dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC   Rounded Rectangle: ĐỀ CHÍNH THỨC    
(Đề thi có 3 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021-2022   Môn: HÓA HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 19/04/2022

Câu 1. (2 điểm)

1.1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 8. Biết lớp thứ 3 của X có 14 electron. Hãy:

a) Viết cấu hình electron của X, X2+, X3+.

b) Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng và cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) NO2 + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1 … + … + …

b) Fe2+ +  H+  +  NO3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1  Fe3+  +   NO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3  +  …

Câu 2. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra giữa các chất trong các trường hợp sau:

a) Dung dịch Ba(HCO3)2 và dung dịch NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:1).

b) Mg và dung dịch FeCl3 dư.

2.2. Dung dịch X gồm a mol H+; b mol Mg2+; 0,12 mol NO­3­ và 0,02 mol SO­4­2-. Cho 100 ml dung dịch Y gồm KOH 1,16M và Ba(OH)­2­ 0,12M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,956 gam kết tủa. Tính giá trị của ab.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. (2 điểm)

3.1. Kết quả khảo sát động học của ứng phản ứng :Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 4 như sau

Thí nghiệmCA (mol/l)CB (mol/l)   Tốc độ (mol/l.phút)
Thí nghiệm 10,50,5 5.10-2
Thí nghiệm 21,01,020.10-2
Thí nghiệm 30,51,020.10-2

a) Xác định bậc phản ứng và tính hằng số tốc độ của phản ứng trên.

b) Tính tốc độ của phản ứng khi CA= CB = 0,2 mol/l.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.2. Cho vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 loãng thu được dung dịch A.

a) Dung dịch A có màu gì? Tại sao?

b) Màu của dung dịch A biến đổi như thế nào trong các thí nghiệm sau:

– Đun nóng dung dịch A một thời gian.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thêm lượng HCl có số mol bằng số mol NH3 có trong dung dịch A.

– Thêm một ít Na2CO3 vào dung dịch A.

Câu 4. (2 điểm)

4.1. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     X1 + X2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X3 +  X4  +  H2O;                     X1 + 2X2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X3  + X5 + 2H2O;

     X2 + X4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X5 +  H2O;                                 X1 + X5 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X3 + 2X4;

     2X6 + 3X5  + 3H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 52Al(OH)3 + 3CO2 + 6KCl.

Xác định các chất thích hợp tương ứng với X1, X2, X3,X4, X5, X6. Cho biết X1, X3 là hợp chất muối chứa Canxi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.2. Hợp chất MX2 có trong một loại quặng phổ biến trong tự nhiên. Hòa tan MX2 trong dung dịch HNO3 đặc nóng chỉ thu được dung dịch A và khí màu nâu đỏ. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A thu được kết tủa trắng. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa Z có màu nâu đỏ. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được chất rắn T có màu đỏ nâu.

Xác định công thức hóa học MX2 và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Câu 5. (2 điểm)

Đốt 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu trong bình khí chứa O2. Sau phản ứng thu được 19,6 gam hỗn hợp rắn Y gồm Fe3O4 và CuO. Cho Y phản ứng hết với 800ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) với cường độ dòng điện không đổi là 5A, trong khoảng thời gian 3 giờ 13 phút. Khối lượng dung dịch thu được sau khi điện phân thay đổi thế nào so với trước điện phân (coi như nước bay hơi không đáng kể trong quá trình điện phân).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6. (2 điểm)

Nung  nóng  a mol hỗn hợp X gồm etilen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với X là 1,25. Đốt cháy hết Y, thu được 0,72 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, Y phản ứng tối đa với 0,42 mol brom trong dung dịch. Tìm giá trị của a?

Câu 7. (2 điểm)

Hỗn hợp E gồm 1 mol X (C9H10O2; có chứa vòng benzen) và 1 mol Y (C4H6O4, mạch hở). Hỗn hợp E tác dụng tối đa với 3 mol NaOH thu được 2 mol chất A, 1 mol chất B, 1 mol chất C và 1 mol nước. Biết: 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A + HCl Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 T + NaCl;   B + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 11  Q + Na2CO3;   Q + CO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 12 T.

T là một loại axit cacboxylic trong  giấm ăn. Các sơ đồ theo đúng tỉ lệ phương trình. Xác định công thức cấu  tạo của A, B, Q, T, X, Y.

Câu 8. (2 điểm)

8.1. Tại một cơ sở thu mua mủ Cao Su trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 15/1 vừa qua có ghi phiếu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CƠ SỞ THU MUA MỦ NHƯ QUỲNH
Số kg mủ nướcĐộ (C%)Thành Tiền (VNĐ)Ngày
111,237,8117700015/1/2022

Cách đo độ tại các cơ sở mua mủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước thường làm như sau:

Bước 1: Cân tổng khối lượng mủ nước đem bán rồi lấy 100g dung dịch mủ Cao Su làm mẫu.

Bước 2: Cho 100g mẫu ở trên cho vào chảo rồi cô cạn.

Bước 3: Cân lại khối lượng Cao Su còn lại trên chảo sau khi cô cạn được bao nhiêu gam rồi ghi vào phiếu (cột độ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn một mắt xích Cao Su thiên nhiên?

b) Từ phiếu trên hãy tính khối lượng mủ nguyên chất? Tính số tiền (VNĐ) của 1 kg mủ Cao Su nguyên chất?

8.2. Thuỷ phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Tính giá trị của m.

Câu 9. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành 4 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch axit fomic vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 rồi đun nóng nhẹ.

Thí nghiệm 2: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đã đựng sẵn 1 ml phenol.

Thí nghiệm 3: Cho vào ống nghiệm 3 giọt dung dịch CuSO4 2% và 1 ml dung dịch NaOH 10%, sau đó nhỏ vào ống nghiệm 3 giọt dung dịch saccarozơ rồi lắc nhẹ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 4: Nhỏ vài giọt dung dịch loãng I2 vào hồ tinh bột. Đun nóng dung dịch một thời gian, sau đó để nguội.

a) Nêu hiện tượng và viết phương hóa học xảy ra (nếu có) ở các thí nghiệm.

b) Giải thích hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 4.

Câu 10. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để pha chế 10,0 lít dung dịch sát khuẩn sử dụng trong phòng dịch Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO giới thiệu một công thức như sau:

Dung dịch etanol (rượu etylic) 96o8333 ml
Dung dịch hiđro peroxit 3%417 ml
Dung dịch glyxerol 98%145 ml
Nước cất đã đun sôi, để nguộiphần còn lại

a) Hãy cho biết vai trò của etanol và glyxerol trong dung dịch trên.

b) Độ rượu cho biết số ml rượu etylic nguyên chất (d = 0,8 g/ml) có trong 100 ml dung dịch rượu. Tính khối lượng etanol có trong 8333 ml rượu 96o (96 độ) ở trên.

……………………HẾT………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
  • Giám thị không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC   Rounded Rectangle: ĐỀ CHÍNH THỨC    
(Hướng dẫn chấm có 8 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021-2022   HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: HÓA HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 19/04/2022

Câu 1. (2 điểm)

1.1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 8. Biết lớp thứ 3 của X có 14 electron. Hãy:

a) Viết cấu hình electron của X, X2+, X3+.

b) Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng và cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) NO2 + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1 … + … + …

b) Fe2+ +  H+  +  NO3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1  Fe3+  +   NO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3  +  …

CâuNội dungĐiểm
1.1.  a) Cấu hình electron của X     X: 1s22s22p63s23p63d64s2     X2+: 1s22s22p63s23p63d6     X3+: 1s22s22p63s23p63d5  0,25 0,25 0,25
b) Vị trí của X trong HTTH là: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 16     0,25
1.2.  a) NO2 + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1 NaNO2 + NaNO3 + H2O0,25
                              +4                                                                   +3                              +5                   NO2 + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1 NaNO2 + NaNO3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 19            1x        N+4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 20 N+5 + 1e             1x        N+4 + 1e Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 20 N+3             2NO2 + 2NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1 NaNO2 + NaNO3 + H2O      0,25
b) Fe2+ +  H+  +  NO3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1  Fe3+  +   NO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3  +  H2O0,25
                         +2                                              +5                                 +3                        +2            Fe2+ +  H+  +  NO3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1  Fe3+  +   NO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 +  H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 27            3x        Fe+2  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 20  Fe+3 + 1e             1x        N+5 + 3e Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 20  N+2             3Fe2+ +  4H+  +  NO3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 1  3Fe3+  +   NO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3  +  2H2O      0,25

Câu 2. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra giữa các chất trong các trường hợp sau:

a) Dung dịch Ba(HCO3)2 và dung dịch NaHSO4 (tỉ lệ mol 1:1).

b) Mg và dung dịch FeCl3 dư.

2.2. Dung dịch X gồm a mol H+; b mol Mg2+; 0,12 mol NO­3­ và 0,02 mol SO­4­2-. Cho 100 ml dung dịch Y gồm KOH 1,16M và Ba(OH)­2­ 0,12M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,956 gam kết tủa. Tính giá trị của ab.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CâuĐáp ánĐiểm
2.1.a) Ba(HCO3)2 + KHSO4® BaSO4 + KHCO3 + CO2Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 + H2O b) Mg +  2FeCl3  ®  MgCl2 + 2FeCl20,5 0,5
2.2.Theo đề:  n­KOH­ = 0,116 mol; Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 33Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 34 Theo định luật bảo toàn điện tích, ta có: a.1 + b.2 = 0,12.1 + 0,02.2 ” a + 2b = 0,16 (1)    0,25
 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 35 “Trong kết tủa có Mg(OH)­2­ ” Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 36          0,25
          H+  +  OH ” H­2­O          a   ”    a                                 (mol)         Mg2+  +  2OH  ” Mg(OH)2          0,02       0,04             0,02      (mol) vì a + 2b = 0,16 > Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 34 nên Mg2+        0,25
 Ta có: a + 0,04 = 0,14  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 a  = 0,1 Từ (1) Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 b = 0,03  0,25

Câu 3. (2 điểm)

3.1. Kết quả khảo sát động học của ứng phản ứng :Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 4 như sau

Thí nghiệmCA (mol/l)CB (mol/l)   Tốc độ (mol/l.phút)
Thí nghiệm 10,50,5 5.10-2
Thí nghiệm 21,01,020.10-2
Thí nghiệm 30,51,020.10-2

a) Xác định bậc phản ứng và tính hằng số tốc độ của phản ứng trên.

b) Tính tốc độ của phản ứng khi CA= CB = 0,2 mol/l.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3.2. Cho vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 loãng thu được dung dịch A.

a) Dung dịch A có màu gì? Tại sao?

b) Màu của dung dịch A biến đổi như thế nào trong các thí nghiệm sau:

– Đun nóng dung dịch A một thời gian.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thêm lượng HCl có số mol bằng số mol NH3 có trong dung dịch A.

– Thêm một ít Na2CO3 vào dung dịch A.

CâuĐáp ánĐiểm
3.1.a) Biểu thức tốc độ có dạng : Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 41(k là hằng số tốc độ) Thí nghiệm 1: V1 = k.(0,5)x . (0,5)y  = 5.10-2  Thí nghiệm 2: V2 = k.(1,0)x . (1,0)y  = 20.10-2 Thí nghiệm 3: V3 = k.(0,5)x . (1,0)y  = 20.10-2       0,25
Lấy Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 42= 2y = 4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 y = 2 Lấy Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 42= 2x + y = 4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 x + y = 2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 x = 0 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 Bậc phản ứng bằng 2        0,25
Ta có: V1 = k.(0,5)x + y = k.(0,5)2 = 5.10-2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 k = 0,2 (lít/mol.phút)0,25
b) Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 41= 0,2.(0,2)0.(0,2)2 = 8.10-3 (mol/l.phút)0,25
3.2.a) Dung dịch có màu hồng do NH3 phản ứng với nước tạo thành dung dịch có môi trường bazơ: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 50                                   0,25
b) -Đun nóng dung dịch một thời gian thì màu hồng nhạt dần do NH3 dễ bay hơi làm cho cân bằng (1) chuyển dịch theo chiều nghịch (tức là làm giảm nồng độ OH).    0,25
-Thêm lượng HCl có số mol bằng số mol của NH3 có trong dung dịch A thì có phản ứng: HCl + NH3 → NH4Cl Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 NH3 hết, muối NH4Cl tạo thành có môi trường axit Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 Dung dịch mất màu hồng      0,25
-Thêm một ít Na2CO3 vào dung dịch A: Ion CO32- bị thủy phân cho môi trường bazơ: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 53 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 Dung dịch có màu hồng đậm hơn      0,25

Câu 4. (2 điểm)

4.1. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     X1 + X2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X3 +  X4  +  H2O;                     X1 + 2X2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X3  + X5 + 2H2O;

     X2 + X4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X5 +  H2O;                                 X1 + X5 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 5 X3 + 2X4;

     2X6 + 3X5  + 3H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 52Al(OH)3 + 3CO2 + 6KCl.

Xác định các chất thích hợp tương ứng với X1, X2, X3,X4, X5, X6. Cho biết X1, X3 là hợp chất muối chứa Canxi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4.2. Hợp chất MX2 có trong một loại quặng phổ biến trong tự nhiên. Hòa tan MX2 trong dung dịch HNO3 đặc nóng chỉ thu được dung dịch A và khí màu nâu đỏ. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A thu được kết tủa trắng. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa Z có màu nâu đỏ. Nung Z đến khối lượng không đổi thu được chất rắn T có màu đỏ nâu.

Xác định công thức hóa học MX2 và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

CâuĐáp ánĐiểm
4.1.X1: Ca(HCO3)2; X2: KOH; X3: CaCO3; X4: KHCO3; X5: K2CO3; X6: AlCl3.0,125 0,125 0,125 0,125 0,25 0,25
4.2.Hợp chất MX2 là FeS2.0,25
2FeS2 + 30HNO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 Fe2(SO4)3  + H2SO4 + 30NO2­ + 14H2O 3BaCl2 + Fe2(SO4)3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 3BaSO4Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 + 2FeCl3 BaCl2 +  H2SO4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10  BaSO4Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 +   2HCl 2NaOH + H2SO4  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 Na2SO­4 +  2H2O 6NaOH +  Fe2(SO4)3 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 2Fe(OH)3  +   3Na2SO4 2Fe(OH)3  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 67 Fe2O3   +   3H2O 0,125 /pt

Câu 5. (2 điểm)

Đốt 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu trong bình khí chứa O2. Sau phản ứng thu được 19,6 gam hỗn hợp rắn Y gồm Fe3O4 và CuO. Cho Y phản ứng hết với 800ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Điện phân dung dịch A (điện cực trơ, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%) với cường độ dòng điện không đổi là 5A, trong khoảng thời gian 3 giờ 13 phút. Khối lượng dung dịch thu được sau khi điện phân thay đổi thế nào so với trước điện phân (coi như nước bay hơi không đáng kể trong quá trình điện phân).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CâuĐáp ánĐiểm
5.nHCl = 0,8 mol Đặt Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 68 BTNT Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 69 từ (1) và (2) Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 70          0,25
Fe3O4  +  8HCl    Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10    FeCl2    +    2FeCl3    +  4H2O  0,05          0,4                     0,05              0,1                        (mol) CuO    +    2HCl   Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10    CuCl2      +   H2O   0,1              0,2                     0,1                                         (mol)        0,25
Ta có: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 730,25
Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 74            0,25
Điện phân dung dịch A: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 75  0,25
Thứ tự điện phân các ion trên điện cực: Catot (-) Anot (+) Fe3+    +    1e     Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10   Fe2+ 0,1            0,1                 0,1 (mol) Cu2+    +    2e     Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10   Cu Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3  0,1            0,2                 0,1 (mol) 2H+    +    2e     Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10   H2­ 0,2            0,2                 0,1 (mol) Fe2+    +    2e     Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10   Fe Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 0,05          0,1               0,05 (mol) 2Cl    Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10   Cl2­  + 2e    0,6                   0,3       0,6 (mol)                    0,5
Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 83 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 84 = 0,1.64 + 0,05.56 + 0,1.2 + 0,3.71 = 30,7 (g).        0,25

Câu 6. (2 điểm)

Nung  nóng  a mol hỗn hợp X gồm etilen, axetilen và hiđro với xúc tác Ni trong bình kín (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với X là 1,25. Đốt cháy hết Y, thu được 0,72 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, Y phản ứng tối đa với 0,42 mol brom trong dung dịch. Tìm giá trị của a?

CâuĐáp ánĐiểm
6.  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 85  0,5
  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 86      0,5
Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 87    0,5
Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 880,5

Câu 7. (2 điểm)

Hỗn hợp E gồm 1 mol X (C9H10O2; có chứa vòng benzen) và 1 mol Y (C4H6O4, mạch hở). Hỗn hợp E tác dụng tối đa với 3 mol NaOH thu được 2 mol chất A, 1 mol chất B, 1 mol chất C và 1 mol nước. Biết: 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A + HCl Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 T + NaCl;   B + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 11  Q + Na2CO3;   Q + CO Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 12 T.

T là một loại axit cacboxylic trong  giấm ăn. Các sơ đồ theo đúng tỉ lệ phương trình. Xác định công thức cấu  tạo của A, B, Q, T, X, Y.

CâuĐáp ánĐiểm
7.A: CH3COONa; B: HOCH2COONa; Q: CH3OH; T: CH3COOH; X: CH3COOCH2C6H5; Y: CH3COOCH2COOH.0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5

Câu 8. (2 điểm)

8.1. Tại một cơ sở thu mua mủ Cao Su trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 15/1 vừa qua có ghi phiếu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CƠ SỞ THU MUA MỦ NHƯ QUỲNH
Số kg mủ nướcĐộ (C%)Thành Tiền (VNĐ)Ngày
111,237,8117700015/1/2022

Cách đo độ tại các cơ sở mua mủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước thường làm như sau:

Bước 1: Cân tổng khối lượng mủ nước đem bán rồi lấy 100g dung dịch mủ Cao Su làm mẫu.

Bước 2: Cho 100g mẫu ở trên cho vào chảo rồi cô cạn.

Bước 3: Cân lại khối lượng Cao Su còn lại trên chảo sau khi cô cạn được bao nhiêu gam rồi ghi vào phiếu (cột độ)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a) Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn một mắt xích Cao Su thiên nhiên?

b) Từ phiếu trên hãy tính khối lượng mủ nguyên chất? Tính số tiền (VNĐ) của 1 kg mủ Cao Su nguyên chất?

8.2. Thuỷ phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol Y trong dung dịch HCl, thu được m gam hỗn hợp muối. Tính giá trị của m.

CâuĐáp ánĐiểm
8.1.a) Công thức của một mắt xích cao su thiên nhiên            -CH­2-C(CH3)=CH-CH2  0,25
b) Độ ở đây chính là C% Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 m mủ nguyên chất =Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 93     0,25
1 kg mủ nguyên chất có giá là: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 94 (VNĐ)  0,5
8.2.– X có 3N là tripeptit còn Y có 6 oxi nên sẽ có 5N là pentapeptit0,25
– Thuỷ phân trong H2O : Đặt nX = x mol; nY = y mol Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 nE = x + y = 0,05  (1) BT Nitơ : 3x + 5y = 0,07 + 0,12 = 0,19  (2) Từ (1) và (2) Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 x = 0,03 và y = 0,02      0,25
Hỗn hợp E Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 97 + BT gốc Gly : 0,03n + 0,02m = 0,07 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 n = 1 và m = 2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 38 Y : (Gly)2(Ala)3        0,25
– Thuỷ phân Y trong HCl :                 (Gly)2(Ala)3 + 5HCl + 4H2O →  2GlyHCl +   3AlaHCl                      0,1             0,5         0,4             0,2              0,3       (mol)  Vậy: mmuối = 0,2.111,5 + 0,3.125,5 = 59,95 (g)      0,25

Câu 9. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành 4 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho dung dịch axit fomic vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 rồi đun nóng nhẹ.

Thí nghiệm 2: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đã đựng sẵn 1 ml phenol.

Thí nghiệm 3: Cho vào ống nghiệm 3 giọt dung dịch CuSO4 2% và 1 ml dung dịch NaOH 10%, sau đó nhỏ vào ống nghiệm 3 giọt dung dịch saccarozơ rồi lắc nhẹ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 4: Nhỏ vài giọt dung dịch loãng I2 vào hồ tinh bột. Đun nóng dung dịch một thời gian, sau đó để nguội.

a) Nêu hiện tượng và viết phương hóa học xảy ra (nếu có) ở các thí nghiệm.

b) Giải thích hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 4.

CâuĐáp ánĐiểm
9. a)Thí nghiệm 1: Trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng. HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10(NH4)2CO3  + 2Ag Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 +  2NH4NO30,25 0,25
 Thí nghiệm 2: Nước brom mất màu, xuất hiện kết tủa trắng. Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 102                                                            (trắng)0,25         0,25
 Thí nghiệm 3: Kết tủa màu xanh xuất hiện sau đó tan tạo dung dịch xanh thẫm. CuSO4  + 2NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10 Cu(OH)2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 3 + Na2SO4 2C12H22O11 +  Cu(OH)2 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 10  (C12H21O11)2Cu +  2H2O0,25     0,25
 Thí nghiệm 4: – Dung dịch xuất hiện màu xanh tím đặc trưng. – Đun nóng dung dịch, màu xanh tím biến mất. – Để nguội màu xanh tím lại xuất hiện.      0,25
9. b)Tinh bột có cấu tạo dạng xoắn, có lỗ rỗng. Khi nhỏ dung dịch iot vào dung dịch hồ tinh bột, các phân tử iot di chuyển vào các vòng xoắn, hình thành hợp chất bọc tạo màu xanh tím đặc trưng. Khi đun nóng, các phân tử tinh bột duỗi xoắn, các phân tử iot đi ra khỏi phân tử tinh bột, phá vỡ cấu trúc hợp chất bọc, màu xanh tím biến mất. Khi để nguội, các phân tử tinh bột xoắn trở lại, hình thành hợp chất bọc ban đầu nên màu xanh tím lại xuất hiện.              0,25

Câu 10. (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Để pha chế 10,0 lít dung dịch sát khuẩn sử dụng trong phòng dịch Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO giới thiệu một công thức như sau:

Dung dịch etanol (rượu etylic) 96o8333 ml
Dung dịch hiđro peroxit 3%417 ml
Dung dịch glyxerol 98%145 ml
Nước cất đã đun sôi, để nguộiphần còn lại

a) Hãy cho biết vai trò của etanol và glyxerol trong dung dịch trên.

b) Độ rượu cho biết số ml rượu etylic nguyên chất (d = 0,8 g/ml) có trong 100 ml dung dịch rượu. Tính khối lượng etanol có trong 8333 ml rượu 96o (96 độ) ở trên.

CâuĐáp ánĐiểm
10. a)– Vai trò của etanol: tiêu diệt vi khuẩn trên da tay – Vai trò của glixerol: làm mềm da, dưỡng ẩm, tránh hiện tượng khô da    1,0
b)* Thể tích rượu nguyên chất có trong 8333 ml dung dịch rượu etylic 96o: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 106           0,5
* Khối lượng rượu nguyên chất có trong 8333 ml dung dịch rượu etylic 96o: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Bình Phước năm 2021 2022 107            0,5

Lưu ý: Học sinh có cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………HẾT………………….

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *