dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 180 phút. (không kể thời gian giao đề) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 1

Câu 1:(4 điểm):

    1. Tính năng lượng của electron ở trạng thái cơ bản trong các nguyên tử và ion sau: H, He+ ? (Cho ZH = 1; ZHe = 2).

    2. Tính năng lượng ion hóa của H và năng lượng ion hóa thứ 2 của He?

    3. Nguyên tử của một nguyên tố X trong đó electron cuối cùng có 4 số lượng tử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

n = 3, l = 1, m = 0, s = – ½. Xác định tên nguyên tố X.

   4. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12.

        a, Hãy xác định kí hiệu hoá học của X,Y và  công thức phân tử XY2?

         b, Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y và xác định các số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
CÂUĐỀ VÀ ĐÁP ÁNĐIỂM
11. Tính năng lượng của electron ở trạng thái cơ bản trong các nguyên tử và ion sau: H, He+. (Cho ZH = 1; ZHe = 2).             2. Tính năng lượng ion hóa của H và năng lượng ion hóa thứ 2 của He. 3. Nguyên tử của một nguyên tố X trong đó electron cuối cùng có 4 số lượng tử n = 3, l = 1, m = 0, s = – ½. Xác định tên nguyên tố X. 4. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12.        a. Hãy xác định kí hiệu hoá học của X,Y và XY2 .        b. Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y và xác định các số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào.    Hướng dẫn 1. Năng lượng của electron trong hệ một hạt nhân và một electron: En = Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 2(eV)                  Ở trạng thái cơ bản: n = 1.             * Với H:    E1(H) = -13,6eV;             * Với He+: E1(He+ )  = – 54,4 eV; 2. Năng lượng ion hóa của hidro là năng lượng tối thiểu để bứt e ra khỏi nguyên tử hoặc ion, tức là đưa e từ trạng thái cơ bản ra xa vô cùng (không truyền thêm động năng cho e).  Dễ thấy: I1(H) =13,6eV; I2(He) = 54,4 eV. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 33. (0,75đ) Nguyên tử của nguyên tố X có: electron cuối cùng ở phân lớp 3p                           n = 3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 3                        l = 1 electron này là e thứ 5 của ở phân lớp 3p                            m = 0                         s = – ½                         Cấu trúc hình e của X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5                                           Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 5 Zx = 17              X là clo 4a. Kí hiệu số đơn vị điện tích hạt nhân của X là Zx , Y là Zy ; số nơtron (hạt không mang điện) của X là Nx , Y là Ny . Với XY2 , ta có các phương trình:  2 Zx     +     4 Zy     +     Nx     +     2 Ny     =     178     (1)  2 Zx     +     4 Zy      –     Nx     –     2 Ny    =      54      (2)                     4 Zy      –   2 Zx                        =      12      (3)                      Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 5  Zy  =  16        ;        Zx  =  26 Vậy X là sắt, Y là lưu huỳnh.  XY2 là FeS2 .                                                              b. Cấu hình electron:      Fe:   1s2s2p3s3p63d64s2                                                 S :   1s2s2p3s3p4   Bộ 4 số lượng tử cuối của X: n = 3; l = 2; ml = -2; ms= -1/2. Bộ 4 số lượng tử cuối của X: n = 3; l = 1; ml =-1; ms= -1/2.                                  1,0 điểm     1,0 điểm   0,25 điểm 0,25 điểm   0,5 điểm           0,25 0,25     0,25   0,25

Câu 2:(4,0 điểm):

     3. Một chất thải phóng xạ có chu kỳ bán hủy là 200 năm được chứa trong thùng kín và chôn dưới đất. Phải trong thời gian là bao nhiêu để tốc độ phân rã giảm từ 6,5.1012 nguyên tử/phút xuống còn 3.10-3 nguyên tử/phút.

2.  Hoàn thành các phản ứng hạt nhân sau:

a)    12Mg26 + …?     → 10Ne23 + 2He4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b)     9F19     + 1H1     →  …?     + 2He4

c)     92U235 + 0n1 → 3(0n1) +…? + 57La146

d)     1H2      + …?     → 2 2He4 + 0n1

      3.  Viết công thức Lewis, dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion sau (có giải thích) và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 SO2; SO3; SO42- ; SF4; SCN

CÂUĐỀ VÀ ĐÁP ÁNĐIỂM
21. Một chất thải phóng xạ có chu kỳ bán hủy là 200 năm được chứa trong thùng kín và chôn dưới đất. Phải trong thời gian là bao nhiêu để tốc độ phân rã giảm từ 6,5.1012 nguyên tử/phút xuống còn 3.10-3 nguyên tử/phút. 2.  Hoàn thành các phản ứng hạt nhân sau: a)    12Mg26 + …?     → 10Ne23 + 2He4 b)     9F19     + 1H1     →  …?     + 2He4 c)     92U235 + 0n1 → 3(0n1) +…? + 57La146 d)     1H2      + …?     → 2 2He4 + 0n1 3. Viết công thức Lewis, dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion sau (có giải thích) và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm?  SO2; SO3; SO42- ; SF4; SCN Hướng dẫn 1. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 7năm                                                                            Áp dụng công thức:    lnĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 8                                                                                           Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 5 lnĐề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 10                                                                                            Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 5 t = 1,0176.104 năm hay 10.176 năm                                                           2. Từ định luật bảo toàn điện tích và số khối ® các hạt còn thiếu:                 a. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 12                                    b. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 13                                       c. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 14                            d. Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 15           3. Phân tử Công thức Lewis Công thức cấu trúc Dạng lai hóa của NTTT Dạng hình học của phân tử SO2 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 16 AX2E sp2 Gấp khúc SO3 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 17 AX3 sp2 Tam giác đều SO42- Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 18 AX4 sp3 Tứ diện SF4 Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 19 AX4E sp3d Cái bập bênh SCN Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 20 AX2 Sp Đường thẳng                          0,5 điểm         0,5 đ iểm   Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm                   Đúng mỗi ý  ứng với mỗi công thức cho 0,1 điểm

Câu 3:(4 điểm):

1. Cho giá trị của biến thiên entanpi và biến thiên entropi chuẩn ở 300K và 1200K  của phản ứng:           CH4 (khí) + H2O (khí)  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 21 CO ( khí) + 3H2 ( khí)

Biết:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 DH0  (KJ/mol)DS0  J/K.mol
3000K– 41,16– 42,4
12000K-32,93-29,6

a) Hỏi phản ứng tự diễn biến sẽ theo chiều nào ở 300K và 1200K?

b) Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 300K

2.  Năng lượng mạng lưới của một tinh thể  có thể hiểu là năng lượng cần thiết để tách những hạt ở trong tinh thể đó ra cách xa nhau những khoảng vô cực.

Hãy thiết lập chu trình để tính năng lượng mạng lưới  tinh thể CaCl2 biết:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sinh nhiệt của CaCl2: DH1 = -795 kJ/ mol

Nhiệt nguyên tử hoá của Ca: DH2 = 192 kJ / mol

Năng lượng ion hoá (I1 + I2) của Ca = 1745 kJ/ mol

Năng lượng phân ly liên kết Cl2: DH3 = 243 kJ/ mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ái lực với electron của Cl: A = -364 kJ/ mol

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 22 3.  Ở 270C, 1atm N2O4 phân huỷ theo phản ứng :      N2O4 (­khí) Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Cao Nguyên Đắk Lắc Năm 2022 2023 23                  2NO2 (khí)

         với  độ phân huỷ là 20%

       a. Tính hằng số cân bằng Kp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        b. Tính độ phân huỷ một mẫu N2O4 (­khí) có khối lượng 69 gam, chứa trong một bình có thể tích 20 (lít) ở 270C

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *