dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC   TỈNH QUẢNG NAM Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 1  
                         (Đề gồm có 06 trang)                 KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT                                  NĂM HỌC 2021-2022                Môn thi: HÓA HỌC 12  Thời gian: 90 phút(không kể thời gian phát đề)                Ngày thi: 22/3/2022 Mã đề 103 Họ, tên thí sinh: ……………………………..….…………; Số báo danh ………………………..   – Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; O=16; N= 14; Mg=24; Al= 27; Zn= 65; Fe = 56; Na = 23; K = 39; Ba = 137; Cl = 35,5; Cu = 64; S = 32; Ag = 108; P = 31; Br = 80. – Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0oC, 1 atm); giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Vật liệu nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

    A.  Kim cương.               B.  Vonfram.                      C.  Sắt.                                D.  Crom.

Câu 2: Nguyên tử M có 26 electron, nên nguyên tố M thuộc 

    A.  chu kỳ 5, nhóm IIB.                                             B.  chu kỳ 4, nhóm VIIIA.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  chu kỳ 4, nhóm VIIIB.                                        D.  chu kỳ 5, nhóm VIB.

Câu 3: Dung dịch HCl 0,01 M có giá trị pH là

    A.  0,01.                          B.  2,0.                                C.  0,10.                              D.  12,0.

Câu 4: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  H-COOCH3.             B.  C2H5OH.                      C.  CH3COCH3.                 D.  CH3COOH.

Câu 5: Este có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với dung dịch KOH thì sản phẩm thu được muối

    A.  natrifomat.                B.  kaliaxetat.                     C.  kalietylat.                      D.  kalifomat.

Câu 6: Chất X mạch hở có công thức phân tử C12H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) X + 2NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 2 X1 + 2X2

(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4

(3) X3 + X4 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 3 Poli(etylen-terephtalat) + H2O

Phát biểu nào sau đây sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  X2 tham gia phản ứng tráng bạc.                                    B.  X3 là axit không no, đa chức.

    C.  Poli(etylen-terephtalat) dùng để sản xuất tơ hóa học.  D.  X4 tác dụng với Cu(OH)2 trong NaOH.

Câu 7: Cho một lượng hỗn hợp X gồm K, Na và Ba vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,2 M. Kết thúc các phản ứng, thu được 896 ml khí và kết tủa Z. Nung Z đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là

    A.  1,60.                          B.  1,96.                              C.  3,20.                              D.  0,80.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo là trieste của glyxerol với axit đơn chức, mạch thẳng.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

(c) Glucozơ, fructozơ thuộc loại monosaccarit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 trong NaOH tạo một hợp chất màu tím.

(f) Saccarozơ không bị thủy phân trong môi trường axit.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  2.                               B.  5.                                   C.  3.                                   D.  4.

Câu 9: Trong công nghiệp, quá trình sản xuất hai muối Y1, Y2 từ nguyên liệu X, Y được tiến hành theo các phản ứng hoá học sau:

(1) X  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 4 X1 + X2

(2) Y + X2 + NH3 + H2O → Y1 + NH4Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) 2Y1 Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 4 Y2 + X2 + H2O

Cho biết công thức của X, Y thỏa mãn sơ đồ lần lượt là

    A.  CaCO3, NaCl.           B.  NaHCO3, Cl2.               C.  CaCO3, Cl2.                  D.  NaHCO3, NaCl.

Câu 10:  Một tấm kính hình chữ nhật chiều dài 2,4 m, chiều rộng 2,0 m được tráng lên một mặt bởi lớp bạc có bề dày là 0,1 μm. Để tráng bạc lên 1000 tấm kính trên người ta phải dùng V lít dung dịch glucozơ 1,0 M. Biết: hiệu suất tráng bạc tính theo glucozơ là 80%, khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3. Giá trị gần nhất của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  23,53.                        B.  23,31.                            C.  29,14.                            D.  18,65.

Câu 11:  Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot.

(b) Có thể dùng HCl làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Thạch cao nung CaSO4.2H2O dùng để cố định xương, nặn tượng.

(d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 có mặt criolit.

(e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư.

Số phát biểu sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  1.                               B.  4.                                   C.  3.                                   D.  5.

Câu 12: Cho các phát biểu sau:

(1) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 loãng làm mất màu dung dịch KMnO4.

(2) Fe2O3 có trong tự nhiên chủ yếu dưới dạng quặng manhetit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính.

(4) Nước cứng tạm thời có chứa đồng thời ion Cl và HCO3.

Số phát biểu đúng là

    A.  1.                               B.  3.                                   C.  2.                                   D.  4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Một loại gas có thành phần propan và butan theo tỉ lệ thể tích là 1:1. Loại gas này nặng gấp bao nhiêu lần không khí (thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)?

    A.  1,578.                        B.  3,516.                            C.  1,758.                            D.  1,865.

Câu 14: Tinh thể CuSO4.5H2O thường dùng làm chất diệt nấm, sát khuẩn… Khi nung nóng khối lượng CuSO4.5H2O giảm dần. Đồ thị sau đây biểu diễn độ giảm khối lượng của CuSO4.5H2O khi tăng dần nhiệt độ:

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 6

Thành phần chất rắn sau khi nhiệt độ đạt đến 200oC là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  CuSO4.                     B.  CuSO4.2H2O.               C.  CuSO4.3H2O.               D.  CuSO4.H2O.

Câu 15: Thí nghiệm sau đây được thực hiện để đo tốc độ ăn mòn (tính theo đơn vị mm/năm) của nhôm trong môi trường axit HNO3 1,0 M. Nhúng miếng nhôm (đã được làm sạch) hình lập phương cạnh 0,4 cm vào dung dịch HNO3 1,0 M (nồng độ không đổi) ở nhiệt độ 25oC trong 24 giờ.

Tốc độ ăn mòn VAl (mm/năm) được tính theo công thức: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 7

Trong đó, m là khối lượng nhôm (theo mg) bị tan đi trong t = 24 giờ, D = 2,7 g/cm³ là khối lượng riêng của nhôm, S là diện tích ban đầu của miếng nhôm (theo cm2).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kết quả thí nghiệm xác định khối lượng miếng nhôm giảm 10,8 mg trong 24 giờ. Tốc độ ăn mòn VAl (mm/năm) của nhôm trong môi trường HNO3 1,0 M là

    A.  22,813.                      B.  38,021.                          C.  15,208.                          D.  91,250.

Câu 16: Cho các chất sau: O3, Cl2, H2S, FeCl3, HBr, hồ tinh bột. Số chất phản ứng với dung dịch KI là

    A.  4.                               B.  3.                                   C.  2.                                   D.  5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17: Insulin là hoocmon của cơ thể có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptit (X). Khi thủy phân không hoàn toàn X thu được hỗn hợp các peptit trong đó có các peptit sau: Ser-His-Leu; Val-Glu-Ala; His-Leu-Val; Gly-Ser-His. Nếu đánh số amino axit đầu N trong X là số 1 thì amino axit ở vị trí số 3 và số 6 lần lượt là

    A.  Val và His.                B.  Ser và Ala.                    C.  His và Glu.                    D.  His và Leu.

Câu 18: Cho các polime sau: nilon – 6, nilon – 6,6, poli(etylen-terephtalat), xenlulozơ, xenlulozơđiaxetat, PVC, PS. Có bao nhiêu polime thuộc polime tổng hợp?

    A.  5.                               B.  2.                                   C.  3.                                   D.  4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19: Cho hỗn hợp E gồm ba chất X, Y và ancol isopropylic. X, Y là hai amin mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Phân tử X, Y đều có hai nhóm chức amin và gốc hidrocacbon không no; MX < MY. Khi đốt cháy hết 0,24 mol E cần vừa đủ 1,45 mol O2, thu được H2O, N2 và 0,92 mol CO2. Khối lượng của Y trong E là

    A.  6,88.                          B.  6,00.                              C.  3,44.                              D.  3,00.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm các chất lỏng: trans hex-2-en, hex-1-in, stiren, benzen, isopren, isooctan. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường?

    A.  4.                               B.  5.                                   C.  3.                                   D.  2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Hỗn hợp E gồm X, Y, Z (57 < MX < MY < MZ < 78), đều là những hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chỉ chứa C, H và O. X, Y, Z có các tính chất sau:

– X, Y, Z đều tác dụng được với Na.

– Y, Z đều tác dụng được với NaHCO3.

– X, Y đều có phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nếu đốt cháy hết 0,15 mol hỗn hợp E thì thu được a gam chất CO2, giá trị của a gần nhất với

    A.  13,0.                          B.  8,8.                                C.  6,5.                                D.  11,1.

Câu 22: Tiến hành thí nghiệm theo hình vẽ sau:

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 6

Có các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Bình chứa dung dịch NaOH đặc dùng để hấp thụ khí etilen.

(b) Đá bọt dùng làm chất xúc tác cho phản ứng tách nước từ C2H5OH.

(c) H2SO4 đặc đóng vai trò xúc tác.

(d) Khí thoát ra khỏi bình có CO2 do H2SO4 phản ứng với đá bọt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Ống nghiệm chứa dung dịch brom nhạt màu. 

(f) Bình chứa NaOH hấp thụ khí SO2, CO2.

Số phát biểu đúng là

    A.  1.                               B.  4.                                   C.  2.                                   D.  3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 4,80 gam kim loại M trong dung dịch X gồm H2SO4 loãng và HCl (dư) sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H2. Kim loại M là

    A.  Al.                             B.  Fe.                                 C.  Zn.                                 D.  Mg.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được Fe2O3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Điện phân nóng chảy NaCl, thì ion Na+ bị khử ở catot.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(d) Đốt sợi dây thép trong khí O2 xảy ra ăn mòn điện hóa học.

     Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  1.                               B.  4.                                   C.  2.                                   D.  3.

Câu 25: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại K vào dung dịch CuSO4.                

(2) Cho kim loại Zn vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Cho kim loại Cu vào dung dịch chứa NaNO3 và HCl.    

(4) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl.

(5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl.      

(6) Cho etanol vào CrO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm có khí thoát ra là

    A.  4.                                   B.  3.                                 C.  6.                                 D.  5.

Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 4,04 gam hỗn hợp X gồm C, S và P vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thu được dung dịch Y và 22,4 lít hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 22,9. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

   A. 23,67.                                B. 11,65.                         C. 11,90.                            D. 19,36.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 27: X, Y, Z là ba hiđrocacbon mạch hở (MX < MY < MZ < 60) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Cho 30,8 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng 3:2:1 tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

   A. 1,6.                                  B. 0,9.                           C. 0,6.                                   D. 2,0.

Câu 28: Hòa tan 1,15 gam mẫu muối có BaCl2.2H2O và chứa tạp chất trơ vào nước, rồi pha loãng được dung dịch X có thể tích 100 ml. Thêm 25 ml dung dịch K2CrO4 0,054M vào 20 ml dung dịch X, lọc tách kết tủa BaCrO4, thêm KI dư vào nước lọc sau khi đã axit hóa bằng axit H2SO4, lượng I2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 13,3 ml dung dịch Na2S2O3 0,10M theo phản ứng: 

                                                  I2  +  2S2O32-  →  S4O62-  +   2I

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thành phần % BaCl2.2H2O (theo khối lượng) trong mẫu muối là

       A. 88,6%.                          B. 93,5%.                           C. 91,8%.                        D. 96,2%.

Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng: Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 9 

Phát biểu nào về các chất X,Y và T trong sơ đồ trên là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.

   B. Chất Y phản ứng được với KHCO3tạo khí CO2.

   C. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

   D. Chất X không tan trong H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Cho các phát biểu sau:

   (a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

   (b) Bột nhôm trộn với bột sắt oxit dùng để hàn gắn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

   (c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

   (e) Khi làm thí nghiệm:  kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

    Số phát biểu đúng là

    A. 2.                                      B. 3.                                      C. 4.                                    D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Theo quy ước, một đơn vị độ cứng ứng với 0,5 milimol Ca2+ hoặc Mg2+ trong 1,0 lít nước. Một loại nước cứng chứa đồng thời các ion Ca2+, HCO3 và Cl. Để làm mềm 10 lít nước cứng đó cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và Na3PO4 0,2M, thu được nước mềm (không chứa Ca2+). Số đơn vị độ cứng có trong nước cứng đó là

   A. 12,0.                                   B. 10,0.                             C. 8,0.                                  D. 6,0.

Câu 32: Thí nghiệm phân tích định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử saccarozơ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam saccarozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, sau đó cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào ống số 2 đựng dung dịch Ca(OH)2.

Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng).

       Cho các phát biểu sau:

       (a) CuSO4 khan được dùng để nhận biết H2O sinh ra trong ống nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (b) Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch.

       (c) Trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa trắng.

       (d) Có thể thay dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch Ba(OH)2.

       (e) Phần chất rắn sau thí nghiệm ở ống số 1 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       Số phát biểu đúng là

       A. 2.                                   B. 5.                                      C. 4.                                        D. 3.

Câu 33: Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; Al2(SO4)3 1M; AlCl3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Trộn V ml (1) với V ml (2) và 3V ml dung dịch NaOH 1M thu được a mol kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 2: Trộn V ml (1) với V ml (2) và 3V ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 5a mol kết tủa.

Thí nghiệm 3: Trộn V ml (2) với V ml (3) và 4V ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được b mol kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. So sánh nào sau đây đúng?

    A. b = 6a.                            B. b = a.                               C. b= 3a.                                 D. b= 4a.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (CnH2nO2) và triglixerit Y(C­mH2m-10O6) bằng oxi, thu được b mol CO2 và (b – 3a) mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 63,28 gam E cần dùng 220 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là

      A. 67,32.                             B. 66,56.                              C. 71,36.                                D. 65,84.

Câu 35: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian phản ứng, thu được 2m gam chất rắn Y gồm hai kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 và còn lại 1,6m gam chất rắn chưa tan. Thành phần % theo khối lượng Mg trong X là

      A. 48%.                               B. 40%.                                C. 36%.                                 D. 60%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 36: Chất X mạch hở có công thức phân tử C8H14O4N2. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

       (1)  X  +  3NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 10 Y  +  2Z  +  T                      (2) Y  +  NaOH Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 11CH4  +  Na2CO3

       (3)  T  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 12CH2=CH2  +  H2O                  (4)  Z   +   2HCl  Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 13 NaCl  +  F

Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Chất Y là muối của axit cacboxylic hai chức.       B. Chất T tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. Phân tử chất X có chứa hai liên kết -CONH-.       D. Dung dịch chất F không đổi màu quỳ tím.

Câu 37: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa a mol hỗn hợp gồm HCl, AlCl3 và Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn như đồ thị bên. Giá trị của a là

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Nam năm 2020 2021 6

A. 0,50.                            B. 0,45.                                   C. 0,40.                              D. 0,60. 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 38: Hỗn hợp Mgồm: một este no, đơn chức G, hai amino axit X, Y và ba peptit mạch hở Z, T, E đều tạo bởi X, Y (tất cả đều mạch hở). Cho 65,4 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 2,0 M, thu được 1,104 gam ancol H và dung dịch F chứa a gam hỗn hợp ba muối natri của alanin, lysin và axit cacboxylic Q (trong đó số mol muối của lysin gấp 14 lần số mol muối của axit cacboxylic). Trong ancol H có %C = 52,174% (theo khối lượng). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M bằng lượng oxi vừa đủ thu được 2,36 mol CO2 và 2,41 mol H2O. Cho các phát biểu sau:

(a)  Phần trăm khối lượng este G trong M là 3,23%.

(b)  Phần trăm khối lượng muối natri của alanin trong a gam hỗn hợp là 31,32%.

(c)  Giá trị của a – 65,4 =  20,16.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d)  Giá trị của m : 65,4 = 5 : 8.

(e) Khối lượng muối natri của lysin trong a gam hỗn hợp là 56,448 gam.

Số phát biểu đúng là                                                                     

  1. 4.                                         B. 3.                                  C. 2.                                      D. 5.

Câu 39:  Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol với hai axit cacboxylic no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp. Este Y ba chức mạch hở, tạo bởi glyxerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi (π)). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó khối lượng muối của axit cacboxylic no có phân tử khối lớn hơn là a gam. Giá trị của a là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 5,76.                                    B. 6,60.                               C. 1,65.                                 D. 3,30.

Câu 40: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1:1) bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau t (h), thu được dung dịch X và sau 2t (h), thu được dung dịch Y. Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu được a mol khí H2. Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu được 4a mol khí H2 (giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

   Cho các phát biểu sau:

   (a) Tại thời điểm 2t (h), tổng số mol khí thoát ra ở hai cực là 9a mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   (b) Khi thời gian điện phân là 1,75t (h), tại catot đã có khí thoát ra.

   (c) Tại thời điểm 1,5t (h), Cu2+ chưa điện phân hết.

   (d) Nước bắt đầu điện phân tại anot ở thời điểm 0,8t (h).

   (e) Tại thời điểm 2t (h) số mol khí thoát ra ở catot là a mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   Số phát biểu đúnglà

   A. 1.                                       B. 3.                                      C. 4.                                        D. 2.

HẾT

Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *