dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu I (4 điểm):

Câu I.1. Tinhthểđồng kim loại có cấu trúc lập phương tâm diện.

a) Hãy vẽ cấu trúc mạng tế bào cơ sở và cho biết số nguyên tử Cu chứa trong tế bào sơ đẳng này

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Tính cạnh lập phương a(Å)của mạng tinh thể, biết nguyên tử Cu có bán kính bằng 1,28 Å

c) Xác định khoảng cách gần nhất giữa hai nguyên tử Cu trong mạng

d) Tính khối lượng riêng của Cu theo g/cm3.

      Câu I.2. Một mẫu đá chứa 3,3.10-6 gam Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 1 và 0,855.10-6 gam Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 2, biết rằng chu kì bán hủy của đồng vị Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 1là 4,5.109 năm. Tính tuổi của mẫu đá đó.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án câu I

     Câu I.1.a) Mạng tế bào cơ sở của Cu (hình bên)

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 4Theo hình vẽ, số nguyên tử Cu là

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 5– Ở tám đỉnh lập phương = 8 ´Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 6 = 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Ở 6 mặt lập phương = 6 ´Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 7 = 3

Vậy tổng số nguyên tử Cu chứa trong tế bào sơ đảng = 1 + 3 = 4 (nguyên tử)

b) Xét mặt lập phương ABCD ta có: AC = aĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 8 = 4 ´ rCu

         a = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 9 3,63 Å

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 nguyên tử là đoạn AE:

            AE = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 = 2,55 Å

d) Khối lượng riêng:            + 1 mol Cu = 64 gam

                                    + Thể tích của 1 tế bào cơ sở = a3  chứa 4 nguyên tử Cu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                    +  1 mol Cu có NA = 6,02 ´1023 nguyên tử

            Khối lượng riêng d = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 11= 4 ´Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 12 = 8,88 g/cm3

            Câu I.2. Cứ 238 gam Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 13 thì phân rã được 206 gam Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 14

Vậy x gam Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 13 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 0,855.10-6 gam Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 14

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 18Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 190,9878.10-6 gam

Khối lượng mẫu Urani ban đầu = 3,3.10-6 + 0,9878.10-6 = 4,2878.10-6 (gam)= N0

N = 3,3 .10-6 gam.

k = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 20= 0,693/(4,51.109) =  1,54.10-10

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mà: t = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 21suy ra t = 1,7.109 năm

Câu II (4 điểm)

Câu II.1. (2,0 điểm): Hợp chất Z được cấu tạo bởi 2 nguyên tố M, R có công thức MaRb, trong đó R chiếm 6,667% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M số hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 4 còn trong hạt nhân nguyên tử R có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Biết tổng số hạt proton trong Z là 84 hạt và a + b = 4, hãy xác định công thức của Z.

Câu II.2. (2,0 điểm): Trong tự nhiên, nguyên tố Clo có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Trong hợp chất HClOx, nguyên tử đồng vị 35Cl chiếm 26,12% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của hợp chất HClOx (cho H = 1; O = 16)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án câu II

Câu II.1. (2,0 điểm): Từ các dữ kiện của đề bài ta có hệ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 22

Thay a = 4 – b vào và biến đổi ta được:

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 22

ĐK: 1 ≤ b ≤ 3; ZR, b Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 24N*

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chạy nghiệm ta được cặp nghiệm: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 25

Vậy công thức hợp chất Z là Fe3C.

Câu II.2. (2,0 điểm): Gọi x là % số nguyên tử của đồng vị 35Cl, ta có:

35,5 = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 26 =>  x= 75.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chọn số mol của HClOx = 1 mol => nCl = 1 mol

=> số mol nguyên tử  35Cl = 0,75 mol.

Theo bài ta có:

%m 35Cl = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 27 =  0,2612 => x= 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CTPT hợp chất là : HClO4

Câu III (4 điểm)

Câu III.1. (2,0 điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:

            a) Na2SO3 + NaHSO4  + KMnO4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 28 Na2SO4 +  MnSO4  + K2SO4  + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            b) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

            c) Cu + H2SO4 (đặc,nóng) → CuSO4 + SO2 + H2O

            d) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O

Câu III.2. (2,0 điểm) Hòa tan 15,92 gam hỗn hợp 2 muối NaX, NaY vào nước thu được dung dịch A (X, Y là 2 nguyên tố Halogen có trong tự nhiên và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong Bảng tuần hoàn). Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 28,67 gam kết tủa (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Tìm 2 nguyên tố X, Y và tính thành phần % về khối lượng  của hai muối trong hỗn hợp ban đầu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án câu III

Câu III.1. (2,0 điểm)

a) 5Na2SO3 + 6NaHSO4 + 2KMnO4  → 8Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 22
Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 22

b) (5x-2y) FeO + (16x-6y) HNO3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 31 (5x-2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (8x-3y)H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 32Fe+2 → Fe+3 + 1e                   . (5x-2y)

xN+5 + (5x-2y)e → xN+2y/x     . 1

c) Cu  + 2H2SO4 (đ) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 33 CuSO4  +  SO2   +  2H2O

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 32Cu0 → Cu+2 + 2e     x 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

S+6 + 2e → S+4             x 1

d) 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 32                        3x      Mg0 → Mg+2 + 2e

                       2x      N+5 +3e → N+2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu III.2. (2,0 điểm) Muối Halogenua tác dụng với AgNO3 tạo kết tủa gồm có muối clorua, bromua hoặc iotua; muối florua không tác dụng.

TH1: Chỉ có 1 muối halogenua tạo kết tủa với dd AgNO3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 182 muối halogenua là NaF và NaCl

            NaCl + AgNO3  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 28 NaNO3 + AgCl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 38

            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 18Kết tủa là AgCl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 18nNaCl bđ =  nAgCl = 28,67/143,5 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 41 0,2 mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 18mNaCl bđ = 11,7g < 15,92 (thỏa mãn)

            => X, Y là F và Cl

            %mNaCl73,5%; %mNaF26,5%.

TH2: Cả 2 muối halogenua đều tạo kết tủa với dd AgNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            Gọi CT chung của 2 muối là Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 43.

Phản ứng: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 44

Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 45 => Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 46 = 83,13

=> hai nguyên tố X, Y là Br và I.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 18CT 2 muối: NaBr và NaI.

Đặt nNaBr=x, nNaI=y Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 18188x+235y=28,67 và 103x+150y=15,92

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 49x=0,14; y=0,01 (mol)

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 22

Câu IV (4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu IV.1. (1,5 điểm)

Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít H2 ở đktc. Mặt khác cho 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl2 ở đktc. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong 20,4 gam hỗn hợp X?

Câu IV.2. (2,5 điểm)

Nung  a gam hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Z có dĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 13=13.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

2. Cho phần 2 tác dụng hết với 55 gam dung dịch H2SO4 98%, đun nóng thu được V lít khí SO2 (đktc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng hết với dung dịch BaCl2 dư tạo thành 58,25 gam kết tủa. Tính a, V.

Đáp án câu IV:

Câu IV.1. (1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đặt x, y, z lần lượt là số mol Fe, Zn, Al trong 20,4 g hỗn hợp X

Theo đầu bài 56x + 65y + 27z = 20,4                                           (I)

Fe + 2HCl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16FeCl2 + H2                (1)

Zn + 2HCl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16ZnCl2 + H2               (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2Al + 6HCl Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 162AlCl3 + 3H2          (3)

Từ 1, 2, 3 và đầu bài

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 55                                              (II)

Trong 0,2 mol hỗn hợp X số mol Fe, Zn, Al lần lượt là kx, ky, kz

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

kx + ky + kz = 0,2                                                                         (III)

2Fe + 3Cl2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 162FeCl3                        (4)

Zn + Cl2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16ZnCl2                            (5)

2Al + 3Cl2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 162AlCl3                        (6)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 59                                          (IV)

Từ I, II, III, IV                        X = 0,2 mol Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16mFe = 11,2 gam

Y = 0,1 mol Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 mZn = 6,5 gam

                                                  Z = 0,1 mol Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Lê Hữu Trác Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 mAl = 2,7 gam

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *