Một hỗn hợp khí X đo ở 82oC, 1atm gồm anken A và H2 (trong đó có số mol bằng nhau)

Một hỗn hợp khí X đo ở 82oC, 1atm gồm anken A và H2 (trong đó có số mol bằng nhau)

 

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Một hỗn hợp khí X đo ở 82oC, 1atm gồm anken A và H2 (trong đó có số mol bằng nhau). Cho X đi qua Ni/to thu được hỗn hợp Y. Biết dX/H2 = 23,2 và hiệu suất phản ứng hidro hóa là H%. Vậy A không phù hợp là:

A. C3H6 B. C4H8 C. C5H10 D. C6H12

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

 

 

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Chọn hỗn hợp ban đầu có 2 mol

mX = mY = mA + mH2 = MA + 2 (gam)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

=> (MA + 2) : (2-x) = 46,4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

=> MA = 90,8 – 46,4x

Vì x<1 => MA > 44,4 => chọn A

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment