âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: Hòa tan X

Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: Hòa tan X, Y trong dung dịch HCl loãng, dư

 

Hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Hòa tan X, Y trong dung dịch HCl loãng, dư, thu được V1 lít khí.

Thí nghiệm 2: Hòa tan X, Y trong dung dịch NaNO3 loãng, dư, thu được V2 lít khí.

Thí nghiệm 3: Hòa tan X, Y trong dung dịch HNO3 loãng, dư, thu được V3 lít khí.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn; V2 < V1 = V3; các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hai chất X, Y lần lượt là

A. FeCl2, NaHCO3. B. CaCO3, NaHSO4. C. FeCO3, NaHSO4. D. FeCO3, NaHCO3.

 

 

Mời các thầy cô xem thêm các câu hỏi cùng chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tìm chất vô cơ vận dụng cao

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *