dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1

Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 1TRƯỜNG THPT CAN LỘC ( Đề thi gồm 02 trang)   KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 VÒNG 1 NĂM HỌC 2022- 2023 Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 2  
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết: Na:23; K:39; Al:27; Fe:56; Zn:65; Mg:24; Ag:108; S:32; O:16; N:14; Ca:40; Cl:35,5; Br:80

Bài 1: (2 điểm)

             Phân tử M được tạo nên bởi ion X3+ và Y2-. Trong phân tử M có tổng số hạt p, n, e là 224 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72 hạt. Tổng số hạt p, n, e trong ion X3+ ít hơn trong ion Y2- là 13 hạt. Số khối của nguyên tử Y lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5 đơn vị. Xác định số hạt p, n, e của nguyên tử X, Y và công thức phân tử của M.

Bài 2: (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm trong các phần tử sau:

NH4+;   ICl4;  AsCl5;   IF3;  BF3;   O3.

  • a.Nguyên tử của nguyên tố phi kim A có bốn số lượng tử electron cuối cùng thỏa mãn ml + l = 0 và n + ms = 1,5. Xác định tên của A.

        b. Nguyên tử của các nguyên tố A, R, X có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử:

              A:     n = 3   ℓ = 1   m = +1,          Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 3

              R:      n = 2   ℓ = 1   m = 0,                         Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

              X:     n = 2   ℓ = 1   m = +1,          Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 3

     b.1. Gọi tên A, R, X (theo quy ước các giá trị của m theo tứ tự +ℓ… 0 …-ℓ)

           b.2. Xác định trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm và dạng hình học của các phân tử và ion sau: R2X, AR6, H2AX3, Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 6 (H là hidro).

Bài 3: (2,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.  Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

Fe3O4+ HNO3 loãng Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 7 Fe(NO3)3 + NO + H2O

Fe3C+ H2SO4 đặc nóng dư Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 7 Fe2(SO4)3 + CO2 + SO2 +  H2O

FexSy + HNO3 đặc nóng dư Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 7Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hoàn thành và cân bằng các phương trình sau bằng phương pháp thăng bằng ion-electron:

            a/ Al + HNO3 → N2O + 2NO +  …

            b/ MnO­4 + H2O2 + H+ → O2 + …

Bài 4: (1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Hãy nêu sự khác nhau cơ bản trong cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử và mạng tinh thể ion. Liên kết hoá học trong hai loại mạng đó thuộc loại liên kết gì ?
  2. Giải thích tại sao CO32 –, không thể nhận thêm một oxi để tạo CO42 – trong khi đó SO32 – có thể nhận thêm 1 nguyên tử oxi để cho ra SO42 – ?
  3. Giải thích tại sao hai phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau tạo ra phân tử N2O4, trong khi đó hai phân tử CO2 không thể kết hợp với nhau để tạo ra phân tử C2O4

Bài 5: (2 điểm)

 1. Nguyên tử vàng có bán kính và khối lượng mol lần lượt là 1,44AO và 197g/mol. Biết rằng khối lượng riêng của vàng kim loại là 19,36g/cm3. Hỏi các nguyên tử vàng chiếm bao nhiêu % thể tích trong tinh thể ? (cho N = 6,02.1023)

 2. Viết công thức Lewis, CT cấu tạo các chất sau: HClO4, H3PO3, NH4NO3, H2SO4

Bài 6: (2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10,08 lít H2 ở đktc. Mặt khác cho 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl2 ở đktc. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong 20,4 gam hỗn hợp X?

Bài 7: (3 điểm)

1.Thực nghiệm cho biết cả ba hợp chất CHBr3, SiHBr3, CH(CH3)3 đều có cấu tạo tứ diện. Có ba trị số góc liên kết tại tâm là 110o, 111o, 112o (không kể tới H khi xét các góc này). Độ âm điện của H là 2,2; CH3 là 2,27; CH là 2,47; Si là 2,24; Br là 2,5. Dựa vào mô hình đẩy giữa các cặp electron hóa trị và độ âm điện, hãy cho biết trị số góc của mỗi chất và giải thích.

2. Cho hỗn hợp gồm 0,03 mol Al, 0,02 mol Cu và 0,02 mol Zn tác dụng với hỗn hợp 2 axit H2SO4 và HNO3, sau phản ứng thu được 4,76 gam hỗn hợp khí SO2 và NO2 có thể tích là 1,792 lít (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và m gam muối (không có muối amoni). Tính m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài 8: (2 điểm)

1. M và R là các nguyên tố thuộc phân nhóm chính (nhóm A), có thể tạo với hiđro các hợp chất MH và RH. Gọi X và Y lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của M và R. Trong Y, R chiếm 35,323% khối lượng. Để trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch  16,8% X cần 150 ml dung dịch Y 1M. Xác định các nguyên tố M và R.

Bài 9 (2 điểm):  Cho m gam hỗn hợp X gồm FexOy, Fe, MgO, Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 129,4 gam muối và 0,3 mol hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO có khối lượng 9,56 gam. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp X ở trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 104 gam muối và 0,7 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Tính m.

Hết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐÁP ÁN

Bài 1: (1,75 điểm)

             Phân tử M được tạo nên bởi ion X3+ và Y2-. Trong phân tử M có tổng số hạt p, n, e là 224 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 72 hạt. Tổng số hạt p, n, e trong ion X3+ ít hơn trong ion Y2- là 13 hạt. Số khối của nguyên tử Y lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5 đơn vị. Xác định số hạt p, n, e của nguyên tử X, Y và công thức phân tử của M.

Hướng dẫn chấm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Bài 1: (1,75 điểm) Gọi ZX, ZY  tương ứng là số proton của X, Y . ( ZX, ZY є Z*)         NX, NY tương ứng là số nơtron của X, Y. ( NX, NY є Z*)  Phân tử M được tạo nên bởi ion X3+ và ion Y2- do đó M có công thức phân tử là: X2Y3.      0,25
– Tổng số hạt p, n, e trong phân tử M là:         2(2ZX + NX) + 3( 2ZY + NY) = 224      (1) – Trong phân tử M, hiệu số hạt mang điện và số hạt không mang điện là:        ( 4ZX + 6ZY) – (2NX + 3NY) = 72         (2) – Hiệu số hạt p, n, e trong ion X3+ và ion Y2-:         (2ZY + NY +2) – ( 2ZX  + NX – 3) = 13  (3)0,5
–  Hiệu số khối trong nguyên tử X và Y là:           (ZY + NY) – ( ZX + NX) = 5                 (4) Lấy  (1) + (2) ta được:  2ZX  + 3 ZY = 74      (5) Lấy (3) – (4) ta được:  ZY  – ZX  = 3              (6)0,5
Giải hệ (5) và (6) được       ZX  = 13; ZY = 16 => NX = 14; NY  = 16  Vậy X là Al (e=p=13; n=14) và Y là S (e=p=n=16).  Công thức phân tử của M: Al2S3.0,5

1.2. NH4+: sp3;           ICl4: sp3d2;            AsCl5: sp3d.

          IF3: sp3d;          BF3: sp2;                O3: sp2.

  1.4 Theo đề: ml + l = 0 và n + ms = 1,5 *Trường hợp 1: ms = +1/2 Þ n= 1 Þ l= 0; ml = 0 Þ1s1 Þ A là hiđro *Trường hợp 2: ms = -1/2 Þ n= 2 Þ l= 1; ml = -1 Þ2p4 Þ A là oxi *Trường hợp 3: ms = -1/2 Þ n= 2 Þ l= 0; ml = 0 Þ2s2 Þ A là beri(loại) Vậy A là hiđro hoặc oxi. b. b.1.       A:  Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 10 3p4 Þ A là S       B: Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 11 2p5 Þ A là F       C: Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 11 2p4 Þ A là O b.2. Trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng hình học:       F2O, O lai hóa sp3, phân tử dạng góc: Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 13            SF6, S lai hóa sp3d, bát diện đều: Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 14            H2SO3, S lai hóa sp3, dạng tháp tam giác. Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 15      Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 16, S lai hóa sp3, tứ diện đều. Đề thi hsg lớp 10 môn hoá THPT Can Lộc Hà Tĩnh năm 2022 2023 đề 1 17               

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *