Cho 50ml hỗn hợp X gồm anken A và ankin B phản ứng vừa đủ với 80ml H2 (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp Y

Cho 50ml hỗn hợp X gồm anken A và ankin B phản ứng vừa đủ với 80ml H2 (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp Y

 

Cho 50ml hỗn hợp X gồm anken A và ankin B phản ứng vừa đủ với 80ml H2 (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp Y gồm hai ankan. Vậy % theo thể tích của A, B trong hỗn hợp X lần lượt là:

A. 60%, 40% B. 50%, 50% C. 40%, 60% D. 45%, 55%

 

Cho 50ml hỗn hợp X gồm anken A và ankin B phản ứng vừa đủ với 80ml H2 (xúc tác Ni) thu được hỗn hợp Y

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment