dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
UBND TỈNH HÒA BÌNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________________KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2023-2024
ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 5 câu, 3 trang)Môn: HÓA HỌC – Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 09/12/2023
___________________________________________________________________________________________________________

Cho biết: Cho biết: O =16; S = 32; N =14; H= 1; Cu = 64; Ag = 108; C = 12;

Na = 23; Br = 80; Cl = 35,5; Zn = 65; Fe = 56.

Câu 1 (3,0 điểm):

1. Viết phản ứng hóa học khi cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với lần lượt các dung dịch sau: Ca(OH)2, Na2SO3, H2SO4, HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

           2.

           a. Pha 500 ml dung dịch HCl 0,2M vào 500 ml nước. Tính pH của dung dịch thu được.

          b. Tính khối lượng NaOH cần dùng để pha được 100 ml dung dịch NaOH có pH=12.

            3. Hòa tan hoàn toàn 2 muối khan X và Y vào nước thu được dung dịch A chứa các ion sau: Fe3+, Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 1, Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 2, Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 1. Cho 100 ml dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư sau phản ứng kết thúc thu được 11,46 gam kết tủa và thấy thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Mặt khác, nếu cho 50 ml dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức 2 muối X, Y.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (3,0 điểm):   

1. Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào bếp thì bếp tắt, còn nếu cho một ít nước vào bếp thì bếp than bùng cháy lên. Hãy viết phương trình hoá học để giải thích hiện tượng trên.

           2. Hiện nay người ta sản xuất amoniac bằng cách chuyển hoá có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên).

            Phản ứng điều chế H2:            CH4 + 2H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 4CO2 + 4H2             (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            Phản ứng loại O2 để thu N2:   CH4 + 2O2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 5CO2 + 2H2O               (2)

            Phản ứng tổng hợp NH3:         N2 + 3H2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 62NH3                        (3)

a. Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,4 m3 không khí (chứa 21,03% O2; 78,02% N2, còn lại là khí hiếm theo thể tích), thì cần phải lấy bao nhiêu m3 khí metan và bao nhiêu m3 hơi nước để có đủ lượng N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp amoniac. Giả thiết các phản ứng (1), (2) đều xảy ra hoàn toàn và các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.

b. Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm ure bằng cách cho khí amoniac (NH3) tác dụng với khí cacbon dioxit (CO2) ở nhiệt độ 180-200oC, khoảng 200 atm, theo phản ứng:            

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2NH3 + CO2  →  (NH2)2CO +  H2O

Biết hiệu suất phản ứng là 70%, vậy để sản xuất được 6 tấn ure cần phải sử dụng bao nhiêu m3 khí NH3 và bao nhiêu m3 khí CO2 (đktc)?

Câu 3 (5,0 điểm):

          1. Cho X, Y, Z là ba hợp chất hữu cơ, mạch hở, đơn chức có công thức phân tử là C3H6O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của X, Y, Z.

          b. Trình bày phương pháp hóa học dùng để phân biệt X, Y, Z và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

        2. Cho sơ đồ các phản ứng sau:

         (1) X + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 7 X1 + X2                                  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

         (2) X2 + CO  Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 8CH3COOH

          (3) Y + NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 7 Y1 + Y2 + Y3                       

         (4) Y2 + H2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 8 Y3

Biết:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– X và Y lần lượt có công thức phân tử là: C4H6O4, C8H8O4 là hai chất hữu cơ mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức.

– Thành phần X1 cũng như Y1 chỉ chứa nguyên tố C, O, Na và Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 11.

– Y3 có 2 nguyên tử cacbon.

– Y2 có phản ứng tráng bạc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xác định các chất X, X1, X2, Y, Y1, Y2, Y3 và viết các phương trình hóa học xảy ra.

       3. Chất hữu cơ X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy 5,2 gam X cần 5,04 lít oxi (đktc), hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O thu được có tỉ khối so với H2 bằng 15,5. X tác dụng được với natri. Khi đun nóng 5,2 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 3,4 gam muối và chất hữu cơ Y có khả năng hòa tan Cu(OH)2. Tìm công thức phân tử, cấu tạo của X, Y.

Câu 4 (5,0 điểm):

1. Axit H2SO4 đặc có tính háo nước. Bình nói với An: “có thể dùng axit H2SO4 đặc để làm khô đường kính (C12H22O11) bị lẫn ít nước (bị ẩm) do lâu ngày bảo quản không cẩn thận”. Theo em, ý kiến của Bình đúng hay sai? Giải thích và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra (nếu có).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          2. Viết phản ứng hóa học cho các trường hợp sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

          a. Anilin ( C6H5NH2 ) tác dụng với dung dịch brom.

          b. Trùng hợp vinylclorua ( CH2=CHCl ).

          c. Cho Gly-Ala ( Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 12 ) tác dụng với dung dịch HCl dư, khi đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          d. Cho CH3COOHN(CH3)3 tác dụng với dung dịch NaOH dư.

          3. Để tráng một số lượng gương soi có diện tích bề mặt 0,35 m2 với độ dày 0,1μm người ta đun nóng dung dịch chứa 30,6 gam glucozơ với một lượng dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3, hiệu suất phản ứng tráng gương là 80% (tính theo glucozơ). Số lượng gương soi tối đa sản xuất được là bao nhiêu?

           4. Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm metylamin và một Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 13– amino axit (mạch cacbon không phân nhánh) tác dụng vừa đủ với 1,0 lít dung dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng vừa đủ với 2,0 lít dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch B chứa 30,8 gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hòa Bình bảng B năm 2023 2024 13– amino axit.

Câu 5 (4,0 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            1. Cho các kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag. Các kim loại nào đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO3)3. Viết phản ứng hóa học minh họa.

            2. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy nhân biết các dung dịch trong các lọ mất nhãn sau đây: (NH4)2SO4, NH4NO3, NaNO3, Fe(NO3)3. Nêu cách nhận biết và viết phản ứng hóa học xảy ra.

            3. Cho 37,44 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ) thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B.Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi được 36,00 gam chất rắn E. Tính giá trị của m.

                        ————————HẾT————————-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí sinh không được sử dụng tài tiệu trừ bảng hệ thống tuần hoàn,

 cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:…..…………………………………………………..…………

Số báo danh:……………………………… Phòng thi:………………………..………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *