Một hỗn hợp khí X đo ở 82oC, 1atm gồm anken A và H2 (trong đó có số mol bằng nhau)

Một hỗn hợp khí X đo ở 82oC, 1atm gồm anken A và H2 (trong đó có số mol bằng nhau)

 

Một hỗn hợp khí X đo ở 82oC, 1atm gồm anken A và H2 (trong đó có số mol bằng nhau). Cho X đi qua Ni/to thu được hỗn hợp Y. Biết dX/H2 = 23,2 và hiệu suất phản ứng hidro hóa là H%. Vậy A không phù hợp là:

A. C3H6 B. C4H8 C. C5H10 D. C6H12

 

 

Chọn hỗn hợp ban đầu có 2 mol

mX = mY = mA + mH2 = MA + 2 (gam)

=> (MA + 2) : (2-x) = 46,4

=> MA = 90,8 – 46,4x

Vì x<1 => MA > 44,4 => chọn A

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *