Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các kim loại: X, Y, Z, T.

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các kim loại: X, Y, Z, T.

 

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các kim loại: X, Y, Z, T.

X

Y

Z

T

H2O

Tan và có khí

Dung dịch NaOH

Tan và có khí

Tan và có khí

Dung dịch HCl

Tan và có khí

Tan và có khí

Tan và có khí

Các kim loại X, Y, Z, T lần lượt là

A. Al, Cu, Fe, Na.       B. Na, Fe, Cu, Al.       C. Al, Fe, Cu, Na.       D. Na, Cu, Fe, Al.

 

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các kim loại: X, Y, Z, T.

 

Mời các thầy cô xem thêm các câu hỏi cùng chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tìm chất vô cơ vận dụng cao

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment