electron.                     B. Chất khử là chất có số oxi hóa giảm.

C. Quá trình oxi hoá là trình nhận electron.     D. Chất bị khử là chất nhận eletron.

Câu 5: Cho phản ứng: 2H2(g) + O2(g) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 6 2H2O(l) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 7 = -571,68 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chọn phát biểu đúng

     A. Phản ứng tỏa nhiệt và tự diễn ra                        B. Phản ứng thu nhiệt, không tự diễn ra

     C. Phản ứng diễn ra ở nhiệt độ thấp                       D. Phản ứng tỏa nhiệt, không tự diễn ra.

Câu 6: Cho phản ứng: 2Fe(s) + O2(g) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 6 2FeO(s); ∆Hr,298 = -544 kJ. Nhiệt tạo thành chuẩn của FeO là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. + 544 kJ/molk            B. – 544 kJ/molk             C. + 272 kJ/molk            D. – 272 kJ/mol.

Câu 7: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau đây:

(1) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 9∆H1 = -75,7 kJ/mol

(2) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 10 ∆H2 = -393,5 kJ/mol;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 11∆H3 = -46,2 kJ/mol

(4) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 3 12;∆H4 = 498,3 kJ/mol

Số quá trình tỏa nhiệt là

     A. 1                                   B. 2                                   C. 3.                                  D. 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Tốc độ phản ứng không phụ thuộc yếu tố nào sau đây:

A. Thời gian xảy ra phản ứng.                          B. Bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng.

C. Nồng độ các chất tham gia phản ứng.        D. Chất xúc tác.

Câu 9:  Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của phản ứng hóa học sau: Sự cháy diễn ra mạnh và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào lọ đựng khí oxi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tăng nhiệt độ.                                                B. Tăng nồng độ.

C. Tăng diện tích tiếp xúc.                                D. Sử dụng chất xúc tác.

Câu 10: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của phản ứng hóa học sau: Nén hỗn hợp khí N2 và H2 ở áp suất cao để tổng hợp khí NH3.

A. Tăng nhiệt độ.                                                B. Tăng áp suất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Tăng diện tích tiếp xúc.                                D. Sử dụng chất xúc tác.

Câu 11: Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự nhường và nhận

      A. electron.                     B. neutron.                      C. proton.                        D. cation.

Câu 12: Số oxi hóa của nguyên tử S trong hợp chất SO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      A. +2.                               B. +4.                               C. +6.                               D. -1.

Câu 13: Khi tham gia các phản ứng đốt cháy nhiên liệu, oxygen đóng vai trò là

      A. chất khử.                     B. chất oxi hóa.               C. acid.                            D. base.

Câu 14: Để xác định được mức độ phản ứng nhanh hay chậm người ta sử dụng khái niệm nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tốc độ phản ứng.                                           B. Cân bằng hoá học.

C. Phản ứng một chiều.                                     D. Phản ứng thuận nghịch.

Câu 15: Màu sắc của các đơn chất halogen khi đi từ F đến I biến đổi:

A. màu sắc đậm dần.                                          B. màu sắc nhạt dần.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. màu sắc không thay đổi.                              D. màu sắc biến đổi không theo quy luật.

Câu 16: Trường hợp nào khôngxảy ra phản ứng hóa học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

B. Cho I2 vào dung dịch NaBr.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Cho Fe vào dung dịch HCl đặc, nguội.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaBr.

Câu 17: Các nguyên tử halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng nên nguyên tử halogen có xu hướng phổ biến

A. X +1e→ X.                                                    B. X2 +1e → X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. X → X+1 +1e.                                                 D. X2 +2e → X.

Câu 18: Nước Javen là hỗn hợp của các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2O.                                           B. NaCl, NaClO, H2O.

C. NaCl, NaClO3, H2O.                                     D. NaCl, NaClO4, H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Phát biểu không đúng là

A. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

B. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

C. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần: I2 > Br2 > Cl2 > F2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Trong hợp chấtF chỉ có có số oxi hóa là -1.

Câu 20: Phản ứng hay quá trình nào sau đây là phản ứng (quá trình) thu nhiệt?

      A. Cắt 1 mẩu Sodium (Na) nhỏ thả vào cốc nước, thấy cốc nước ấm lên.            

      B. Hòa tan bột giặt vào nước thấy nước ấm lên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      C. Đốt lò than củi để sưởi ấm.                                                                         

      D. Sự bay hơi của nước ở ao hồ, sông, suối, biển cả.

II. Tự luận (2 điểm)

      Cân bằng phản ứng hóa học sau theo phương pháp thăng bằng electron:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Ag + HNO3à AgNO3   + NO2 + H2O
  2. FeS + HNO3 à Fe(NO3)+ SO2 + NO2 + H2O

—HẾT—                                                                                                                               

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *