dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 1 
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 Môn thi: HOÁ HỌC  Ngày thi: 19/10/2022 Thời gian làm bài: 180 phút, không tính thời gian phát đề Đề thi gồm 05 câu, 02 trang Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 2

Câu I (2,0 điểm)

1. Từ H2O, đá vôi, NH3, O2, chất xúc tác và phương tiện kĩ thuật cần thiết, hãy viết phương trình phản ứng điều chế:

a. NH4HCO3

b. NH4NO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cho 3 chất hữu cơ mạch hở gồm: anđehit (X1),  ancol (X2), ete (X3) có cùng công thức phân tử C3H6O. Viết công thức cấu tạo 3 chất và trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 3 chất hữu cơ trên.

3. Đốt khí A trong oxi thiếu ta được chất rắn C màu vàng. Khí X có màu vàng lục tác dụng với khí A tạo ra C và F. Nếu X tác dụng với A trong nước tạo ra dung dịch T chứa Y và F, thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch T thì có kết tủa trắng. Cho A tác dụng với dung dịch của chất G tạo ra chất kết tủa H màu đen. Cho MA + MG = 365.

a. Xác định các chất có kí hiệu A, C, F, G, H, X, Y?

b. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu II (2,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 27,6 gam chất hữu cơ A (chứa C,H,O) thu được 31,36 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam nước.

           a. Lập công thức phân tử của A. Biết MA < 150 u

           b. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A và viết phương trình phản ứng minh họa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                Biết:    1,0 mol chất A tác dụng với Na dư thu được 0,5 mol H2.

                            1,0 mol chất A tác dụng được với tối đa 3,0 mol NaOH.

2. Chất hữu cơ X có công thức tổng quát CxHyOz, có phân tử khối  M = 60 u và tham gia phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: CxHyOz  ® CxHy-2  ®  D

Biết: MD= 76u; D là hợp chất đa chức, D hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường thành dung dịch xanh đậm.   

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tìm công thức cấu tạo của X, D và viết phương trình phản ứng hóa học của các chất theo sơ đồ trên.

Câu III (2,0 điểm)

1. Một dung dịch G có các ion (Fe3+, NH4+, SO42-, Al3+, NO3). Tiến hành các thí nghiệm sau với cùng V lít dung dịch G.

– Cho dung dịch G tác dụng với dung dịch KOH dư, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 1,07 gam kết tủa và 0,224 lít khí Q (đktc).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Cho dung dịch G tác dụng với dung dịch NH3 dư. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 1,85 gam kết tủa.

– Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch G thu được dung dịch H, dung dịch H hòa tan được tối đa 2,24 gam Cu (thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5).

Tính tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn V lít dung dịch G.

2. Hấp thụ hoàn toàn V1 lít CO2 (ở đktc) vào 350 ml KOH 2M thu được dung dịch X gồm 2 chất tan. Nhỏ từ từ 175ml dung dịch Y gồm (H2SO4 0,4M và HCl 1,2M) vào dung dịch X thu được 3,36 lít khí (ở đktc).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            Nếu nhỏ từ từ đến hết dung dịch X ở trên vào 210ml dung dịch Y thu được V2 lít khí (ở đktc). Xác định V1,V2 (Giả thiết rằng lượng CO2 tan trong nước và phản ứng với nước không đáng kể).

3. Hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O­4 và CuO trong đó nguyên tố oxi chiếm 16,0% khối lượng của X. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong V lit dung dịch Y chứa (H2SO4 0,83M và NaNO3 0,3M), thu được dung dịch Z chỉ chứa 3,275m gam muối trung hòa và 1,008 lít khí NO (đktc). Biết dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch KOH 1,9M. Tính giá trị của m và V ?

Câu IV (2,0 điểm)

1. Để trung hòa một axit cacboxylic A đơn chức cần 100ml dung NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 9,6 gam muối.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định công thức cấu tạo của A.

b. Oxi hóa hỗn hợp X gồm (một anđehit đơn chức và một ancol đơn chức bậc 1), thu được một axit hữu cơ A duy nhất ở trên.

Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp X bằng oxi vừa đủ rồi cho khí và hơi thoát ra  hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được 87,5 gam kết tủa và dung dịch Y. Nếu cho tối thiểu 0,5 lit dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y thì thu được lượng kết tủa là lớn nhất. Mặt khác, nếu cho 37 gam hỗn hợp X vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng nhẹ thì thu được m gam kết tủa. Tính m.

2. Hợp chất hữu cơ A1 (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,05 mol chất A1 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 594,9 gam hơi nước và còn lại 14,8 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn chất rắn D thu được 7,95 gam Na2CO3; 9,52 lít CO2 (đktc) và 4,95 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi  chưng cất thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức. Z tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra sản phẩm T có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237u và MZ < 125u. Xác định công thức cấu tạo của A1, X, Y, Z, T.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu V (2,0 điểm)

1. Cho hỗn hợp gồm tristearin và một este đơn chức, no, mạch hở X tác dụng với 2,0 lít dung dịch NaOH 0,3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A, trung hòa dung dịch A bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B chứa a gam hỗn hợp ancol và b gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a gam  hỗn hợp ancol trên trong khí oxi dư thu được 35,2 gam CO2 và 18 gam nước. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b gam muối trong oxi dư thu được 32,9 gam chất rắn khan; 334,8 gam hỗn hợp CO2 và H2O.

Xác định công thức của este X.

2.  Cho 40 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu, Al tác dụng với 120 ml dung dịch NaOH 2M thu được 5,376 lít khí hiđro (đktc). Sau khi kết thúc phản ứng cho tiếp 1,48 lít dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp khí B, cặn rắn C (C không tác dụng với dung dịch kiềm) và dung dịch D. Sục CO2 dư vào dung dịch D không thấy xuất hiện kết tủa. Cho B hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 20 gam kết tủa. Cho C tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol HNO3 đặc, nóng dư thu được dung dịch E và một chất khí duy nhất màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết rằng dung dịch E có thể hòa tan tối đa 3,08 gam sắt trong điều kiện đun nóng, thu được một chất khí duy nhất màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng của các chất trong hỗn hợp A ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho nguyên tử khối:

H = 1;  C = 12;   N = 14;   O = 16;  Na = 23; Mg=24;    Al = 27;   S =  32;  Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb=207.

—HẾT—

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Họ và tên thí sinh…………………………………………. Số báo danh: …………………………

Chữ kí cán bộ coi thi số 1: ………………….  Chữ kí cán bộ coi thi số 2: …………………..


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC ĐỀ THI HSG12 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023  (Hướng dẫn chấm gồm:08 trang)

Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

CâuÝNội dungĐiểm
I1+ Điều chế NH4HCO3 CaCO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 3CaO + CO2 NH3 + CO2 + H2O® NH4HCO30,25
+ Điều chế NH4NO3 4NH3 + 5O2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 4Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 54NO + 6H2O 2NO + O2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 62NO20,25
4NO2 + O2 + 2H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 4HNO3 NH3 + HNO­3  Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6NH4NO30,25
 2CTCT của 3 chất lần lượt là : X1: CH3CH2CHO ; X2: CH2 = CH-CH2OH ; X3:  CH2=CH-O-CH3.0,25
– Cho 3 mẫu thử tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, t0 + Nếu chất nào tạo kết tủa trắng là CH3CH2CHO CH3CH2CHO + 2 AgNO3 + 3 NH3 + H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9CH3CH2COONH4  +  2NH4NO3  +  2 Ag – 2 chất còn lại không hiện tượng. Cho 2 mẫu thử tác dụng với Na + Nếu chất nào có H2 bay ra là CH2=CH-CH2OH CH2 = CH-CH2OH  +  Na  Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 CH2=CH-CH2ONa  + 1/2H2 Còn lại không có hiện tượng là CH2=CH-O-CH30,25
  
 3A: H2S ; C: S ; X: Cl2 ; F : HCl 2H2S + O2  Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 3 2S  + 2H2O Cl2  + H2S → S + 2HCl  0,25
  Y: H2SO4 ; G: Pb(NO3)2 ;H: PbS 4Cl2 + 4H2O + H2S  →  H2SO4 + 8HCl  0,25
BaCl2  +  H2SO4  → BaSO4  + 2HCl Pb(NO3)2 + H2S  →  PbS + 2HNO3  0,25
II1a) nC = nCO2= 1,4 mol; nH = 2nH2O = 1,2 mol; nO = (mA-12nC-1.nH)/16= 0,6 mol nC:nH:nO = 7:6:3 => CTĐGN là C7H6O3=> CTPT A: (C7H6O3)n Do MA< 150 => n=1   Vậy  CTPT A:  C7H6O3  0,25
Vì nH2 = 1/2.nA và nNaOH = 3nA nên CTCT thỏa mãn của A là Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 12 Nếu học sinh chỉ viết được 1-2 công thức sẽ được 0,25 điểm0,5
PTHH HCOOC6H4-OH + Na® HCOOC6H4-ONa + 1/2H2 HCOOC6H4-OH + 3NaOH® HCOONa + NaOC6H4ONa + H2O Chú thích: học sinh có thể viết ở dạng thu gọn như trên hoặc chỉ cần lấy 1 đồng phân minh họa đều được điểm tối đa0,25
 2MX=12x+y+16z=60 * z=1 => 12x+y = 44=> x=3, y=8 => CTPT X: C3H8O * z=2 => 12x+y = 28=> x=2, y=4=> CTPT X: C2H4O2 * z=3=> loại Để thỏa mãn sơ đồ thì X là C3H8O, có 2 đồng phân CH3CHOHCH3 hoặc CH3CH2CH2OH0,25
D là: CH2OH-CHOH-CH30,25
  CH3-CHOH-CH3 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 13 CH3CH=CH2  +  H2O CH3-CH2-CH2-OH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 13 CH3CH=CH2  +  H2O  0,25
3 CH3CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 153C3H6(OH)2 + 2KOH + 2MnO2     2C3H6(OH)2  +  Cu(OH)2  Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 15 [C3H7O2]2Cu  +  2H2O0,25
III1-Dung dịch G + KOH dư Fe3+ + 3OH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 Fe(OH)3                  (1) Al3+ + 3OH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6Al(OH)3                   (2) NH4+ + OH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 NH3 + H2O              (3) Al(OH)3 + OH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 AlO2 + 2H2O     (4) Theo (1): Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 21  Theo (4): n (NH4+) = n (NH3)= 0,01 mol0,25
-Dung dịch G + NH3 dư Fe3+ + 3NH3 + 3H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 Fe(OH)3 + 3NH4+             (5) Al3+ + 3NH3 + 3H2O Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 Al(OH)3 + 3NH4+             (6) mFe(OH)3 + mAl(OH)3 = 1,85 gam => nAl(OH)3 = 0,01 mol Theo (6), Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 240,25
– Dung dịch G + dung dịch HCl dư 3Cu + 8H+ + 2NO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 3Cu2+ + 2NO + 4H2O      (7) Cu + 2Fe3+ Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 Cu2+ + 2Fe2+                                   (8) Theo (7) và (8) nCu = Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 27 + Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 28   => Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 29 Sử dụng định luật bảo toàn điện tích=> Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 30= 0,025 mol Tính tổng khối lượng muối = 4,65 gam0,25
 2Các pư xảy ra khi sục CO2 vào dung dịch KOH: CO2 + 2KOH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 K2CO3 + H2O (1) CO2 + KOH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 KHCO3  (2) Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 33 Cho từ từ dung dịch Y vào X: Trường hợp 1: chỉ xảy ra pư (1)Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 dung dịch X gồm: K2CO3 và KOH dư Gọi số mol của K2CO3 là x Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 số mol KOH dư là (0,7-2x)                                                                        (ĐK: Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 36) Nhỏ từ từ dung dịch Y vào X xảy ra các pư theo thứ tự sau:       H+ +          OH Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 H2O   (3)  (0,7-2x)   Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6(0,7-2x) H+ +    CO32- Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 HCO3         (4) x   Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6  x H+ + HCO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 H2O + CO2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 42 (5)nH+( pu ở 5) =0,35-nH+ pư ở (3),(4) = x-0,35 £ 0  ( loại)      0,25                        
Trường hợp 2: Xảy ra cả 2 pư (1), (2) Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 dung dịch X gồm: K2CO3 và KHCO3 Gọi số mol của K2CO3 = a mol Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6số mol của KHCO3 = 0,7-2a                                                                                  (ĐK Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 36) Nhỏ từ từ dung dịch Y vào X xảy ra các pư theo thứ tự sau:       H+ +    CO32- Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 HCO3                                        (6)         a   Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6  a     Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6         a                              (mol)                H+   +         HCO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9     H2O + CO2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 42                    (7) (0,35-a)     ( 0,7-a)                         (0,35-a) (mol) Theo (7), nCO2 = 0,35-a = 0,15 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6 a = 0,2  (thỏa mãn) Theo pư (1), (2) Tổng số mol CO2 : Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 52   0,25
 Cho từ từ dung dịch X vào 210 ml Y: Dung dịch X: K2CO3 (0,2mol);  KHCO3 (0,3mol); Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 53 Các pư đồng thời xảy ra là: 2H+ +    CO32- Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 H2O + CO2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 42                    (8) 4b   Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6  2b    Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6                   2b                (mol)              H+   +         HCO3 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 9 H2O + CO2 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 42               (9)  3b     Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6      3b                           3b            (mol) Đề phản ứng hoàn toàn với X thì tổng lượng H+ vừa đủ là 0,7 mol nên trong thí nghiệm này dung dịch X dư. Ta có: mol K2CO3 pư : mol KHCO3 pư =mol K2CO3bđ : mol KHCO3 bđ= 2:3 Gọi số mol K­2CO3 đã pư được là 2b thì số mol KHCO3 đã phản ứng được là 3b (ĐK: Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 61) Theo pư (8), (9) ta có phương trình: 7b = 0,42 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 62(thỏa mãn) Vậy tổng lượng CO2 thu được là 5b = 0,3 mol Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Hải Dương năm 2022 2023 6V2 = 6,72 lit.  0,25

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem thêm đề thi HSG

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *