Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

 

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(c) Cho dung dịch chứa a mol FeCl2 vào dung dịch chứa 4a mol AgNO3.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M.

(e) Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa 2,5a mol AgNO3.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối có cùng nồng độ mol là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) Fe2O3 + HCl → 2FeCl3 + 6H2O

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2       (Tỷ lệ 2 muối là 1:2) KHÔNG THỎA MÃN

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + H2O + CO2  THỎA MÃN

(c) FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag + 2AgCl

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  Muối Fe(NO3)3 và AgNO3 (dư) mỗi muối có a mol   THỎA MÃN

(d) HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3                        THỎA MÃN

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(e) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Muối Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 mỗi muối có 0,5a mol      THỎA MÃN

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 và lời giải chi tiết

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment