Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. Nung nóng hỗn hợp X với H2 (Ni, xúc tác)

Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. Nung nóng hỗn hợp X với H2 (Ni, xúc tác)

 

Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. Nung nóng hỗn hợp X với H2 (Ni, xúc tác) và khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y chỉ gồm hai ankan có dY/He = 11. Vậy B có thể là:

A. C2H4, C5H10 B. C5H10, C7H14

C. C3H6, C5H10 D. C2H4, C3H6

 

Hỗn hợp X gồm ankan A và anken B. Nung nóng hỗn hợp X với H2 (Ni, xúc tác)

M=44 (=C3H8) => có 1 ankan C1 hoặc C2 và 1 ankan C≥4 => Chọn A

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment