dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa sở GD Hà Tĩnh lần 5 có đáp án

Đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa sở GD Hà Tĩnh lần 5 có đáp án

ĐỀ THI THỬ TNTHPTQG – SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH – LẦN 5 – NĂM 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41. Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. CO2. B. CS2. C. CH4. D. Na2CO3.

Câu 42. Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc), dung dịch X và 2,0 gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 18,0. B. 15,0. C. 8,5. D. 16,0.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43. Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được glixerol và

A. C17H35COONa. B. C15H31COONa. C. C17H33COONa. D. C17H31COONa.

Câu 44. Cho dãy các dung dịch riêng biệt sau: NH2CH2COOH, NH4Cl, Na2CO3, NaCl, C6H5ONa, CH3NH2. Sổ dung dịch có pH >7 là

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45. Phân tích hợp chất hữu cơ X (C, H, O) người ta thu được kết quả % khối lượng: %C = 40,00% và %H = 6,66%. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 30. Công thức phân tử X là

A. CH2O. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. C2H4O2.

Câu 46. Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, mục đích chính của việc đốt đồng là

A. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng đạm dưới dạng N2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. làm sạch phần lúa bị rơi rụng khi thu hoạch để chuẩn bị gieo giống mới.

C. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3.

D. loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu cho cánh đồng để chuẩn bị mùa vụ mới.

Câu 47. Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca. B. Fe. C. Cu. D. Ag.

Câu 48. Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương?

A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Anđehit axetic. D. Etyl fomat.

Câu 49. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

B. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

C. Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

D. Cho Cu vào dung dịch AgNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50. Chất nào sau đây là chất không điện li?

A. NH2CH2COOH. B. CH3COOCH3. C. C6H5ONa. D. H2O.

Câu 51. Kim loại nào sau đây dẻo nhất?

A. Al. B. Au. C. Cu. D. Fe.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa khử.

B. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

C. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

Câu 53. Trên nhãn chai cồn y tế ghi “Cồn 70°”. Cách ghi đó có ý nghĩa

A. Loại cồn nảy sôi ở 70°C.

B. Cứ 100 ml loại cồn này có 70 mol ancol etylic nguyên chất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Trong chai cồn đó có 70 ml ancol etylic nguyên chất.

D. Cứ 100 ml loại cồn này có 70 ml ancol etylic nguyên chất.

Câu 54. Quặng boxit có công thức là?

A. Fe2O3.nH2O. B. Al2O3.2H2O. C. MgCO3.CaCO3. D. 3NaF.AlF3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 55. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây viết sai:

A. 2Fe +3Cl2 → 2FeCl3. B. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.

C. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. D. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn.

Câu 56. “Nước đá khô” được sử dụng để bảo quản thực phẩm, công thức hóa học của nước đá khô là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CO2. B. CO. C. H2O. D. SO2.

Câu 57. Chất tan được trong nước tạo thành dung dịch kiềm là

A. MgO. B. SO2. C. Na2O. D. NaCl.

Câu 58. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Thành phần chính của bột ngọt là axit glutamic.

B. Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

C. Dung dịch etylamin làm quỳ tím hóa xanh.

D. Anilin là một bazơ mạnh, làm quỳ tím hóa xanh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59. Trong chất nào sau đây lưu huỳnh có số oxi hóa +4?.

A. K2S. B. SO3. C. Al2(SO4)3. D. Na2SO3

Câu 60. Tơ nào sau đây là tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6. B. Tơ axetat. C. Tơ tằm. D. Tơ olon.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 61. Cấu hình electron nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. B. 1s2 2s2 2p6 3s2.

C. 1s2 2s2 2p6 3s1. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

Câu 62. Cho 6,0 gam metyl fomat tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6,8. B. 9,8. C. 8,2. D. 8,4.

Câu 63. Nhiệt phân Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là

A. Fe2O3. B. Fe. C. Fe3O4. D. FeO.

Câu 64. Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất amin?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3CH2NH2. B. HOOCC3H5(NH2)COOH.

C. H2NCH2COOH. D. CH3COONH4.

Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ thu được 5,376 lít khí CO2 (đktc) và 4,14 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,22. B. 10,44. C. 7,02. D. 8,64.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 66. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Hg. B. Mg. C. Ag. D. Cu.

Câu 67. Cho 11,2 lít hỗn hợp X gồm axetilen và anđehit axetic (ở đktc) qua dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 112,8 gam kết tủa. Dẫn lượng hỗn hợp X như trên qua dung dịch nước brom dư, khối lượng brom tham gia phản ứng là (giả sử lượng axetilen phản ứng với nước là không đáng kể)

A. 112 gam. B. 26,6 gam. C. 90,6 gam. D. 64 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 68. Etyl axetat có công thức cấu tạo là

A. CH3OOCC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH3COOC2H5.

Câu 69. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E gồm 2 este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) và 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Nung Z ngoài không khí thu 0,075 mol Na2CO3. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là

A. CH3COOCH2CH=CH2 và CH2=CHCOOC2H5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. CH2=CHCOOC2H5 và CH3COOCH=CHCH3.

C. HCOOCH2CH=CHCH3 và CH3COOCH2CH=CH2.

D. C2H5COOCH2CH=CH2 và CH3CH=CHCOOC2H5.

Câu 70. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 4 hợp chất hữu cơ: axit acrylic, metyl metacrylat, vinyl nxetat và đimetyl oxalat rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa H2SO4 đặc, dư, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 7,15. B. 6,00. C. 9,00. D. 7,20.

Câu 71. Hỗn hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 2 : 3. Cho m gam X vào nước thì thu được a lít dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 95,60. B. 119,50. C. 105,16. D. 114,72.

Câu 72. Cho hỗn hợp E chứa bốn chất hữu cơ mạch hở gồm peptit X (cấu tạo từ hai amino axit có dạng H2NCmH2mCOOH), este Y (CnH2n−12O6) và hai axit không no Z, T (Y, Z, T cùng số mol). Đun nóng 24,64 gam hỗn hợp E với dung dịch chứa 0,35 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được glixerol và a gam hỗn hợp rắn M chỉ chứa 4 muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 24,64 gam E cần vừa đủ 1,12 mol O2, thu được 0,96 mol CO2. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 43,80 gam. B. 49,50 gam. C. 41,90 gam. D. 37,76 gam.

Câu 73. Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ số khối với He bằng 11. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 20,0%. B. 13,0%. C. 12,0%. D. 11,0%.

Câu 74. Cho este no, mạch hở, đa chức, có công thức CnHmO6. Quan hệ giữa n với m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. m = 2n. B. m = 2n – 2. C. m = 2n + 1. D. m = 2n – 4.

Câu 75. Cho 7,2 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp HCl (dư) và KNO3 thu được dung dịch X chứa m gam muối và 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 và H2 có khối lượng 0,76 gam. Giá trị của m là

A. 28,50. B. 44,40. C. 30,50. D. 34,68.

Câu 76. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Đánh sạch gỉ một chiếc đinh sắt rồi thả vào dung dịch CuSO
4.
Bước 2: Sau khoảng 10 phút, quan sát màu của chiếc đinh sắt và màu của dung dịch.
Cho các nhận định sau:
(a) Đinh sắt bị phủ một lớp màu xanh lam.
(b) Màu xanh của dung dịch không thay đổi vì đó là màu của ion sunfat.
(c) Màu xanh của dung dịch nhạt dần vì nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch giảm dần.
(d) Khối lượng dung dịch tăng so với ban đầu.
Số nhận định đúng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 77. Cho các sơ đồ chuyển hóa theo đúng tỉ lệ mol:
(1) E (C
9H12O4) + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X1 + 2HCl → Y + 2NaCl
(3) X2 + O
2 (men giấm) → Z + H2O
(4) Z + X3
T (C5H10O2) + H2O
Biết chất E là este mạch hở. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E có đồng phân hình học
(b) Trong thành phần nguyên tử của X1, chỉ có các nguyên tử của 3 nguyên tố
(c) Trong phân tử Y, số nguyên tử oxi gấp 2 lần số nguyên tử hiđro
(d) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X3
(e) Chất Z có thể được tạo thành từ CH3OH chỉ bằng 1 phản ứng hóa học
Số phát biểu đúng là

A. 4 B. 2. C. 1 D. 3

Câu 78. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20,4. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 65,6. B. 72,0. C. 70,4. D. 66,5.

Câu 79. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

A. 29,25%. B. 38,76%. C. 40,82%. D. 34,01%.

Câu 80. Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe, hỗn hợp Y gồm Al và kim loại R. Biết rằng khối lượng của Al có trong X và Y bằng nhau, tổng khối lượng của Na và Fe trong X gấp hai lần khối lượng của R có trong Y. Hòa tan hoàn toàn lần lượt X, Y bằng lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì cả 2 trường hợp đều thu được V lít H2 (đktc). Kim loại R là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca B. Be C. Zn D. Mg

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

ĐỀ THI THỬ TNTHPTQG – SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH – LẦN 5 – NĂM 2022 – ĐÁP ÁN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *