dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hướng dẫn soạn thảo LaTEX

Sau khi cài đặt Latex xong, bạn chạy chương trình Texmaker/Texstudio. Chọn File → New để tạo một tệp mới.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn soạn thảo LaTEX

Nguyên tắc làm việc của LATEX:

 1. Soạn thảo file nguồn TEX bằng Texstudio, Texmaker…
 2. Biên dịch bằng Miktex/Texlive thành các định dạng có thể chia sẻ, in ấn như PDF, dvi…

Cấu trúc file nguồn LaTEX

Một tệp (file) LaTEX có cấu trúc như sau:

1. Phần khai báo

Phần khai báo (preamble) sử dụng để thông báo cho chương trình dịch Miktex, Texlive… biết các thông tin như kiểu tài liệu (book, article…), kích cỡ giấy (a4, a5, b5…), kích cỡ font chữ, các gói/thư viện (package) khác.

Để comment (sẽ bị trình biên dịch TEX bỏ qua) ta sử dụng kí tự %

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ví dụ

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
%opening
\title{Hướng dẫn sử dụng LaTEX}
\author{O2 Education}

Giải thích:

 • \documentclass[12pt]{article} khai báo lớp văn bản, đây là lớp article (bài báo) với cỡ font 12pt. Ngoài ra còn có lớp book (sách), report (báo cáo)… mỗi lớp những thuộc tính khác nhau, ví dụ lớp book thì có chia thành các chương (chapter)
 • %opening là câu chú thích (comment), sẽ bị bỏ qua khi biên dịch
 • \usepackage[utf8]{vietnam} khai báo sử dụng package (thư viện), ở đây là gói để gõ được font tiếng Việt
 • \title{Hướng dẫn sử dụng LaTEX}\author{O2 Education} khai báo tiêu đề, tác giả của bài báo (sử dụng cho lệnh \maketitle ở phần sau)

2. Phần thân văn bản

Nội dung chính của tài liệu mà chúng ta định soạn thảo bằng LaTEX sẽ xuất hiện ở đây, phần này nằm giữa cặp câu lệnh \begin{document}\end{document}

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}
Một hướng dẫn ngắn gọn về LaTEX
\end{abstract}

\section{Giới thiệu}
blah blah blah...
\section{Thử gõ công thức Toán}
Xét phương trình bậc hai $$ ax^2+bx+c = 0,\qquad (a\ne 0). $$ 
Đặt  $\Delta = b^2-4ac$, gọi là biệt thức của phương trình bậc hai. Khi đó ta có:
\begin{itemize}
	\item Nếu $ \Delta <0 $ thì phương trình đã cho vô nghiệm;
	\item Nếu $ \Delta =0 $ thì phương trình đã cho có một nghiệm $ x=-\frac{b}{2a} $;
	\item Nếu $ \Delta <0 $ thì phương trình đã cho có hai nghiệm $$x_{1,2}=\frac{-b\pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$
\end{itemize}

\end{document}

Giải thích:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • \maketitle là lệnh tạo tiêu đề cho bài báo, sử dụng thông tin lấy ở \title\author của phần trước;
 • Nội dung giữa \begin{abstract}\end{abstract} là nội dung tóm tắt của bài báo;
 • \section là lệnh tạo đề mục, cỡ font sẽ tự động lớn hơn và nội dung của đề mục sẽ được lấy để đưa vào mục lục;
 • Cách gõ công thức Toán, mời bạn xem trong bài Cách gõ LaTEX cơ bản;
 • \begin{itemize}\end{itemize} dùng để tạo danh sách không đánh số thứ tự;

Lưu file và biên dịch file nguồn LaTEX

Bạn lưu tệp với tên tuỳ ý (nên sử dụng tiếng Việt không dấu) bằng cách chọn File → Save. Sau đó, nếu sử dụng Texstudio thì bấm F5 (hoặc F1), hoặc chọn Tools → Build & View

Hướng dẫn soạn thảo LaTEX 1

Nếu cú pháp file nguồn của bạn đúng, kết quả sẽ là tệp PDF có nội dung như hình sau:

Hướng dẫn soạn thảo LaTEX 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *