âm thanh lớp học, loa trợ giảng
,

SKKN Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

SKKN Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang
Mục lục………………………………………………………………………………………2

Danh mục ảnh minh họa và biểu đồ…………………………………………………………….5

Danh mục các từ viết tắt……………………………………………………………………..6

Thông tin chung về sáng kiến………………………………………………………………..7

Báo cáo sáng kiến…………………………………………………………………………………8

I. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến………………………………………………….8

II. Mô tả giải pháp………………………………………………………………………..9

A. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến………………………………………..9

B. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến……………………………………………12

Chương 1. Cơ sở lý luận………………………………………………………..12

I. Khái quát về câu lạc bộ………………………………………………….12

1. Khái niệm về câu lạc bộ……………………………………………..12

2. Mục đích, ý nghĩa của câu lạc bộ……………………………………13

3. Nguyên tắc tổ chức câu lạc bộ……………………………………….13

4. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ………………………………14

5. Nội dung sinh hoạt câu lạc bộ……………………………………….14

6. Hình thức tổ chức của câu lạc bộ……………………………………16

7. Các bước thành lập và tổ chức câu lạc bộ……………………………15

7.1. Điều kiện thành lập câu lạc bộ…………………………………. 15

7.2. Quy trình thành lập câu lạc bộ………………………………….15 

8. Một số loại hình câu lạc bộ hiện nay…………………………………..17

8.1. Câu lạc bộ tình bạn, tình yêu…………………………………….17

8.2. Câu lạc bộ gia đình trẻ……………………………………………..17

8.3. Câu lạc bộ bạn gái………………………………………………….17

8.4. Câu lạc bộ phòng chống các tệ nạn xã hội………………………18

8.5. Câu lạc bộ thể dục thể thao………………………………………..18

8.6. Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ……………………………………..18

8.7. Câu lạc bộ nghề nghiệp…………………………………………….19

II. Câu lạc bộ trong nhà trường…………………………………………………………………….19

1. Khái niệm……………………………………………………………………………………..19

2. Ý nghĩa và chức năng…………………………………………………………………….….19

2.1. Ý nghĩa…………………………………………………………………………………19

       2.2. Chức năng……………………………………………………………………………..19

3. Sự phối hợp giữa gia đình- nhà trường – học sinh……………………………………….20

3.1. Đối với học sinh ……………………………………………………………………..20

3.2. Đối với nhà trường…………………………………………………………………..20

3.3. Đối với gia đình ……………………………………………………………………..21

4. Quy trình thành lập câu lạc bộ………………………………………………………………21

4.1. Khảo sát tình hình, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của HS ……………………21

4.2. Thống nhất loại hình CLB, lập danh sách thành viên và thành lập ban chủ nhiệm CLB…………………………………………………………………………………………….22

4.3 Dự trù kinh phí, huy động kinh phí phục vụ lễ ra mắt và duy trì, nâng chất lượng câu lạc bộ…………………………………………………………………………………….22

4.4. Chuẩn bị các loại văn bản cần thiết cho buổi ra mắt câu lạc bộ; thông báo địa điểm, thời gian ra mắt câu lạc bộ cho học sinh………………………………………………….22

4.5. Ra mắt câu lạc bộ…………………………………………………………………….23

4.6. Tiếp tục hoạt động và phát triển…………………………………………………….23

5. Phương pháp tổ chức…………………………………………………………………………24

5.1. Xác định nội dung và hình thức sinh hoạt.………………………………………24

5.2. Điều khiển sinh hoạt…………………………………………………………………25

III. Thành lập câu lạc bộ hóa học………………………………………………………………….25

1. Khái niệm câu lạc bộ Hóa học……………………………………………………………..25

2. Các bước thành lập câu lạc bộ Hóa học……………………………………………………26

3. Tổ chức câu lạc bộ Hóa học…………………………………………………………………26

4. Một số kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ hóa học………………………………………….26

5. Một số hình thức hoạt động của câu lạc bộ hóa học……………………………………..26

5.1. Thảo luận theo chuyên đề……………………………………………………………27

5.2. Bản tin câu lạc bộ Hóa học…………………………………………………………27

             5.3. Báo, tạp san, tri thức Hóa học………………………………………………………28

Chương 2: Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………………………..30

A. Quy trình thực hiện câu lạc bộ Hóa Học ở trường THPT A Hải Hậu……………………30

* Bước 1. Khảo sát tình hình, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của HS…………………..30

* Bước 2. Xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động………………………………31

* Bước 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch đã hoạch định………………………………………33

* Bước 4: Tổ chức các buổi sinh hoạt theo chương trình, nội dung đã hoạch định…….34

* Bước 5. Nhận xét, đánh giá…………………………………………………………………34

B. Một số chủ đề minh họa câu lạc bộ hóa học trường THPT A Hải Hậu đã tực hiện……35

Chủ đề 1. Hóa học và môi trường……………………………………………………………..35

Chủ đề 2. Hóa học vui……………… …………………………………………………………..59

Danh mục các thí nghiệm tham khảo (38 thí nghiệm)………………………………………77

Chủ đề 3. Hóa học và đời sống – Cách làm son môi bằng củ dền, gấc…………………..98

Chủ đề 4. Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng thực tế………….112

C. Kết quả sau các buổi sinh hoạt câu lạc bộ………………………………………………..135

I. Kết quả phiếu lấy ý kiến tham gia câu lạc bộ hóa học………………………………….136

II. Kết quả phiếu lấy ý kiến trước buổi tham gia câu lạc bộ hóa học…………………..136

III. Hiệu quả do sáng kiến đem lại……………………………………………………………138

Danh mục các tài liệu tham khảo………………………………………………………………..140

Phụ lục các phiếu điều tra học sinh…………………………………………………………….141

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ

Câu lạc bộ: Hóa học và môi trường

Ảnh 1. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ họp lên kế hoạch hoạt động……………………..56

Ảnh 2. Một nhóm HS tập diễn kịch………………………………………………………56

Ảnh 3. Học sinh HS thuyết trình khi tham gia câu lạc bộ……………………………57

Ảnh 4. Học sinh tham gia trò chơi ô chữ……………………………………………….57

Ảnh 5. Học sinh tham gia trò chơi tập thể……………………………………………….58

Câu lạc bộ: Hóa học vui

Ảnh 6. Một nhóm HS tìm hoá chất để làm thí nghiệm………………………………….65

Ảnh 7. HS chuẩn bị thực hiện thí nghiệm………………………………………….  65, 66

Ảnh 8. Thí nghiệm 1 – Làm mất màu hồng của nước không dùng hóa chất……….69

Ảnh 9. Thí nghiệm 2 – Thổi bóng không dùng miệng………………………………….  …….69

Ảnh 10. Thí nghiệm 5 – Đốt khăn không cháy…………………………………………..72

Ảnh 11. Thí nghiệm 6 – Châm đèn không cần diêm………………………………………73

Ảnh 12. Thí nghiệm 7 –  Tạo lửa như pháo hoa………………………………………………………….74

Câu lạc bộ: Hóa học và đời sống – Cách làm son môi bằng củ dền, gấc

Ảnh 13. Tinh dầu dừa……………………………………………………………………110

Ảnh 14. Cho son vào ống son rỗng……………………………………………………..110

Ảnh 15. Thử màu của son……………………………………………………………….111

Ảnh 16. Sản phẩm son từ củ dền và gấc………………………………………………111

Câu lạc bộ: Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng thực tế

Ảnh 17. Học sinh tham gia câu lạc bộ………………………………………………….133

Ảnh 18. Học sinh tham gia trò chơi……………………………………………………133

Ảnh 19. Học sinh trả lời câu hỏi……………………………………………………….134

Ảnh 20. Trao quà cho đội chiến thắng………………………………………………….134

Biểu đồ 1. Biểu đồ so sánh cảm nghĩ của HS về câu lạc bộ Hóa học…………………….136

Biểu đồ 2. Biểu đồ so sánh cảm nghĩ của HS về  bộ môn Hóa học………………………137.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

 1. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến

Trong tiến trình đổi mới toàn diện về giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng đất nước theo hướng CNH- HĐH. Đặc biệt là sau ngày 04/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì đổi mới phương pháp dạy học là đòi hỏi tất yếu và được xem là khâu then chốt có ý nghĩa góp phần vào sự thắng lợi của sự nghiệp giáo dục. Bởi phương pháp dạy học, kết quả dạy học phản ánh chất lượng dạy học và chất lượng giáo dục. Các kết quả nghiên cứu về lý luận dạy học, cũng như thực tiễn dạy học ở trường phổ thông trong những năm qua đã khẳng định: chỉ có phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, giúp học sinh biết cách học, biết tự học với động cơ đúng đắn thì quá trình học tập của các em mới đạt được những kết quả cao về tri thức, kỹ năng và thái độ.

Môn Hóa học là một môn học bắt buộc trong hệ thống các môn học của nhà trường phổ thông ở nước ta hiện nay. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá trong nhà trường phổ thông là điều tất yếu trong đó yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học có tầm quan trọng hàng đầu

Trong quá trình giảng dạy, qua điều tra thực tế bản thân chúng tôi nhận thấy: việc dạy và học theo chương trình mới có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên việc dạy và học nội khóa vẫn còn rất nặng nề, chưa kích thích được sự hứng thú học tập của học sinh và chưa phát huy được năng lực sáng tạo của học sinh. Do vậy để đạt được nội dung đề ra của nền giáo dục cần phải đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh. Câu lạc bộ là nơi các em được thoải mái làm những điều mình thích sau những giờ học vất vả, nó tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh cho học sinh, giúp học sinh được giao lưu, hợp tác, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, thể hiện kĩ năng sống và năng khiếu bản thân về lĩnh vực mà mình yêu thích, cơ hội cho học sinh được thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đặc biệt câu lạc bộ Hóa học ở trường phổ thông các em sẽ được thỏa mãn niềm đam mê Hóa học, được chia sẻ tri thức, giao lưu học hỏi, phát triển năng khiếu sở thích thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt, rèn luyện, vui chơi, giải trí. Đây là một hình thức dạy học mang lại hiệu quả cao nhưng hiện nay chưa được chú trọng ở các trường phổ thông nước ta.

Đặc biệt trong dự thảo chương trình Hóa học phổ thông của Bộ GD&ĐT tháng 1 năm 2018 là định hướng tăng cường bản chất hoá học gắn với thực tiễn, đặc biệt là giúp học sinh có kĩ năng thực hành thí nghiệm, kĩ năng vận dụng các tri thức hoá học vào việc tìm hiểu và giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Chất lượng học tập sẽ cao, kích thích được hứng thú học tập, nhu cầu, khả năng độc lập, tích cực tư duy của học sinh. Nó không những giúp học sinh củng cố kiến thức đã học ở trên lớp mà còn giúp đào sâu, mở rộng kiến thức, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Đây là điều mà dạy học ở trên lớp làm chưa tốt do điều kiện thời gian, phương tiện dạy học hay do sức ép thi cử. Vì những lí do nói trên chúng tôi xin đưa ra: “Kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ môn Hóa học ở trường trung học phổ thông”

 1. Mô tả giải pháp
 2. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến

Dạy học từ trước đến nay truyền thụ cho học sinh kiến thức, cách dạy này có nhiều ưu điểm nhưng cũng có các nhược điểm

  Ưu điểm Nhược điểm
 

 

 

Đối với giáo viên

+ Thuận tiện cho việc dạy của GV về thời gian, phương tiện,..

+ Giáo viên đỡ áp lực về việc hướng dẫn học sinh tìm tòi, áp dụng các kiến thức đã học gắn với thực tiễn.

+ Dạy học chưa thực sự gắn liền với thực tiễn

+ Giáo viên phải giảng giải rất nhiều nhưng đôi khi chưa đạt được hiệu quả cao vì lý thuyết đôi khi còn trừu tượng,…

+ Không biết sở thích, đam mê của từng em với môn học

Đối với học sinh + Học sinh hoạt động theo sự định hướng của giáo viên nên cách làm đúng và tốn ít thời gian so với việc tự tìm hiểu, khám phá kiến thức.

 

 

+ Học sinh tiếp nhận kiến thức đôi khi còn bị động.

+ Chưa phát huy hết được hết khả năng của học sinh

+ Khả năng ghi nhớ và vận dụng của học sinh chưa cao

+ Học sinh không được thõa mãn niềm đam mê với môn học.

Trong khi đó câu lạc bộ hóa học có rất nhiều lợi thế như:

Nâng cao kiến thức: học sinh có thể củng cố, áp dụng những vấn đề trong giờ học đã học vào thực tiễn cuộc sống. Và đương nhiên, học đi đôi với hành bao giờ cũng mang lại hiệu quả học tập cao, phát huy hết kiến thức đã học.Ví như, nếu học CLB Hóa học vui, học sinh có thể tự làm thí nghiệm minh chứng những tính chất hóa học được học trên lớp.

Phát huy được sở trường của bản thân: mỗi học sinh sẽ có những thế mạnh nhất định trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu có sở trường ở nội dung nào học sinh hoàn toàn có thể tham gia những câu lạc bộ phù hợp để thể hiện năng khiếu của bản thân. Tại đây học sinh vừa có thể sinh hoạt nhóm cùng những người bạn có chung sở thích, vừa phát huy được sở trường vì có môi trường để phát triển. Không chỉ thế, dành chút thời gian để thư giãn và tham gia một vào hoạt động nào đó ngoài việc học giúp bạn giảm bớt căng thẳng và có một cái nhìn tích cực hơn trong vấn đề học tập. Ví dụ như tham gia CLB hóa học và đời sống các em có thể tự tay làm những thỏi son môi, sữa chua, các loại tinh dầu… mà các em thích.

Mở rộng các mối quan hệ: tham gia các hoạt động tại CLB cũng sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự thú vị hơn thay vì chỉ làm một mình. Tại đây, học sinh không chỉ được thỏa sức thể hiện khả năng, sở thích; tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế … mà còn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, quen thêm những người bạn mới. Bằng cách tham gia các hoạt động nhóm hay câu lạc bộ, học sinh sẽ trưởng thành hơn về mặt giao tiếp xã hội thông qua việc tương tác với những người bạn mới, đây cũng cách để các bạn xây dựng những mối quan hệ dài lâu, bền vững với những người bạn hợp sở thích. Ví dụ như những học sinh có cùng niềm đam mê về môi trường có thể tham gia hóa học và môi trường.

Nâng cao kỹ năng mềm: mỗi CLB ở đó các thành viên gắn bó với nhau như một gia đìnhhọc sinh tham gia các CLB có cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm miễn phí, trong đó có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống, hòa nhập, tư duy sáng tạo, tính đoàn kết…Môi trường của CLB sẽ khiến học sinh trở nên năng động, tự tin hơn rất nhiều, những kĩ năng này là rất cần thiết cho cuộc sống ở đại học sau này và cho cả công việc sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là cách giúp học sinh nâng cao các kỹ năng sinh hoạt tập thể làm việc nhóm, đồng thời bạn còn có thêm niềm vui, giải trí, giúp cho việc học tập tốt hơn.

Làm cho cuộc sống vui hơn, thông qua hoạt động học tập câu lạc, chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới, có những kỉ niệm, bài học và kinh nghiệm đáng nhớ, và trở thành một con người thú vị và toàn diện hơn.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho HS, thông qua hoạt động, HS sẽ lĩnh hội thêm những kiến thức cần thiết cho bản thân trong học tập cũng như đời sống. Tạo cơ hội cho HS kiểm tra kiến thức cũng như độ nhạy bén của bản thân, tạo điều kiện vừa học tập vừa vui chơi. Giúp HS có cái nhìn tổng quát  hơn về mối liên hệ giữa kiến thức và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành, giúp HS hình thành thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, cảm thụ và đánh giá cái đẹp của cuộc sống.

 

 1. B. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN

 1. KHÁI QUÁT VỀ CÂU LẠC BỘ
 2. Khái niệm về câu lạc bộ

Theo từ điển Bách Khoa Việt Nam, tập 1: Câu lạc bộ là phương thức tổ chức hoạt động xã hội nhằm tiến hành các hoạt động chính trị, xã hội, khoa học, giải trí…Tổ chức câu lạc bộ thuộc về thể chế văn hóa, có tính chất quần chúng, sinh hoạt theo chuyên đề nhất định để bồi dưỡng và giáo dục…về một lĩnh vực nào đó.

Câu lạc bộ là tập hợp những người có cùng sở thích, cùng quan điểm và cùng nhau giao lưu trong một môi trường.

Hoạt động câu lạc bộ ở trường học chính là hình thức sinh hoạt ngoại khóa. Đây là một loại hình hoạt động tự nguyện, tập hợp những học sinh có cùng sở thích, nhu cầu, năng khiếu về một lĩnh vực hoặc chuyên đề. Như vậy câu lạc bộ là nơi để học sinh học tập, sinh hoạt, rèn luyện, vui chơi, giải trí dưới sự định hướng của những nhà giáo dục nhằm tạo môi trường giao lưu thân thiện, tích cực giữa các học sinh với nhau và giữa học sinh với thầy cô giáo, với những người lớn khác. Hoạt động câu lạc bộ có tính quần chúng, rộng rãi, khuyến khích mọi học sinh tham gia.

Hoạt động của câu lạc bộ tạo cơ hội để học sinh được chia sẻ những kiến thức, hiểu biết của mình về các lĩnh vực mà các em quan tâm, qua đó phát triển các kỹ năng cho học sinh như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và biểu đạt ý kiến, kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng, kỹ năng viết bài, kỹ năng chụp ảnh, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề…

Câu lạc bộ cũng là nơi để học sinh được thực hành các quyền trẻ em của mình như quyền được học tập, quyền được tự do kết giao và hiệp hội; quyền được vui chơi giải trí và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; quyền được tự do biểu đạt; tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin,…

Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ nhà giáo dục hiểu và quan tâm hơn đến nhu cầu nguyện vọng và mục đích chính đáng của các học sinh.

 1. Mục đích, ý nghĩa của câu lạc bộ

Câu lạc bộ là nơi có những hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu lợi ích của các thành viên, tạo môi trường cho sáng kiến tài năng và năng khiếu của các thành viên được bộc lộ, phát triển. Bên cạnh định hướng giá trị mới, tạo điều kiện cho các thành viên trưởng thành về mọi mặt. Câu lạc bộ nhằm những mục đích sau:

– Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giáo dục đạo đức, truyền thống dân tộc cho các thành viên.

– Tạo điều kiện cho các thành viên giao tiếp, ứng xử, vui chơi, giải trí lành mạnh (chơi mà học), bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng trong công việc và trong cuộc sống.

– Giúp các thành viên quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, lao động, công tác và trong cuộc sống hàng ngày.

– Giúp tổ chức Đoàn, Hội, Đội tập hợp, đoàn kết các tầng lớp, các đối tượng thanh thiếu niên thông qua các hoạt động của câu lạc bộ như: văn hóa, văn nghệ, học tập, lao động nghề nghiệp và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Mục đích, ý nghĩa hoạt động của câu lạc bộ trong trường học nhằm phát huy năng lực, năng khiếu, sở trường…của học sinh, tạo điều kiện để học sinh phát triển định hướng của mình. Mặt khác cũng nhằm trang bị cho các em những tri thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng vào thực tiễn đời sống xã hội, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách.

 1. Nguyên tắc tổ chức câu lạc bộ

Khi lựa chọn các thành viên tham gia câu lạc bộ cũng như khi tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cần đảm bảo một số nguyên tắc sau:

– Tham gia trên tinh thần tự nguyện,

– Không phân biệt đối xử,

– Đảm bảo sự công bằng,

– Phát huy tính sáng tạo,

– Tôn trọng ý kiến và nhân cách học sinh,

– Bình đẳng giới,

– Đảm bảo quyền trẻ em,

– Học sinh là chủ thể quyết định mọi vấn đề của câu lạc bộ.

 1. Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ

– Hiệu quả giáo dục là một trong những nguyên tắc quan trọng của câu lạc bộ. Mọi hoạt động của câu lạc bộ phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp bộ Đoàn, phải được định hướng giá trị nhằm giáo dục thanh thiếu niên theo lý tưởng của Đảng hướng tới chân, thiện, mỹ.

– Đảm bảo tính thiết thực và tính quần chúng rộng rãi. Xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của thanh niên và đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi. Câu lạc bộ giúp các thành viên giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, nâng cao hiểu biết về mọi mặt. Câu lạc bộ giải đáp được những nhu cầu của mọi thành viên. Phát huy năng lực sáng tạo, ý thức làm chủ của các thành viên trong mọi hoạt động của câu lạc bộ.

– Đảm bảo tự nguyện, tự quản và sử dụng thời gian rỗi. Câu lạc bộ hình thành và hoạt động trên cơ sở nhu cầu nguyện vọng và tự nguyện tự giác của các thành viên. Các nội dung hoạt động do các thành viên sáng tạo đề xuất phong phú và thường xuyên đổi mới dựa trên vai trò tự quản của các thành viên. Duy trì hoạt động không ảnh hưởng đến học tập, lao động và công tác của các thành viên.

 1. Nội dung sinh hoạt câu lạc bộ

– Giáo dục chân, thiện, mỹ cho thanh thiếu niên.

– Phổ biến những kiến thức khoa học công nghệ

– Nâng cao nhận thức về mọi mặt trong cuộc sống gắn với chủ đề nhất định, tùy thuộc vào từng đối tượng, loại hình của mỗi câu lạc bộ cụ thể.

– Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

– Nêu gương người tốt việc tốt

– Tổ chức cắm trại, tham quan, dã ngoại, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh.

– Hỗ trợ các thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, lập nghiệp.

 1. Hình thức tổ chức của câu lạc bộ

– Tuyên truyền, cổ động, triển lãm, báo tường, panô, phát thanh.

– Tọa đàm, hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chủ đề, thảo luận về một đề tài đã được lựa chọn.

– Diễn giảng, sử dụng mạng lưới cộng tác viên, báo cáo viên.

– Truyền thông, hoạt cảnh, kể chuyện…

– Lễ hội quần chúng, diễu hành, mít tinh, cắm trại

– Biểu diễn văn nghệ

– Thi đấu thể thao

– Tổ chức các cuộc tìm hiểu. thi thanh lịch, thi tay nghề, thi hùng biện…

 1. Các bước thành lập và tổ chức câu lạc bộ

7.1. Điều kiện thành lập câu lạc bộ 

– Số lượng thành viên CLB: từ 20 người trở lên.

– Có các thành viên sáng lập, bao gồm:

+ Thành viên sáng lập là những người năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm ban đầu xây dựng CLB, tích cực vận động để xây dựng CLB;

+ Chủ nhiệm CLB: là người quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của CLB, Chủ nhiệm CLB phải là người tâm huyết với CLB, có sự nhiệt tình, xông xáo, hết lòng với CLB, có đủ khả năng điều hành CLB. Chủ nhiệm lâm thời do các thành viên sáng lập đề nghị;

+ Các thành viên sáng lập họp đề nghị ban chủ nhiệm lâm thời, gồm có: Các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên là những cánh tay đắc lực của Chủ nhiệm CLB, tham mưu, giúp đỡ Chủ nhiệm tổ chức các hoạt động và tiến hành các công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị thành lập CLB;

+ Ban chủ nhiệm lâm thời tổ chức hoạt đông trong thời gian 06 tháng, sau đó tổ chức Đại hội và bầu ra BCN mới.

 

 

Hoặc xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

 

 

Các thầy cô cần file word liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *